Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ανακοίνωση πρόθεσης για την πρόσληψη ενός Ειδικού συνεργάτη από το Δήμο Αλεξάνδρειας

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
“Για την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη με σύμβαση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου”

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε ή αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ Α’ 143/28-06-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 58 του Ν.3966/2011 ΦΕΚ 118/τ.Α’/14-05-2011), με την παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν.4447/2016 (ΦΕΚ 241/τ.Α’/23-12-2016), τις περιπτ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α’/09-08-2019), το άρθρο 18 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53/τ.Α’/11-03-2020), την περίπτ.α’ της παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν.4690/2020 (ΦΕΚ 104/τ.Α’/30-05-2020) και το άρθρο 39 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197/τ.Α’/12-10-2020).

3. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλεξάνδρειας μετά των τροποποιήσεων αυτού (ΦΕΚ 1866/τ.Β’/26-05-2017, 87/τ.Β’/24-01-2019 και 850/τ.Β’/12-03-2019), όπου προβλέπονται πέντε (5) θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Επιστημονικών Συνεργατών ή Ειδικών Συνεργατών, οι οποίες δεν έχουν καλυφθεί στο σύνολό τους.

4. Την υπ’ αριθ. 15558/06-10-2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, περί προβλέψεως-εγγραφής των απαιτούμενων πιστώσεων στον προϋπολογισμό τρέχοντος και επόμενων οικονομικών ετών του Δήμου Αλεξάνδρειας.

5. Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του σε θέματα διαχείρισης, αξιοποίησης πληροφοριών χώρου και παραγωγής θεματικών χαρτών (εφαρμογές συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών-GIS) σε μελέτες κτηματολογίου, γεωλογίας, περιβαλλοντικών επιπτώσεων, χωροταξίας, πολεοδομίας, περιφερειακής ανάπτυξης, γεωργικής ανάπτυξης, αξιοποίησης και διαχείρισης φυσικών πόρων καθώς και πρόβλεψης-διαχείρισης φυσικών καταστροφών) και λοιπά συναφή.

γνωστοποιούμε ότι

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας πρόκειται να προσλάβει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έναν (1) Ειδικό Συνεργάτη Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ) Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ή Πολιτικών Μηχ. & Μηχ. Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ή πτυχιούχων-διπλωματούχων ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος (τίτλου σπουδών) της αλλοδαπής συναφούς με τα παρακάτω αντικείμενα εργασίας-απασχόλησης του Ειδικού Συνεργάτη και με προσανατολισμό στους τομείς εκείνους που συνιστούν το συγκεκριμένο αντικείμενο απασχόλησής του ήτοι:

Ο εν λόγω Ειδικός Συνεργάτης α) θα παρέχει συμβουλές και εξειδικευμένες γνώμες, προτάσεις, εισηγήσεις κλπ συμβουλευτικό έργο, γραπτά ή προφορικά, μέσα στον κύκλο των γνώσεων ή/και της επαγγελματικής του εμπειρίας, για ζητήματα διαχείρισης, αξιοποίησης πληροφοριών χώρου και παραγωγής θεματικών χαρτών (εφαρμογές συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών-GIS) σε μελέτες κτηματολογίου, γεωλογίας, περιβαλλοντικών επιπτώσεων, χωροταξίας, πολεοδομίας, περιφερειακής ανάπτυξης, γεωργικής ανάπτυξης, αξιοποίησης και διαχείρισης φυσικών πόρων καθώς και πρόβλεψης-διαχείρισης φυσικών καταστροφών) και λοιπά συναφή και β) θα συντάσσει, σύμφωνα με τον τίτλο σπουδών και τα λοιπά προσόντα του, μελέτες και τεύχη διαγωνισμών για έργα, υπηρεσίες και προμήθειες του Δήμου, κατά τις παρ. 6 και 7 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 (Α’ 143), προς επικουρία του Δημάρχου στην άσκηση των αρμοδιοτήτων και του έργου του στον συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου Αλεξάνδρειας

και καλούμε

τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σχετική αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά α) ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση theodoridou@alexandria.gr ή β) ταχυδρομικά-με συστημένη επιστολή- στο Τμήμα Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας, Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, οδός Εθνικής Αντίστασης 42, 59300 Αλεξάνδρεια.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων μετά των δικαιολογητικών ορίζεται σε πέντε (05) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας σε μία εφημερίδα του Νομού Ημαθίας (ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής/ σφραγίδα ταχυδρομείου).

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις (αρμόδιοι υπάλληλοι Β. Θεοδωρίδου και Β.Πάντου, τηλέφωνα επικοινωνίας 2333350144 και 2333350121 αντίστοιχα).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007 (άρθρα 11 έως και 14), να μην έχουν τα κωλύματα διορισμού των άρθρων 15 έως και 17 του ιδίου νόμου και να διαθέτουν τα λοιπά απαιτούμενα προσόντα της παρ. 3 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 ήτοι:

 • Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) (άρθρο 12).
 • Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21ο έτος-άρθρο 11 & 13).
 • Να έχουν την υγεία και τη φυσική ικανότητα που τους επιτρέπει την άσκηση των καθηκόντων τους της αντίστοιχης θέσης (άρθρο 14).
 • Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 11 & 15).
 • Να μην έχουν ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 16).
 • Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17).
 • Να είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος (τίτλου σπουδών) Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ), όπως προβλέπεται στο άρθρο 82 του Ν.3584/2007 (Α’ 143) ήτοι:
  “ (…) 3. Θέσεις της κατηγορίας ΤΕ είναι εκείνες για τις οποίες ως τυπικό προσόν διορισμού ορίζεται το πτυχίο ή το δίπλωμα τμήματος ή σχολής τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
  4.Θέσεις της κατηγορίας ΠΕ είναι εκείνες για τις οποίες ως τυπικό προσόν διορισμού ορίζεται το πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος ή σχολής πανεπιστημιακού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.
  5.Θέσεις κλάδων ή ειδικοτήτων ΠΕ ή ΤΕ καλύπτονται επίσης, και από κατόχους πτυχίων ή τίτλων τριτοβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε χώρες – μέλη της Ε.Ε., στους οποίους έχει χορηγηθεί είτε πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το συμβούλιο ισοτιμιών του Π.Δ.165/2000 είτε απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης από την αρμόδια αρχή του Π.Δ. 231/1998, όπως αυτά ισχύουν (…)”, και συγκεκριμένα:
  Να είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος (τίτλου σπουδών) Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ή Πολιτικών Μηχαν. & Μηχαν. Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής) της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος της αλλοδαπής ή πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. της ημεδαπής ή ισότιμου ομοίου της αλλοδαπής συναφούς με τα εν λόγω αντικείμενα εργασίας-απασχόλησης του Ειδικού Συνεργάτη και με προσανατολισμό στους τομείς εκείνους που συνιστούν το συγκεκριμένο αντικείμενο απασχόλησής του.
 • Να είναι κάτοχοι, εφόσον/όπου απαιτείται, άδειας άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.
 • Να έχουν την προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ.3 γ’ του άρθρου 163 του ως άνω Ν.3584/2007 “ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας (…)”.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ
ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ:

1. Βιογραφικό Σημείωμα.

2. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

3. α) Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος (τίτλου σπουδών) Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. Αγρονόμων Τοπογράφων ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας) της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος της αλλοδαπής (Αγρονόμων Τοπογράφων ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας) ή πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. της ημεδαπής ή ισότιμου ομοίου της αλλοδαπής συναφών με το αντικείμενο των εν λόγω καθηκόντων του Ειδικού Συνεργάτη.
Στην περίπτωση προσκόμισης τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αυτός πρέπει να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο της πράξης αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. ή το ΔΙΚΑΤΣΑ περί της ισοτιμίας και της αντιστοιχίας τίτλου και βαθμού και β) Όπου απαιτείται, φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 μετά των σχετικών δικαιολογητικών απόδειξης της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της παρ.3 γ’ του άρθρου 163 του ως άνω Ν.3584/2007 ειδίκευσης σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογης επαγγελματικής απασχόλησης ή επαρκών γνώσεων και σημαντικής εμπειρίας, ανάλογης με τα αντικείμενα απασχόλησης.

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι κατέχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προ- βλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007 (άρθρα 11 έως 14) καθώς και ότι δεν έχουν τα κωλύματα των άρθρων 15 έως και 17 του Ν. 3584/2007.

6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 για την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή τη νόμιμη απαλλαγή τους από αυτές (για τους άνδρες υποψηφίους).

7. Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων, υπηρεσιών διαδικτύου καθώς και λογισμικού σχεδιασμού (προαιρετικά).

8. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας (προαιρετικά).

Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η παρούσα δημόσια γνωστοποίηση θα δημοσιευθεί σε μία εφημερίδα του Νομού Ημαθίας και θα αναρτηθεί στον ιστότοπο “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας.

 

Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

Συνημμένα: Υπόδειγμα αίτησης & υπεύθυνης δήλωσης

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση