Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ανοικτός διαγωνισμός για την κατασκευή του έργου “Ανάπλαση πλατείας ΟΣΕ Δήμου Αλεξάνδρειας”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» με προϋπολογισμό 931.254,61 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 24%.
Κωδικοί CPV: 45211360 -0 «Κατασκευαστικές εργασίες για ανάπτυξη αστικής περιοχής»,
51100000-3 «Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού»,
77310000-6 «Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου» και αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών: 547.955,80 €
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 98.632,04 €
Απρόβλεπτα: 96.988,18 €,
Αναθεώρηση: 7.435,76 €
ΦΠΑ: 180.242,83 €
Το έργο είναι κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.alexandria.gr). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23333 50105 και 50153, FAX επικοινωνίας 2333350108.

3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21.12.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ.. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 28.12.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:.00 π.μ. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδα τιμών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού και έλεγχο ομαλότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ.2.(α) του Ν.4412/2016.

4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ και ΠΡΑΣΙΝΟΥ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.), όπως αυτό ισχύει κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στο Π.Δ. 71/2019, ιδίως κατά τη μεταβατική περίοδο εφαρμογής του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) (άρθ. 65) για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, Η/Μ και ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016, πρέπει να δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, Η/Μ και ΠΡΑΣΙΝΟΥ και να περιλαμβάνουν βασική στελέχωση αντίστοιχη με αυτή των απαιτούμενων τάξεων του Μ.Ε.Ε.Π. με ανάλογη εφαρμογή των παρ. 1 και 2 του αρ. 52 του Π.Δ. 71/2019.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 10.959,12 ΕΥΡΩ υπέρ του Κύριου του Έργου και ισχύ τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών και 30 ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού δηλ. μέχρι 20.01.2022. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες.

6. Το έργο αποτελεί το Υποέργο 3 της πράξης με τίτλο «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αλεξάνδρειας» με κωδικό MIS 5035493, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 4294/1456/Α3/2019 Απόφαση ένταξης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών στη ΣΑ Ε119/1, ενάριθμος 2019ΣΕ11910063 με το ποσό των 1.872.227,81 € και περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό Δήμου Αλεξάνδρειας έτους 2020, με Κωδικό Κ.Α. 02.61.7332.01.

7. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τετρακόσιες είκοσι (420) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας.

9. Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 04.12.2020 και φέρει αριθμό ΑΔΑΜ: 20PROC007776540 2020-12-04, ενώ ο συστημικός αριθμός του ΕΣΗΔΗΣ είναι 94160.

Ο
Δήμαρχος Αλεξάνδρειας

Παναγιώτης Γκυρίνης

Συνημμένα: Φάκελος Διαγωνισμού

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση