Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: “Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας & Διάθεσης Λυμάτων Οικισμού Μελίκης Δήμου Αλεξάνδρειας Νομού Ημαθίας”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ» με προϋπολογισμό 2.200.000,00 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ και ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:

Δήμος Αλεξάνδρειας
Ταχυδρομική Δ/νση: Εθν. Αντίστασης 42, 593 00 Αλεξάνδρεια,
τηλ. 2333350153, fax. 2333350108, email: karavasilis@alexandria.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες κ. Χρήστος Καραβασίλης, τηλ. 2333350153, fax. 2333350108

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.alexandria.gr

2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Το έργο θα αναπτυχθεί σε ιδιόκτητο αγροτεμάχιο γήπεδο και θα περιλαμβάνει την εγκατάσταση βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων ισοδύναμου πληθυσμού 4.006 κατοίκων και την τελική διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων σύμφωνα με την εγκεκριμένη ΑΕΠΟ.

Το αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων περιλαμβάνει:

• την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης που θα υποβληθεί κατά την φάση του διαγωνισμού, της μελέτης Εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας,
• την κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού,
• την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού,
• την θέση σε αποδοτική και την δοκιμαστική λειτουργία του έργου για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών

Επίσης στο αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας περιλαμβάνεται και κάθε εργασία ή προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, η οποία είναι αναγκαία για την ολοκληρωμένη κατασκευή, την άρτια και αποδοτική λειτουργία του Έργου, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στα Τεύχη Δημοπράτησης. Επισημαίνεται ότι η τήρηση του συνόλου των απαιτήσεων του παρόντος τεύχους είναι υποχρεωτική και θα πρέπει να αποδεικνύεται στη Μελέτη Προσφοράς των διαγωνιζομένων.

3 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ:

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 2.728.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών 1.621.223,29 €
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 291.820,19 €
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κον- δυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016 286.956,52€.

4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δέκα οκτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας.

5. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :

– Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα Ηλεκτρομηχανολογικά, Υδραυλικά καθώς και Επεξεργασίας νερού, υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ ή στο ΜΗΕΕΔΕ στις ακόλουθες κατηγορίες και τάξεις σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα των επιμέρους προϋπολογισμών των εργασιών:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ

ΠΟΣΟ

ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΤΑΞΗ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

468.263,19€

1Η ΚΑΙ ΑΝΩ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

1.270.686,59€

2Η ΚΑΙ ΑΝΩ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ,

ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

461.050,22€

1Η ΚΑΙ ΑΝΩ

ΣΥΝΟΛΟ

2.200.000,00€

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4412/2016, οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να συνεργαστούν με Μελετητές – Γραφεία Μελετών τόσο για τη σύνταξη της Τεχνικής Προσφοράς (επιπέδου Οριστικής Μελέτης) όσο και για τη Μελέτη Εφαρμογής του Έργου. Το δυναμικό των μελετητών ανά κατηγορία μελέτης θα είναι σύμφωνα με το άρθρο 24.3 της Διακήρυξης. Η συνεργασία αυτή αφορά τον οικονομικό φορέα, ο οποίος αμείβει τον Μελετητή, χωρίς να δεσμεύει σε τίποτα τον Κύριο του Έργου.
Τα δικαιολογητικά οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα δικαιολογητικά τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας αναγράφονται στα άρθρα 23.5 και 23.6 αντίστοιχα της διακήρυξης.

6. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 44.000,00 ευρώ. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής είναι δώδεκα (12) μήνες και τριάντα (30) ημέρες, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

7. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με αξιολόγηση μελέτης (άρθρο 50 του Ν.4412/16).

8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :

Ορίζεται η 22.09.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 (2.00 μ.μ.)

9. ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται:

(α) υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
(β) υποφάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά -Μελέτη»
(γ) υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στον αναθέτοντα φορέα, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ).

10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 25.09.2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.

12. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020’ (Συγχρηματοδότηση Ταμείο Συνοχής) με κωδικό Ο.Π.Σ. 5004098 (Κωδικός Ενάριθμου Σ.Α. Πράξης 2017ΣΕ27510079, με επιλέξιμη προϋπολογισθείσα δαπάνη 2.200.000€ (ποσοστό 100,00% της συνολικής δαπάνης του χωρίς το Φ.Π.Α.).

Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011 , της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς και της κράτησης 6%0, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ’ του ν. 4412/2016 και της υπ’ αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 2235). Τα γενικά έξοδα, όφελος κλπ. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κλπ. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου. Στο έργο έχει εφαρμογή το άρθρο 39α του κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4281/14, σύμφωνα με το οποίο υπόχρεος για την απόδοση του ΦΠΑ στο δημόσιο καθίσταται ο λήπτης του Τιμολογίου αντί του Αναδόχου – εργολήπτη που είναι ο εκδότης του Τιμολογίου (αντιστροφή υποχρέωσης). Ο Ανάδοχος, δεν χρεώνει ΦΠΑ στα φορολογικά στοιχεία που εκδίδει προς τον Αναθέτοντα Φορέα και υποχρεούται να αναγράφει σε αυτά «Άρθρο 39α του κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4281/14: Υπόχρεος για την καταβολή του ΦΠΑ είναι ο λήπτης». Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO.

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο μέχρι 15% (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) για δαπάνες πρώτων εγκαταστάσεων, μελέτες και άλλα έξοδα εκκίνησης του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 150 του Ν. 4412/16, ως ισχύει.

13. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Για τη δημοπράτηση έχει εκδοθεί η 3420/25.06.2020 σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ Ε.Π Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Περιληπτική Προκήρυξη έχει αποσταλεί προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ την 05.08.2020 και φέρει αριθμό προκήρυξης στην ΕΕ S: 2020/S 153-375698.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δ. Αλεξάνδρειας.

Ο
Δήμαρχος

Παναγιώτης Γκυρίνης

 

Συνημμένα: Φάκελος Διαγωνισμού

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση