Ανανέωση Επαγγελματικών Αδειών Πωλητών Λαϊκών Αγορών, Πλανοδίου και Στάσιμου Εμπορίου που δεν έχουν ανανεώσει την άδεια τους σύμφωνα με τον Ν. 4264/2014 και με τον Ν.4497/2017

 
 
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Από το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης & Εσόδων
 του Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώνεται:
Ανανέωση Επαγγελματικών Αδειών Πωλητών Λαϊκών Αγορών, Πλανοδίου και Στάσιμου Εμπορίου που δεν έχουν ανανεώσει την άδεια τους σύμφωνα με τον Ν. 4264/2014  και με τον Ν.4497/2017.
 
Σύμφωνα με  τη παρ.19  άρθρο 59 του Νόμου 4497/17(πού έγινε προσθήκη με το σύμφωνα με τον Ν.4582/2018 άρθρο 84 παρ.3) « Όσοι επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών καθώς πλανοδίου και στάσιμου εμπορίου δεν έχουν  ανανέωση την άδεια τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4264/2014 και των αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ’  εξουσιοδότηση   του Ν.4264/2014  ή του παρόντος , μπορούν να δραστηριοποιούνται μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2019 ,δίχως να απαιτείται θεώρηση-ανανέωση». 
Δικαιολογητικά για την ανανέωση των αδειών.
1. Φωτοτυπία ταυτότητας .
2. Φωτοτυπία Άδειας.
3. Δημοτική Ενημερότητα από τον Δήμο.
4. Ε1 & Ε3 & εκκαθαριστικά σημειώματα των  τριών τελευταίων ετών.(2015-2016-2017)
5. Βεβαίωση άσκησης δραστηριότητας από το σύστημα taxis της Γενικής Γραμματείας  Πληροφοριακών Συστημάτων.
6. Πιστοποιητικό Υγείας , σύμφωνα με τη  με αριθ. Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/2012( Β 1199) Υπουργική  απόφαση.
7.Υπεύθυνη δήλωση  του ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώσει υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί  λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα.
8. Παράβολο 15 ευρώ.
9. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
 
Η προθεσμία υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών  θα ισχύσει μέχρι την 15-01-2019 στο Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης & Εσόδων του Δήμου Αλεξάνδρειας, Γραφείο 12. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2333350112 – 2333350127.       
                                                                                                     
Μετά το τέλος της προθεσμίας θα γίνει ανάκληση των αδειών.
  
 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς