Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Δασική Αστυνομική ρυθμιστική διάταξη Συλλογής – Προστασίας Αρωματικών φυτών, Μυκητών, Κλώνων, Φυτοχώματος Περιοχής Δασαρχείου Βέροιας

 
 
 
ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ, ΜΥΚΗΤΩΝ, ΚΛΩΝΩΝ, ΦΥΤΟΧΩΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
 
Η Αναπληρωτής Δασάρχης Βέροιας
 
Έχοντας υπόψη :
 
1. Tις διατάξεις του άρθρ. 22 του Π.Δ. της 19-11-1928 «Περί Διαχειρίσεως Δασών» (ΦΕΚ Α΄252/30-11- 1928).
 
2. Τις διατάξεις των αρθρ. 63,66 και 268 του Ν.Δ. 86/69 « Περί Δασικού Κώδικα» (ΦΕΚ Α΄7/18-1-1969).
 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.998/79 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (ΦΕΚ Α΄289/29-12-1979).
 
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 67/1981 «Περί προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδος κ.λ.π.» (ΦΕΚ Α΄23/30-1-1981), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 256/1987 (ΦΕΚ Α΄114/7-7-1987).
 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ.1 του Ν. 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α΄160/16-10-1986).
 
6. Τις διατάξεις του Ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄60/31-3-2011).
 
7. Την υπ’ αριθμ. 99098/5881/16-10-2006 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εμπορία των ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας» (ΦΕΚ Β΄1570/26-10-2006).
 
8. Την υπ’ αριθμ. 115276/44/5-1-2011 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας – Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής «Αγορά και πώληση των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας που κινδυνεύουν με εξαφάνιση κ.λ.π.» (ΦΕΚ Β΄80/31-1-2011).
 
9. Την υπ’ αριθμ. 165110/288/27-1-2012 δ/γή της Δ/νσης Διαχείρισης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α. «Δευτερεύουσες καρπώσεις». 
 
10. Την υπ’ αριθμ. 136461/2071/25-11-2013 δ/γή της Δ/νσης Διαχείρισης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α. «Έκδοση αδειών συλλογής αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών από δάση και δασικές εκτάσεις».
 
11. Την υπ’ αριθμ. 133581/3471/10-7-2013 εγκύκλιο δ/γή της Δ/νσης Προστασίας Δασών & Φυσικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α. «Προστασία αρωματικών-μελισσοτροφικών φυτών και φαρμακευτικών βοτάνων της Χώρας».
 
12. Τις διατάξεις του Ν. 1335/1983 «Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης για την διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης» (Σύμβαση Βέρνης) (ΦΕΚ Α΄32/14-3-83)
 
13. Την Διεθνή Σύμβαση CITES, τον Ν. 2055/1992 «Κύρωση σύμβασης διεθνούς εμπορίας ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας που κινδυνεύουν να εξαφανισθούν με τα παραρτήματα Ι και ΙΙ αυτής» (ΦΕΚ Α΄105/30-6-1992 και τον Καν. 338/1997 της Ε.Ε. «Για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 
14. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Περί Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκ/νης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87Α΄/07-6-2011) .
 
15. Τις διατάξεις του Π.Δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης»(ΦΕΚ 235 Α΄/27-12-2010) .
 
16. Την αριθμ. 99836/6-11-2014 απόφαση του Γ.Γ. Αποκ/νης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «Περί εξουσιοδότησης προς υπογραφή.. κ.λ.π.» (ΦΕΚ 3105/τ.Β΄/18-11-2014).
 
17. Την ανάγκη ελέγχου και προστασίας των αρωματικών, φαρμακευτικών φυτών κ.λ.π. της περιοχής ευθύνης μας, λόγω της αυξημένης εμπορευματοποίησης και κινδύνου ανεξέλεγκτης συλλογής και εξαφάνισης ειδών μας.
 
18. Την αριθμ. 3038/18-4-2016 εγκριτική απόφαση του Δ/ντή Δασών Ημαθίας. 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 
Α. Απαγορεύεται:
1. Η εκρίζωση, η ολοκληρωτική αποκοπή των βλαστών και η μεταφορά, παντός είδους αρωματικού, φαρμακευτικού, μελισσοκομικού, ανθοκομικού, διακοσμητικού, βαφικού, και αρτυμικού φυτού, δενδρυλλίου, θάμνου, φρυγάνου ή πόας, από δημόσια και ιδιωτικά δάση και δασικές εν γένει εκτάσεις, περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Βέροιας.
 
2. Η εκρίζωση, η συλλογή ανθέων, βολβών(για παραγωγή σαλεπιού), ή η αποκοπή βλαστών της οικογένειας των Oρχεοειδών(Orchidaceae) και Lilium.
 
3. Η συλλογή και εμπορία φυτοχώματος και κλάδων αρκουδοπούρναρου. 
 
4. Η συλλογή όλων των ανωτέρω από περιοχές που εμπίπτουν σε ειδικό καθεστώς προστασίας(περιοχές απόλυτης προστασίας, αναδασωτέες εκτάσεις,κ.α.) ή όπου υπάρχει κίνδυνος υποβάθμισης της βιοποικιλότητας και προστασίας του οικοσυστήματος. 
 
Β. Επιτρέπεται:
1. Αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη των ατομικών αναγκών, ατελώς, χωρίς άδεια, από οποιονδήποτε, η συλλογή μετά την εποχή της ανθοφορίας- ωρίμανσης, ειδών των φυτών τα οποία δεν προστατεύονται από διεθνείς Συμβάσεις ή την Εθνική Νομοθεσία, όπως η Ρίγανη(Origanum sp.), Τσάϊ του βουνού (Sideritis sp.), Μέντα(Mentha sp.), Mελισσοβότανο (Melissa officinalis), Σπαθόχορτο (Hypericum perforatum), Σκορπίδι(Ceterach officinarum), Στάχυς(Stachys spp), Τεύκριο(Teucrium spp), Φασκόμηλο(Salvia spp)Τσουκνίδα (Urtica dioica & U. urens) και Θυμάρι (Thymus sp.)., μισού κιλού (1/2 ) την ημέρα κατ’ άτομο και μέχρι δύο (2) κιλά συνολικά για όλη την περίοδο. Θα πρέπει να τηρείται πιστά ο σωστός τρόπος συλλογής-κοπής, με την χρήση ψαλίδας ή μαχαιριού, των στελεχών (8-10 εκ. πάνω από το έδαφος, δηλ. περίπου του 6 ου και 8 ου μεσογονάτιου διαστήματος από την κορυφή), όχι εκρίζωση και χωρίς την αποκοπή όλων των βλαστών, ώστε να εξασφαλίζεται η αειφορική διαχείριση των ειδών.
 
2. Επίσης, αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη των ατομικών αναγκών, ατελώς, χωρίς άδεια, από οποιονδήποτε, η συλλογή ανθέων ή άγριων εδώδιμων καρπών κατά την εποχή της ωρίμανσης, χωρίς την κλάδευση των αντίστοιχων θάμνων και δένδρων, μέχρι του ποσού του μισού κιλού (1/2 ) την ημέρα και των δύο (2) κιλών κατ’ άτομο, εκτός των καστάνων που μπορεί να φθάνει τα πέντε(5) κιλά. Ενδεικτικά
αναφέρουμε την Αγριοτριανταφυλλιά (Rosa canina), την Κρανιά (Cornus mas) και το Φλαμούρι (Tilia). 
 
3. H συλλογή μυκήτων (μανιταριών) για την κάλυψη των ατομικών αναγκών, ατελώς, χωρίς άδεια, από οποιονδήποτε , καθ’ όλο το έτος, μέχρι του ποσού του ενός(1) κιλού κατ΄άτομο και ανά ημέρα και μόνο με κοπή του υπέργειου τμήματος του μανιταριού, απαγορευομένης της εκρίζωσης και της χρήσης εργαλείων, κυρίως τσουγκράνων (χτενιές), για απομάκρυνση της φυλλάδας. Τονίζεται ότι, η εδωδιμότητα και η επιλογή των συλλεγομένων μανιταριών γίνεται με απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη του συλλέκτη.
 
4. Συλλογή για εμπορικούς σκοπούς είναι δυνατή σε εξαιρετικές περιπτώσεις και πάντα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 
Προτεραιότητα έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής συλλογής
 
Η ποσότητα που θα εγκρίνεται για κάθε άδεια εξαρτάται από τις διαθέσιμες ποσότητες των φυτών στη συγκεκριμένη περιοχή, τον αριθμό των αιτήσεων και δεν δύναται να υπερβεί την ποσότητα των δύο(2) κιλών για τη συλλογή των στελεχών και των δέκα (10) κιλών για τη συλλογή καρπών, ανά είδος κατ’ άτομο και στο σύνολο της περιοχής ευθύνης μας.
 
Η χρονική διάρκεια ισχύος των εγκρίσεων της Υπηρεσίας μας, θα καθορίζεται κατά περίπτωση.
 
Γ. Γενικοί Όροι:
 
Η παρούσα ΔΑΔ ρυθμίζει τις δευτερεύουσες καρπώσεις σε δάση που:
 
1) Δεν υπάρχουν εγκεκριμένες διαχειριστικές μελέτες ή πίνακες υλοτομίας.
 
2) Υπάρχουν εγκεκριμένες διαχειριστικές μελέτες ή πίνακες υλοτομίας, χωρίς όμως να προβλέπονται δευτερεύουσες καρπώσεις.
 
3) Αιτείται η συλλογή ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας που δεν περιλαμβάνονται στις δευτερεύουσες καρπώσεις διαχειριστικών μελετών ή πινάκων υλοτομίας.
 
Για τη συλλογή από μη δημόσιες δασικές εκτάσεις(κοινοτικές, μοναστηριακές, ιδιωτικές, κ.λ.π.), απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη, με την χορήγηση άδειας απολήψεως δασικών προϊόντων.
 
Επισημαίνεται ότι, η Υπηρεσία μας επιφυλάσσεται για την τροποποίηση της παρούσας, μέχρι την πλήρη απαγόρευση συλλογής ορισμένων ειδών, εφόσον διαπιστωθεί κατά τους ελέγχους των οργάνων της ότι έχει επέλθει υπερβολική μείωσή τους λόγω αλόγιστης συλλογής ή υπερκάρπωσης.
 
Για ζημίες προς τρίτους, κατά την διάρκεια εφαρμογής της παρούσας Δ.Α.Ρ.Δ., η Υπηρεσία μας δεν φέρει καμία ευθύνη.
 
Οι παραβάτες της παρούσας και εκείνοι με εντολή των οποίων ενεργούν, θα διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και συναφών ποινικών διατάξεων.
 
Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της και μέχρι ανακλήσεως ή τροποποιήσεώς της, καταργεί δε κάθε προηγούμενη που ρυθμίζει τα ίδια θέματα. 
 
Την τήρηση και εφαρμογή της παρούσας Ρυθμιστικής Διάταξης, αναθέτουμε στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας και σε κάθε φιλόνομο και φιλοπρόοδο πολίτη.
 
 
Η Αναπλητωτής Προϊστάμενος του Δασαρχείου Βέροιας
 
 
Ελένη Κατσανίδου
Δασολόγος με Β΄ βαθμό
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση