Ανακοίνωση πινάκων βαθμολογίας για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών

 
ΑNΑKΟΙΝΩΣΗ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2016 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
 
 
Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει ότι έχουν αναρτηθεί οι πίνακες κατάταξης-βαθμολογίας, επιλογής και απορριπτέων της αριθ. ΣΟΧ 1/2016 για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών.
Κατεβάστε τους αναλυτικούς πίνακες με τα αποτελέσματα κάνοντας κλικ εδώ.
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ – Αποκεντρωμένο Τμήμα Θεσσαλονίκης (Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, Κτίριο ZEDA, Τ.Κ. 57001 Θέρμη) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου πενήντα ευρώ (50 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).
 
Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.
 
Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων, που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς