Τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Αλεξάνδρειας την Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου στις 14:00

 
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθ. 43254/31-07-2007 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 1492/17-08-2007), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας, που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Σεπτεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00΄στα γραφεία της επιχείρησης “οδός Βεροίας – Δημοτικό Κολυμβητήριο”, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση ή μη της πολιτιστικής εκδήλωσης ‘’ΓΙΟΡΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΠΙΤΑΣ’’ – Έγκριση διάθεσης πίστωσης.
 
2. Λήψη απόφασης για την έγκριση διάθεσης πίστωσης – αμοιβή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης χρήσης έτους 2015.
 
3. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων (υπόθεση Γρηγορίου Στεργιόπουλου)- Έγκριση διάθεσης πίστωσης.
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς