Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ανοικτός διαγωνισμός για την “Επισκευή και Συντήρηση Γήπεδων καλαθοσφαίρισης σε αύλειους χώρους Σχολείων του Δήμου Αλεξάνδρειας

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» με προϋπολογισμό 232.466,45 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 24% – Κωδικός CPV: 45212290-5 «Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων», και αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών: 138.152,50 €
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 24.867,45 €
Απρόβλεπτα: 24.452,99 €,
ΦΠΑ: 44.993,51 €
Το έργο είναι κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.alexandria.gr). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23333 50105 και 50153, FAX επικοινωνίας 2333350108.

3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 24.04.2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ.. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 28.04.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:.00 π.μ. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδα τιμών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού και έλεγχο ομαλότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ.2.(α) του Ν.4412/2016.

4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.), όπως αυτό ισχύει κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στο Π.Δ. 71/2019, ιδίως κατά τη μεταβατική περίοδο εφαρμογής του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) (άρθ. 65) για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΟΑΣ. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016, πρέπει να δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και να περιλαμβάνουν βασική στελέχωση αντίστοιχη με αυτή των απαιτούμενων τάξεων του Μ.Ε.Ε.Π. με ανάλογη εφαρμογή του αρ. 52 του Π.Δ. 71/2019.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.750,00 ΕΥΡΩ υπέρ του Κύριου του Έργου ή του Φορέα Κατασκευής και ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και 30 ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού δηλ. μέχρι 25.02.2021. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IΙ «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών στη ΣΑΕ 055 με κωδικό έργου 2017ΣΕ05500010, με το ποσό των 232.466,45 € και περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό Δήμου Αλεξάνδρειας έτους 2020, με Κωδικό Κ.Α. 02.61.7336.01. Το παραπάνω ποσό θα μειωθεί αναλογικά με το ποσοστό της έκπτωσης μετά την υπογραφή της σύμβασης.

7. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150 συνολικά) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας.

9. Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 02.04.2020 και φέρει αριθμό ΑΔΑΜ: 20PROC006515278, ενώ ο συστημικός αριθμός του ΕΣΗΔΗΣ είναι 88579.

Ο
Δήμαρχος

Γκυρίνης Παναγιώτης

Συνημμένα: Φάκελος διαγωνισμού

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση