Κλήρωση για την ανάδειξη αιρετών μελών επιτροπών Καλής Εκτέλεσης Εργασιών για το έτος 2013.

 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 64 παρ. 14, του άρθρου 67 παρ.1 και του άρθρου 70 παρ.1 του Π.Δ. 28/1980
2.Tις διατάξεις του άρθρου 209 και 273 παρ. 1 του Ν. 3463/06
3.Tις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011
4.Τις διατάξεις του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ
5.Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
6.Την υπ΄αριθ.πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ /1.18/οικ.21700/19.09.2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)
7.Την ανάγκη ανάδειξης μελών (τακτικών-αναπληρωματικών) για τη συγκρότηση Επιτροπής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Εργασιών μέχρι ποσού 2.934,70 € χωρίς ΦΠΑ , για το έτος 2013 ( παρ.14 – άρθρου 64 Π.Δ. 28/80).
8.Την ανάγκη ανάδειξης μελών (τακτικών-αναπληρωματικών) για τη συγκρότηση Επιτροπής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Εργασιών πάνω από 2.934,70 € χωρίς ΦΠΑ , για το έτος 2013 ( Π.Δ. 28/80).
Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2013 ώρα 09:00 π.μ. θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των αιρετών (δημοτικοί σύμβουλοι) μελών (τακτικών και αναπληρωματικών), που θα συγκροτήσουν: 
Α. Την Επιτροπή Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Εργασιών μέχρι ποσού 2.934,70 € χωρίς ΦΠΑ για το έτος 2013 ( παρ.14 – άρθρου 64 Π.Δ. 28/80) και
Β. Την Επιτροπή Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Εργασιών πάνω από 2.934,70 € χωρίς ΦΠΑ για το έτος 2013 ( Π.Δ. 28/80).
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου .
Η Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών
 

Παπαδοπούλου Ευαγελία

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς