Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Δελτίο Τύπου: Ξεκίνησε η υποβολή Δηλώσεων για το επίδομα στέγασης (και μέσω των Κέντρων Κοινότητας)

 
 
 
 
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 
Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει ότι άρχισε η υποβολή των αιτήσεων για το Επίδομα Στέγασης. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά είτε από τους ίδιους τους αιτούντες, απευθείας συμπληρώνοντας την αίτηση που διατίθεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.epidomastegasis.gr χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet, είτε μέσω των Δήμων, είτε μέσω των Κέντρων Κοινότητας. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι ανοιχτή καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
 
Οι μονογονεϊκές οικογένειες και τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα υποβάλλουν αίτηση αποκλειστικά στο Δήμο ή στο Κέντρο Κοινότητας, εφόσον η μονογονεϊκότητα ή η ύπαρξη απροστάτευτου τέκνου δεν αντλούνται αυτόματα από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις.
 
Η μονάδα που υποβάλλει την αίτηση είναι το νοικοκυριό, τουτέστιν, η αίτηση συμπληρώνεται από όλα τα ενήλικα άτομα που διαβιούν κάτω από την ίδια στέγη. Απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστική υποβολή της αίτησης είναι η συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων. Οι αιτούντες δηλώνουν υποχρεωτικά τα στοιχεία επικοινωνίας τους . Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενήλικο υπόχρεο υποβολής φορολογικής δήλωσης ή τον/την σύζυγό του, στο όνομα του οποίου έχει συναφθεί ηλεκτρονικό μισθωτήριο. Μετά τη συμπλήρωση της αίτησης και σε περίπτωση που δεν υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και του αποτελέσματος των διασταυρώσεων, ο αιτών δύναται να υποβάλλει οριστικά την αίτηση. Σε περίπτωση που προκύψει αναντιστοιχία,  ο αιτών υποχρεούται να προσκομίσει στο Δήμο ή στο Κέντρο Κοινότητας διαμονής του, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την αλλαγή. 
 
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
 • Έντυπο συναίνεσης υπογεγραμμένο από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού συμπεριλαμβανομένου και των φιλοξενουμένων  με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους (διατίθεται στην Κοινωνική Υπηρεσία και στην ιστοσελίδα www.epidomastegasis.gr ) 
 • Αριθμός ΑΜΚΑ και  ΑΦΜ όλων των μελών του νοικοκυριού και των φιλοξενούμενων (εάν υπάρχουν) 
 • Ηλεκτρονικό Μισθωτήριο το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για το σύνολο της περιόδου χορήγησης του επιδόματος .
 • Δελτίο ταυτότητας ή διαβατηρίου 
 • Αριθμό τραπεζικού λογαριασμού IBAN 
 • Σε περίπτωση που η σύνθεση του νοικοκυριού είναι διαφορετική απαιτείται οποιοδήποτε δικαιολογητικό τεκμηριώνει την μεταβολή (π.χ. πιστοποιητικό γέννησης , ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικό γάμου κλπ)
 • Σε περίπτωση που ο αιτών είναι αλλοδαπός και εφόσον η παραμονή του δεν αντλείται μέσω των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων απαιτείται η προσκόμιση άδειας διαμονής σε ισχύ ή βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος ανανέωσης της .
 • Σε περίπτωση που για κάποιον αιτούντα δεν καλύπτεται το κριτήριο περί διαμονής των ενήλικων μελών στην Ελλάδα, (κυρίως παιδιά τα οποία έκαναν λιγότερες από πέντε (5) φορολογικές δηλώσεις τα τελευταία πέντε (5) έτη) πρέπει να προσκομίσουν φορολογικές δηλώσεις έντυπο  Ε1 των γονέων τους στις οποίες φαίνονται ως προστατευόμενα μέλη τους. ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν μπορούν να αιτηθούν οι αιτούντες διεθνούς προστασίας (αιτούντες άσυλο), κάτοχοι ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής και όσοι έχουν αιτηθεί αρχική έκδοση άδειας διαμονής .
 • Στις μονογονεϊκές οικογένειες κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό που τεκμηριώνει ότι μόνο ένας γονέας ασκεί την επιμέλεια (δικαστική απόφαση, συμβολαιογραφική πράξη, κλπ).
 • Έντυπο φορολογικής δήλωσης E1
 • Λογαριασμός ΔΕΗ
 
 
Το επίδομα καταβάλλεται μηνιαίως με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμού του δικαιούχου.  Το δικαίωμα εισοδηματικής ενίσχυσης ισχύει από την 1η ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν που υποβλήθηκε η αίτηση.  Κατά την πρώτη εφαρμογή του προγράμματος  για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο το δικαίωμα υποβολής του επιδόματος αρχίζει από 1/1/2019, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει ηλεκτρονικό μισθωτήριο από την ημερομηνία αυτή. 
 
Εξαιρέσεις Υπαγωγής στο πρόγραμμα
 
Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις νοικοκυριών:
 • που αφορούν μη ηλεκτροδοτούμενες κατοικίες .
 • που μισθώνουν τμήμα κατοικίας 
 • που μισθώνουν ως κατοικία ακίνητο συγγενών Α΄ βαθμού εξ΄ αίματος ή εξ’ αγχιστείας  ή πρώην συζύγου, καθώς και ετέρου μέρους συμφώνου συμβίωσης, εκτός κι αν η σύμβαση μίσθωσης έχει ημερομηνία πριν την 31/01/2019 και έχει υποβληθεί εμπροθέσμως.
 • που μισθώνουν κατοικία που τους είχε παραχωρηθεί σε προηγούμενη φορολογική χρήση.
 • που έχουν ενταχθεί σε οποιοδήποτε πρόγραμμα επιδότησης ή κάλυψης ενοικίου.
 
Κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα
 
Το εισόδημα του νοικοκυριού όπως προκύπτει από τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις του νοικοκυριού δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε μέλος νοικοκυριού. Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ ετησίως ανεξάρτητα την σύνθεση του νοικοκυριού. 
 
Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, όπως αυτή ορίζεται από την ΚΥΑ,  δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 120.000 ευρώ για το πρώτο άτομο, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος του νοικοκυριού και με ανώτερο όριο για κάθε ωφελούμενη μονάδα έως 180.000 ευρώ.
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας και Πολιτισμού, όπου στεγάζεται και το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλεξάνδρειας (Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, δίπλα στο ΚΑΠΗ) στα τηλέφωνα 23330 – 53071 και 53072, καθώς επίσης και στο Παράρτημα ΡΟΜΑ Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αλεξάνδρειας (Πλατεία Παπαντωνίου) στο τηλ. 23330 – 23114.-
 
 
Ο Αντιδήμαρχος
Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού
Δήμου Αλεξάνδρειας

 
Στέφανος Δριστάς
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση