Πρόσκληση υποβολής Οικ. Προσφορών για την υπηρεσία “Αστική επίγεια καταπολέμηση κουνουπιών στο Δήμο Αλεξάνδρειας”, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 24.600 € με τον ΦΠΑ

 
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

“ΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΓΕΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ”
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
όσους επιθυμούν, να καταθέσουν σε σφραγισμένο φάκελο οικονομική προσφορά,  για την παροχή της υπηρεσίας “Αστική επίγεια καταπολέμηση κουνουπιών στο Δήμο Αλεξάνδρειας”, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 24.600 € με τον ΦΠΑ 23%. 
Μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, θα ανατεθεί με απευθείας ανάθεση η εκτέλεση της παραπάνω υπηρεσίας, στον προσφέροντα την χαμηλότερη προσφορά.
Ως ημερομηνία έναρξης των προσφορών ορίζεται η Παρασκευή 25 Ιουλίου 2014 και λήξης η Πέμπτη 31 Ιουλίου 2014 και ώρα 14.30 μ.μ, οπότε και θα ανοιχθούν και αξιολογηθούν τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι οικονομικές προσφορές.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τη με αριθμ. πρωτ: 27055/08-07-2014 τεχνική έκθεση – προδιαγραφές μελέτης, όπως και να καταθέσουν τις προσφορές τους, στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών – Γραφείο Προμηθειών (Εθνικής Αντίστασης 42, Δημαρχείο Αλεξάνδρειας – 2ος όροφος – Γραφείο 10), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τηλέφωνο: 2333350127, Υπεύθυνος Υπάλληλος: Δημήτριος Στάμος (Γεωπόνος)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 13 του άρθρου 5 της συγγραφής υποχρεώσεων, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της με αριθμ. πρωτ: 27055/08-07-2014 τεχνικής έκθεσης-προδιαγραφών
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση της με αριθμ. πρωτ: 27055/08-07-2014 τεχνικής έκθεσης-προδιαγραφών και ότι αποδέχεται τους όρους αυτής.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
 
 
 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς