Ανοικτός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού από το Δήμο Αλεξάνδρειας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Αλεξάνδρειας, προϋπολογισμού  99.200,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.
 • Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
 • Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
 • Οδός: Εθνικής Αντίστασης 42
 • Ταχ.Κωδ.: 593 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
 • Τηλ.: 2333350115
 • Telefax: 2333350159
 • E-mail: kakagiannis@alexandria.gr
 • Ιστοσελίδα: https://www.alexandria.gr
 • Κωδικός NUTS: EL521
 • Κωδικοί CPV: 31531000-7 (Λαμπτήρες), 31514000-2 (Λαμπτήρες εκκένωσης), 32521000-1 (Καλώδια τηλεπικοινωνιών), 31321210-7 (καλώδια χαμηλής τάσης), 31532110-8 (Λυχνίες φθορισμού), 31681410-0 (Ηλεκτρολογικό υλικό).
Η προμήθεια διαιρείται σε είκοσι τέσσερις (4) ΟΜΑΔΕΣ, οι οποίες έχουν ως εξής:
 • ΟΜΑΔΑ Α:  Δημοτική Ενότητα Αλεξάνδρειας, προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ.
 • ΟΜΑΔΑ Β:  Δημοτική Ενότητα Πλατέος, προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ. .
 • ΟΜΑΔΑ Γ:  Δημοτική Ενότητα Αντιγονιδών, προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ. ΟΜΑΔΑ Δ:  Δημοτική Ενότητα Μελίκης, προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ.
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες, η οποία θα αφορά στο σύνολο των ποσοτήτων της κάθε ομάδας .
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής ύψους δύο (2) επί τοις εκατό (%) της προϋπολογισθείσας δαπάνης (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) της ΟΜΑΔΟΣ ή των ΟΜΑΔΩΝ για τις οποίες καταθέτουν προσφορά. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον ένα (1) μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 30/04/2019 ημέρα Τρίτη. Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 01/04/2019 και η ώρα έναρξης η 15:00. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 22/04/2019 και η ώρα λήξης η 15:00. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.
Ο Δήμαρχος
 
 
Παναγιώτης Γκυρίνης

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς