Έκθεση Οικονομικής Επιτροπής επί των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του δημοτικού προϋπολογισμού το α’ τρίμηνο του 2011

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξάνδρειας, με την αριθ. 209/2011 απόφασή του, ενέκρινε ομόφωνα την τριμηνιαία Έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του δημοτικού προϋπολογισμού το πρώτο τρίμηνο του έτους 2011.

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία περιέχεται η σχετική Έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής, με αναλυτική αναφορά στα έσοδα και τις εισπράξεις, στα έξοδα και στις πληρωμές, καθώς και στα προϋπολογισθέντα και τελικά απολογιστικά-διαμορφωθέντα ποσά του πρώτου τριμήνου έτους 2011 του δημοτικού προϋπολογισμού, έχει αναρτηθεί στον ειδικό ιστοχώρο του Δήμου Αλεξάνδρειας του Προγράμματος “Διαύγεια”, στην ακόλουθη διεύθυνση (link):

http://sites.diavgeia.gov.gr/dimos_alexandrias/ada/4ΑΘΝΩΨΠ-Δ

    

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς