Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο «Ανάπλαση πλατείας ΟΣΕ» Δήμου Αλεξάνδρειας

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Δήμος Αλεξανδρείας κατ’ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ/466/04-12-2017(ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ.Β΄) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ ) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή τεχνικών υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση πλατείας ΟΣΕ» Δήμου Αλεξάνδρειας συνολικού προϋπολογισμού 751.011,78 € χωρίς ΦΠΑ 24%.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή του άρθρου 5 (παρ.5.4.1) της ΔΝΣ/61034/ΦΝ/466/04-12-2017 απόφασης, η οποία ορίστηκε με την υπ΄αριθ. 101/07-03-2019 απόφαση του Δημάρχου Αλεξάνδρειας.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20-11-2020 και ώρα 10:00π.μ. μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr) .

Για την Επιτροπή Κλήρωσης

Αθανάσιος Καλότσης
Αρχιτέκτων Μηχανικός

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς