Συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την Δευτέρα, 16 Μαρτίου

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣH
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν.3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του N.3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας), σε  συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας, που θα γίνει στις  16-03-2015 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα  13:00  με θέμα ημερήσιας διάταξης: 
 
1. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη του απολογισμού και του Απολογιστικού Πίνακα οικονομικού έτους 2011 [από 01-01-2011 έως 01-06-2011] της τέως Σχολικής Eπιτροπής Γυμνασίου Λυκείου Πλατέος.
 
2. Λήψη απόφασης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης οφειλομένων εσόδων των κυλικείων.
 
3. Λήψη απόφασης μείωσης ή μη  μισθώματος κυλικείου, της Σχολικής Κοινότητας  1ου Γυμνασίου Λυκείου Αλεξάνδρειας.
 
4. Λήψη απόφασης ορισμού τριμελούς Επιτροπής για την καταστροφή αχρήστων υλικών της Σχολικής Κοινότητας 2ου Γυμνασίου Λυκείου Αλεξάνδρειας .
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                                                                   

ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς