Με μοναδικό θέμα τη Σύνταξη Έκθεσης και Προέλεγχο του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης Οικονομικού Έτους 2011, συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας (Τετάρτη, 19/09/2012, ώρα: 13:00)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 19η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Σύνταξη Έκθεσης και προέλεγχος του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2011 καθώς και του απολογισμού οικονομικού έτους 2011 του Δήμου Αλεξάνδρειας.

 

Ο

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Φώτιος Δημητριάδης

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς