Συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου

 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθ. 43254/31-07-2007 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 1492/17-08-2007), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας, που θα πραγματοποιηθεί στις 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ΩΡΑ 15.00 στα γραφεία της επιχείρησης , για συζήτηση και λήψη απόφασης  επί των  παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
 
1. Λήψη απόφασης για την κατάρτιση και ψήφιση τροποποίησης του προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Α. οικονομικού έτους 2014.
2. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη επιχορήγησης (αποπληρωμή) για το έργο Ιατροκοινωνικό Κέντρο Φροντίδας για τσιγγάνους στην περιοχή Αγίου Γεωργίου του Δήμου Αλεξάνδρειας.
3. Λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση του Προέδρου της Κ.Ε.Δ.Α.  περί δέσμευσης υπογραφής έναντι της Ε.Ε.Τ.Α.Α. για την υλοποίηση του Ε.Π. «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής’’.
4. Λήψη απόφασης για την προμήθεια ή μη πλακέτας και ψυκτικού υγρού κλιματιστικού μηχανήματος της επιχείρησης – Έγκριση διάθεσης πίστωσης.
5. Λήψη απόφασης για την παροχή ή μη υπηρεσιών επισκευής – συντήρησης κλιματιστικών της επιχείρησης – Έγκριση διάθεσης πίστωσης.
 
 
 
 
 O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς