Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση της «Προμήθειας Εξοπλισμού Διαλογής στην Πηγή και Οικιακής Κομποστοποίησης του Δήμου Αλεξάνδρειας» (Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών 1η Ιουλίου)

 

Περίληψη Διακήρυξης του ανοικτού Διαγωνισμού 
για την Προμήθεια Εξοπλισμού Διαλογής στην Πηγή
και Οικιακής Κομποστοποίησης τ
ου Δήμου Αλεξάνδρειας 

  

1. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάθεση της «Προμήθειας Εξοπλισμού Διαλογής στην Πηγή και Οικιακής Κομποστοποίησης του Δήμου Αλεξάνδρειας», με προϋπολογισμό 536.526,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1 2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».

3. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 17.06.2015 και ώρα 09:00πμ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 01.07.2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00μμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερις εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή στις 06.07.2015 και ώρα 09.00 πμ.

4. Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η προμήθεια του κάτωθι μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού (ειδών ή μηχανημάτων) για την υλοποίηση του Υποέργου 5 της πράξης «Αποκατάσταση των ΧΑΔΑ Δήμου Αλεξάνδρειας και Υλοποίηση Συνοδών Έργων Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων»:

 

  • Ομάδα Α1: Εξοπλισμός Οικιακής Κομποστοποίησης (CPV: 42914000-6)
  • Ομάδα Α2: Εξοπλισμός Συλλογής Αποβλήτων Τροφών και Αποβλήτων Κήπου – Πάρκων με το Σύστημα Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) (CPV: 44613800-8, 44613700-7),
  • Ομάδα Α3: Εξοπλισμός Υποστήριξης για την Υλοποίηση της Συλλογής Αποβλήτων με το Σύστημα ΔσΠ (CPV: 42414140-4).

 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ως άνω ζητουμένων ειδών κάθε Ομάδας (Α1 έως Α3). Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές για μέρος μόνο του ζητουμένου εξοπλισμού κάθε Ομάδας. Γίνονται δεκτές προσφορές για μία ή περισσότερες Ομάδες.

5. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προς προμήθεια εξοπλισμού (ειδών) αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ε΄ «Τεχνικές Προδιαγραφές – Φύλλα Συμμόρφωσης Τεχν. Προδιαγραφών» της απόφασης διακήρυξης.

6. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του Ε.Ο.Χ., ή σε τρίτες χώρες που θεμελιώνουν το σχετικό δικαίωμα στην Διεθνή ΣΔΣ (άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή τέλος σε άλλες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την ΕΕ. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι υπήκοοι των κρατών αυτών και να είναι εγκατεστημένα στο εσωτερικό τους. Ως νομικά πρόσωπα νοούνται οι εταιρείες του αστικού ή του εμπορικού δικαίου, οι συνεταιρισμοί και τα άλλα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί κατά την νομοθεσία των κρατών της παραγράφου αυτής και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό τους.

Οι προσφέροντες πρέπει να είναι κατασκευαστές της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου, εγγεγραμμένοι εις το οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση ή αντιπρόσωποι εγγεγραμμένοι εις τα οικεία επιμελητήρια.

7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% του συνολικού προϋπολογισμού της ΟΜΑΔΑΣ χωρίς ΦΠΑ, όπως ο π/υ αυτός δίδεται στο άρθρο 3 της αναλυτικής διακήρυξης, ξεχωριστά για κάθε ΟΜΑΔΑ της πράξης για την οποία υποβάλλεται προσφορά.

Κατά συνέπεια το ύψος της εγγύησης συμμετοχής για τις ΟΜΑΔΕΣ της πράξης είναι :

  • ΟΜΑΔΑ Α1 2.590,00 €
  • ΟΜΑΔΑ Α2 3.894,00 €
  • ΟΜΑΔΑ Α3 2.240,00 €

9. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και συγκεκριμένα από τον κωδ. ΣΑ 0758 και κωδικό πράξης 2012ΣΕ07580054. Η πληρωμή θα γίνει με το νόμισμα του Ελληνικού κράτους (EURO) και στο ίδιο νόμισμα θα αναφέρεται η προσφορά.

10. Ο χρόνος παράδοσης των ειδών της κάθε Ομάδας, ορίζεται σε δύο (02) μήνες. Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την επόμενη της ημερομηνίας που καθορίζεται στο άρθρο 17 εδαφ 2 της αναλυτικής διακήρυξης και λήγει με την προσκόμιση και την προσωρινή παραλαβή των ειδών. Τα είδη θα προσκομισθούν και θα παραδοθούν ελεύθερα επί εδάφους, στις εγκαταστάσεις (αποθήκη) του ΔΗΜΟΥ, στην πόλη της Αλεξάνδρειας, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στην Ελλάδα.

11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας.

12. Η ημερομηνία αποστολής της αναλυτικής διακήρυξης στην ΕΕΕ προς δημοσίευση είναι 21.05.2015 (αριθμός αναφοράς 2015-067377).

Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ

 

Συνημένα: Αναλυτική διακύρηξη 

 

   

Κοινοποίηση