Έκτακτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας σήμερα Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου, ώρα 11:00

 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας καλούμε να προσέλθετε στο χώρο συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας, που θα γίνει στις 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:
1ο θέμα :  Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στην Οικονομική Επιτροπή για το προσχέδιο του προϋπολογισμού Δήμου Αλεξάνδρειας, οικονομικού έτους 2015 (άρθρο 63 και άρθρο 266 του Ν. 3852/2010).
 
 
                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                         ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς