Υποβολή Αιτήσεων-Υπεύθυνων δηλώσεων για ένταξη στο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής Αμπελώνων περιόδου 2018-2019

 
 
 
Υποβολή Αιτήσεων-Υπεύθυνων δηλώσεων για ένταξη 

στο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής Αμπελώνων περιόδου 2018-2019

Σχετικά:   α) Το υπ΄ αριθμ. 2129/70097/28-6-2017  ΥΑ περί «Αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα»
      β) Το υπ΄αρ. 1028/32872/2-3-2018 έγγραφο του ΥΠΑΑΤ
  
Σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά καθορίζεται η προθεσμία υποβολής Αιτήσεων-Υπεύθυνων δηλώσεων για ένταξη στο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής Αμπελώνων περιόδου 2018-2019.Οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων που διατηρούν, στοιχειοθετούν ή αποκτούν δικαίωμα αμπελοκαλλιέργειας δηλαδή έχουν νόμιμα φυτεμένες αμπελουργικές εκτάσεις ή έχουν τακτοποιήσει τυχόν παράνομες φυτεύσεις πληρώνοντας το σχετικό παράβολο ή είναι κάτοχοι δικαιωμάτων αναφύτευσης (διαθέτουν νόμιμο δικαίωμα που έχει χορηγηθεί έως 31/12/2015), έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελουργικών Εκτάσεων.
Το πρόγραμμα καλύπτει:
 • Την αλλαγή ποικιλίας των αμπελώνων, συμπεριλαμβάνεται και ο επανεμβολιασμός
 • Την εκρίζωση και επαναφύτευση των αμπελώνων στο ίδιο ή σε άλλο αγροτεμάχιο
 • Τη βελτίωση των τεχνικών διαχείρισης
Παραγωγοί που θα ενταχθούν στην εκρίζωση – αναφύτευση μπορούν να ενταχθούν και στη βελτίωση τεχνικών διαχείρισης και λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση και για την απώλεια εισοδήματος.
 
Το εν λόγω πρόγραμμα δεν καλύπτει την κανονική ανανέωση των αμπελώνων που προσεγγίζουν το τέλος της φυσικής τους ζωής.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ένταξη των στο πρόγραμμα είναι:
 • η εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από την κοινοτική και εθνική νομοθεσία ως προς το καθεστώς δηλώσεων αμπελοκαλλιέργειας (Αμπελουργικό Μητρώο)  και συγκομιδής σταφυλιών για το σύνολο της αμπελουργικής εκμετάλλευσης (για τις δύο τελευταίες  αμπελουργικές περιόδους) ,
 • η ύπαρξη δήλωσης εκμετάλλευσης στα πλαίσια της βασικής ενίσχυσης κατά την περίοδο ένταξης στο πρόγραμμα καθώς
 • η ελάχιστη  έκταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα ορίζεται στο μισό (0,5)στρέμμα.
Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται σε 1455/στρ. για την εκρίζωση-αναφύτευση, 745€/στρ.  για την φύτευση αμπελώνων ,390€/στρ. για τη βελτίωση τεχνικών διαχείρισης  και 700€/στρ. για τον επανεμβολιασμό (για τις ορεινές, Μειονεκτικές περιοχές).
 
Για τις Λοιπές Περιοχές τα ποσά είναι αντίστοιχα :1260 €/στρ. για την εκρίζωση-αναφύτευση,620€/στρ.  για την φύτευση, 360€/στρ. για την βελτίωση τεχνικών διαχείρισης και 680€/στρ. για τον επανεμβολιασμό.
 
Όσοι παραγωγοί επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να υποβάλλουν αποκλειστικά και μόνο στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ημαθίας, αίτηση  για ένταξη  στο  Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής Αμπελώνων περιόδου 2018-2019 μέχρι τις 20-5-2018. 
 
Επισημαίνεται ότι οι άδειες φύτευσης που χορηγήθηκαν από την 1η Αυγούστου 2016 (μέσω της ψηφιακής εφαρμογής ) δεν ενισχύονται  οικονομικά για καμία δράση του Προγράμματος Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων.
 
Οι παραγωγοί μαζί με την αίτηση θα υποβάλλουν και τα παρακάτω δικαιολογητικά.
 1. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας
 2. Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης
 3. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού εφορίας ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου   θα αναγράφεται ο ΑΦΜ  του παραγωγού.
 4. Φωτοτυπία της δήλωσης καλλιέργειας στα πλαίσια ενιαίας ενίσχυσης
 5. Σε περίπτωση ιδιόκτητων εκτάσεων, ο νόμιμος τίτλος ιδιοκτησίας, με το πιστοποιητικό μεταγραφής. Σε περίπτωση επικαρπίας, ακριβές αντίγραφο του συμβολαιογραφικού εγγράφου σύστασης της και το πιστοποιητικό μεταγραφής του.  
 6. Σε περίπτωση μισθωμένων εκτάσεων ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης (ενοικιαστήρια) μέχρι  και 9 ετών. Μετά την έγκριση ένταξης των παραγωγών στο πρόγραμμα θα πρέπει να  προσκομίζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο μίσθωσης διάρκειας μεγαλύτερη από δέκα (10) έτη καθώς και το πιστοποιητικό μεταγραφής του μισθωτηρίου στο υποθηκοφυλακείο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ημαθίας ,Μητροπόλεως 44, 3ος  όροφος  στα τηλ. 2331350183 και 2331350148 (κ. Παπαοικονόμου Καλλιόπη, Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες                    
                                                      
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Αγρ. Οικ. & Κτην.  Ημαθίας              

                                            
                                    
 
Β.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς