Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Νέα συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας την Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2015

Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Αλεξάνδρειας
 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση  της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλεξάνδρειας, την 24η Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, με το μοναδικό προς συζήτηση θέμα :  
 • Διατύπωση γνώμης και προτάσεων ενόψει σύνταξης του προυπολογισμού Εσόδων –Εξόδων Δήμου Αλεξάνδρειας οικονομικού έτους 2016
 
 
Σχετικό Εισηγητικό:
 
ΘΕΜΑ: Διατύπωση γνώμης και προτάσεων ενόψει σύνταξης του προσχεδίου προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Αλεξάνδρειας, οικονομικού έτους 2016
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
 
Σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ.3 η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετησίου προγράμματος δράσης.
Η σύνταξη του  προϋπολογισμού θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες την Κ.Υ.Α. οικ.29530/29-07-2014 (ΦΕΚ 2059/29-07-2014 τεύχος Β΄) . Οι σημαντικότερες διατάξεις είναι οι ακόλουθες: 
 
Γενική παρατήρηση ως προς την εγγραφή εσόδων στον προϋπολογισμό είναι ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλίζεται η τήρηση των διατάξεων των άρθρων 33 και 49 του ν.4270/2014, σύμφωνα με τις οποίες οι προϋπολογισμοί των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης διέπονται από τις αρχές:
 • της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, 
 • της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας, 
 • της διαφάνειας,
 •  της ειλικρίνειας, τα
 • ης ενότητας, 
 • της καθολικότητας
 •  και της ακρίβειας.
Στον προϋπολογισμό εγγράφονται όλες οι δαπάνες και τα έσοδα του δήμου, τα οποία αναμένεται να πληρωθούν και αντίστοιχα να εισπραχθούν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. Επιπλέον εγγράφονται οι προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη εντός του οικονομικού έτους (Κωδικός Αριθμός Εξόδων «85» – ύψος επισφαλειών) καθώς και το αποθεματικό (Κ.Α. Εξόδων «91»).
 
Η υπερεκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί ουσιαστικά στην παράβαση της αρχής της ισοσκέλισης, καθιστώντας τον προϋπολογισμό ελλειμματικό.
 
Ενόψει της υποχρέωσης κατάρτισης ρεαλιστικών Π/Υ, με εγγραφή σε αυτούς μόνο δαπανών που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα έσοδα που αναμένεται να εισπραχθούν, τονίζεται ιδιαίτερα η ανάγκη άσκησης περιοριστικής πολιτικής στις δαπάνες γενικότερα, με υποχρέωση συγκράτησης αυτών στα χαμηλότερα, δυνατά επίπεδα. 
Στο πλαίσιο αυτό ενδεικτικά αναφέρονται οι κατωτέρω δαπάνες στις οποίες θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα πρόβλεψης χαμηλότερου ύψους ποσών σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος:
 • οι δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού, οι οποίες πρέπει να αποβλέπουν στην αντιμετώπιση των εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών και να εγκρίνονται, αφού πρώτα εξαντληθούν όλα τα περιθώρια αξιοποίησής του εντός του ωραρίου εργασίας,
 • οι δαπάνες υπηρεσιακών μετακινήσεων, προμηθειών, τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος κ.ο.κ.,
 • οι πάσης φύσεως προαιρετικές δαπάνες του άρθρου 202 του ν.3463/2006 (επιχορηγήσεις ν.π.δ.δ., αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων, βοηθήματα σε οικονομικά αδύνατους κ.ο.κ.) πρέπει να περιορισθούν στις απολύτως αναγκαίες και επιβεβλημένες, κινούμενες στα υπό του νόμου προβλεπόμενα όρια και υπό τον περιορισμό της δυνατότητας χρηματοδότησης αυτών από τις αναμενόμενες εισπράξεις του δήμου.
Τα θεσμοθετημένα έσοδα από το Υπουργείο Εσωτερικών ,  ανέρχονται στα ίδια ποσοστά με το οικονομικό έτος 2015 και τα εγγεγραμμένα έσοδα από ιδίους πόρους, προκύπτουν βάση συγκεκριμένης μεθοδολογίας που ορίζεται από την Κ.Υ.Α. σύμφωνα με τα εισπαχθέντα έσοδα του οικονομικού έτους 2014 και 2015. 
 
Τα βασικά χαρακτηριστικά του υπό σύνταξη προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 είναι  ότι θα είναι πραγματικός και λιτός λόγω της γενικότερης υφιστάμενης κατάστασης που ταλανίζει την χώρα. 
 
Στόχος είναι ο προϋπολογισμός κατά την εκτέλεση του,  το 2016 να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου καθώς την αντιμετώπιση των προβλημάτων των δημοτών. 
Μετά τα ανωτέρω καλείται η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης να υποβάλει σχετικές προτάσεις προκειμένου να υποβληθούν στην Εκτελεστική Επιτροπή για την ενσωμάτωση τους στο προσχέδιο του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016. 
Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΓΚΥΡΙΝΗΣ

Κοινοποίηση