Συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας την Τρίτη 25 Νοεμβρίου

 
 
 ΠΡΟΣΚΛΗΣH
  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν.3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του N.3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας), σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας, που θα γίνει στις 25-11-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα  13:30 με θέμα ημερήσιας διάταξης:
 
 
1. Λήψη απόφασης παράτασης η μη της συναφθείσας σύμβασης υγρών καυσίμων θέρμανσης, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας , μέχρι  την  υπογραφή  νέας σύμβασης.
2. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς, χρηματικού ποσού 1.000,00€  από τον Ελληνογερμανικό Σύλλογο ”Σπίτι των Ελλήνων” της Λειψίας  στον τραπεζικό λογαριασμό της Σχολικής Επιτροπής και απόδοση του ανωτέρω ποσού στο Σ.Σ.Κ. Γυμνασίου Κορυφής.-
3. Λήψη απόφαση για παραχώρηση ή μη  σχολικών χώρων.
 
 
 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                                                                   

      ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς