(Ενημερωμένο) Ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Αλεξάνδρειας και των Νομικών του Προσώπων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

……………………………………………………………………
Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Αλεξάνδρειας και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2021-2022, προϋπολογισμού 2.094.848,50 ευρώ με τον Φ.Π.Α. 24% και CPV:

  • 09135100-5 (Πετρέλαιο θέρμανσης),
  • 09134200-0 (Πετρέλαιο κίνησης),
  • 09132100-4 (Αμόλυβδη βενζίνη),
  • 09211000-1 (Λιπαντικά).

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Εθνικής Αντίστασης 42,
Ταχ.Κωδ.: 593 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

Τηλ.: 2333350115, Telefax: 2333350159,
Αρμόδιος υπάλληλος: Κακαγιάννης Δημήτριος

E-mail: kakagiannis @alexandria.gr,
Ιστοσελίδα: https://www.alexandria.gr
Κωδικός NUTS: GR121

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ποσοτήτων του τμήματος.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι: α) η προμήθεια υγρών καυσίμων (κίνησης, θέρμανσης) για τις ανάγκες του Δήμου Αλεξάνδρειας, του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας, β) η προμήθεια υγρών καυσίμων (θέρμανσης) για τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας, γ) η προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας, για τα έτη 2021-2022.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό 1% της προεκτιμώμενης αξίας της σύµβασης εκτός Φ.Π.Α. ήτοι 16.893,94 ευρώ, εφ’ όσον ο προσφέρων συµµετέχει για το σύνολο των ομάδων, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 1% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για τη συγκεκριµένη ομάδα.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον 1 μήνα από την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της προσφοράς.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 08.05.2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 05.06.2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

 

Ο
Δήμαρχος

Παναγιώτης Γκυρίνης

 

Συνημμένα (07/05/2020): Φάκελος Διαγωνισμού

 

 

 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς