Ορισμός Επιμέρους Σημείων Αναφοράς σε έδρες περιφερειών και Δήμων για την παρακολούθηση εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ΑμεΑ σύμφωνα με το ν.4488/2017

 
 
 
 
 
Ορισμός Επιμέρους Σημείων Αναφοράς σε έδρες περιφερειών και Δήμων

για την παρακολούθηση εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών
για τα δικαιώματα των ΑμεΑ σύμφωνα με το ν.4488/2017

 
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
 
Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 
2. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) ΦΕΚ 133/τ.Α’/19-07-2018
 
3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλεξάνδρειας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1866/τ. Β’/26-05-2017.
 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 71 του ν.4488/2017(ΦΕΚ137/2017τ.Α’) “Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημο­σίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις ενίσχυσης της προστασίας των εργαζομένων, δικαίωμα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις”.
 
5. Το με αριθ. πρωτ. 473/29-10-2018 έγγραφο Υπουργού Επικρατείας με θέμα: “Ορισμός Επιμέρους Σημείων Αναφοράς στις έδρες Περιφερειών και Δήμων για την παρακολούθηση εφαρμογής της Σύμ­βασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ΑμεΑ σύμφωνα με το ν.4488/2017(Α’137)”.
 
6. Την ανάγκη για ορισμό Επιμέρους Σημείων Αναφοράς στο Δήμο Αλεξάνδρειας για την παρακολούθη­ση εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ΑμεΑ σύμφωνα με το ν.4488/2017(Α’137).
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 
1. Μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες του Σημείου Αναφοράς, για την παρακολούθηση εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ΑμεΑ σύμφωνα με το ν.4488/2017(ΦΕΚ 137 Α’), στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας.
 
2. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αλεξάνδρειας και στον Υπουργό Επικρατείας και να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
 
Ο

ΔΗΜΑΡΧΟΣ


 
ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς