Έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αλεξάνδρειας αύριο Πέμπτη, 23 Ιουλίου

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθ. 43254/31-07-2007 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 1492/17-08-2007), σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας, που θα πραγματοποιηθεί στις 23 ΙΟΥΛΙΟΥ ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ΩΡΑ 15.00 στα γραφεία της επιχείρησης <οδός Βεροίας – Δημοτικό Κολυμβητήριο>, για συζήτηση και λήψη απόφασης  επί των  παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης για την υποβολή ¨Αίτηση Συμμετοχής – Δήλωση  – Προσφορά¨  της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας (Κ.Ε.Δ.Α.) προς την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. για την υλοποίηση της δράσης ¨Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής¨ περιόδου 2015-2016, στο πλαίσιο της υπ΄αριθ. 2100/16-07-2015 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 
2. Λήψη απόφασης για έγκριση  ή μη έκδοσης εγγυητικής επιστολής    της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας (Κ.Ε.Δ.Α.)   για συμμετοχή στη δράση ¨Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής¨ περιόδου 2015-2016, στο πλαίσιο της αριθ. 2100/16-07-2015 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. – Έγκριση διάθεσης πίστωσης.
 
3. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ειδικοτήτων για την ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου – ορισμένου χρόνου.
 
4. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων για πρόσληψη προσωπικού.
 
5. Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση ή μη πολιτιστικών εκδηλώσεων – Έγκριση διάθεσης πίστωσης.
 
6. Λήψη απόφασης για την προμήθεια ή μη πλαστικοποιητή για τις ανάγκες του Δημοτικού Κολυμβητηρίου – Έγκριση διάθεσης πίστωσης.
 
7. Λήψη απόφασης για την παροχή ή μη διοικητικοοικονομικών υπηρεσιών για τις ανάγκες της επιχείρησης – Έγκριση διάθεσης πίστωσης.
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς