Διαγωνισμός για την Προμήθεια και μεταφορά χωμάτων και χαλικιών από το Δήμο Αλεξάνδρειας

 
 
 
 
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΛΙΚΙΩΝ

 
Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «προμήθεια και μεταφορά χωμάτων και χαλικιών» , συνολικού προϋπολογισμού 54.998,96  ευρώ με το Φ.Π.Α. 
 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα Αλεξάνδρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 04/08/2017 ημέρα Παρασκευή. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 10.00 π.μ. και η ώρα λήξης 10.30 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς