Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για αντιμετώπιση εποχικών αναγκών, διάρκειας δύο (2) μηνών (Ανακοίνωση ονομάτων)

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 205,  206 παρ. 1, 3 και 207  του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ειδικότερα προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών των ΟΤΑ.
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων).
3. Την περιπτ. ΙΕ της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3812/2009.
4. Την υπ’ αριθ. 406/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα πρόσληψης του προσωπικού.
5. Τη με αριθμ. πρωτ. 10571/07-11-2013 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
6. Την εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2013 του Δήμου.
7. Την υπ’ αριθ. 257/2670/21-01-2013  απόφαση δέσμευσης πίστωσης.
8. Την με αριθμ. πρωτ.  47912/12-11-2013 Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
9. Τις υποβληθείσες αιτήσεις των ενδιαφερομένων. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την πρόσληψη των κάτωθι:  

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

1

ΚΙΣΤΟΓΛΙΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

2 ΜΗΝΕΣ

Από 25-11-2013

Έως 24-01-2014

2

ΚΑΡΑΝΤΟΥΛΑΜΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

2 ΜΗΝΕΣ

Από 25-11-2013

Έως 24-01-2014

3

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

2 ΜΗΝΕΣ

Από 25-11-2013

Έως 24-01-2014

4

ΓΚΟΥΝΤΡΟΥΜΠΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

2 ΜΗΝΕΣ

Από 25-11-2013

Έως 24-01-2014

5

ΚΕΣΙΚΙΔΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΛΑΖΑΡΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

2 ΜΗΝΕΣ

Από 25-11-2013

Έως 24-01-2014

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

  

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς