Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Διαγωνισμός για την προμήθεια Ρυμουλκούμενου Κλαδοτεμαχιστή από το Δήμο Αλεξάνδρειας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου-ων εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ »

με συνολικό προϋπολογισμό 71.920,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α

1 . Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ενός (1) Ρυμουλκούμενου Κλαδοτεμαχιστή για την επεξεργασία της φυτικής μάζας, για τις ανάγκες ελαχιστοποίησης των παραγόμενων αποβλήτων του Δήμου Αλεξάνδρειας όπως αναφέρονται και περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής.

Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων

CPV: 34223300-9: Ρυμουλκούμενα οχήματα.

 1. Προσφορές υποβάλλονται όπως αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:

ΕΙΔ ΟΣ

CPV

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

(€)

ΤΕΜ.

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

(€)

ΦΠΑ 24%

(€)

ΣΥΝΟΛ Ο (€)
ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΣ ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ 34223300-9

58.000,00

1

58.000,00

13.920,00

71.920,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

58.000,00

13.920,00

71.920,00

 1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.alexandria.gr). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα για τη σύναψη ηλ. Δημόσιων συμβάσεων προμήθειας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: Εθνικής Αντίστασης 42, Ταχ.Κωδ.: 593 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

Τηλ.: 2333350115, Telefax: 2333350159, Αρμόδιος υπάλληλος: Κιρτικίδου Ευθυμία E-mail: kirtikidou@alexandria.gr, Ιστοσελίδα: http://www.alexandria.gr

Κωδικός NUTS: EL521

 1. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 06-12-2021, ημέρα Δευτέρα

Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10-12-2021, ημέρα Παρασκευή.

Ως ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
με βάση την τιμή.

 1. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν οικονομικοί φορείς που ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.

 1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ύψους ως εξής:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (€) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟ ΦΠΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ (€) ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1

ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΣ ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ

58.000,00

1.160,00
 1. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον 1 μήνα από την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της προσφοράς.

 2. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

 3. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Αλεξάνδρειας» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 3208/17.06.2020 του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και έχει λάβει κωδικό MIS 5047436. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ και συγκεκριμένα από τον κωδικό ενάριθμο 2020ΣΕ27510061.

 4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και την ανάρτησή της στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

 5. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με συστημικό αριθμό 142916, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.gr, ενώ η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στο πρόγραμμα Διαύγεια, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.gr και θα αποσταλεί στο επιμελητήριο.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 19.11.2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 06.12.2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ηλεκτρονική υπογραφή.

 1. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας.

 2. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Ο Δήμαρχος

Παναγιώτης Γκυρίνης

Συνημμένα: Φάκελος Διαγωνισμού

Κοινοποίηση