Ανακοινώνεται από τον Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας η διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών αρτοποιείου

Ανακοίνωση

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ειδών αρτοποιείου.

   Σας ανακοινώνουμε ότι το Νομικό Πρόσωπο «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας» θα διενεργήσει με απευθείας ανάθεση την προμήθεια που περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 28/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ

ΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1

ΑΡΤΟΣ σίμικτος

Κιλό

3000

1,50

4.500,00

2

ΤΥΡΟΠΙΤΕΣ-ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΕΣ

Τεμάχιο

180

20,00

3.600,00

3

ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ σουσαμένια

Τεμάχιο

3500

0,35

1.225,00

4

ΤΣΟΥΡΕΚΙΑ

Κιλό

130

5,50

715,00

Σ ύ ν ο λ ο

10.040,00

Φ.Π.Α. 13%

1.305,20

Γ ε ν ι κ ό Σ ύ ν ο λ ο

11.345,20

   Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 26η Μαρτίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 (λήξη υποβολής προσφορών) στο κατάστημα του Νομικού Προσώπου (Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού).

   Η προσφορά πρέπει να αποτελείται από:

1. Την οικονομική προσφορά (έντυπο διανέμεται από τον Οργανισμό).

2. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής τους για το συγκεκριμένο επάγγελμα.

3. Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της 113/24.02.2012 διακήρυξης για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου, οπωροπωλείου, αρτοποιείου, κρεοπωλείου και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς και δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

4. Εγγυητική επιστολή του Τ.Π.& Δ ή αναγνωρισμένης τράπεζας ποσού 568,00 €.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Νομικού Προσώπου, Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, στα τηλέφωνα 2333026743, 2333053217.

Ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου

α/α Ο Αντιπρόεδρος

Ιερεμίας Κιοσέογλου

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς