Έκθεση Εσόδων-Εξόδων Γ’ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού έτους 2014

 
Έκθεση Γ’ Τριμήνου 2014 
για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού του Οικονομικού έτους 2014
Από το Πρακτικό (Β’ Θέμα) της υπ’ αριθ. 28ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας (21/10/2014), με θέμα την Υποβολή έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Γ’ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού έτους 2014.
 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς