Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ανοικτός Διαγωνισμός: “Προμήθεια Εξοπλισμού Διαχείρισης Βιοαποβλήτων Δήμου Αλεξάνδρειας”

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου-ων εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ»

με συνολικό προϋπολογισμό 257.300,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α

 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες ελαχιστοποίησης των παραγόμενων αποβλήτων του Δήμου Αλεξάνδρειας σε σχέση με την δημιουργία συστήματος διαλογής προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων, όπως αναφέρονται και περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αναλυτικής Διακήρυξης.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων

CPV: 34144512-0: Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων 44613800-8: Κάδοι αποβλήτων

34223300-9: Ρυμουλκούμενα οχήματα.

 1. Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα και για οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών, όπως αυτά αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα.. Δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για μέρος του κάθε Τμήματος, παρά μόνο για το σύνολο των ειδών και ποσοτήτων που το αποτελούν.

ΕΙΔ ΟΣ

CPV

ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑ

ΔΟΣ

(€)

ΤΕΜ.

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

(€)

ΦΠΑ 24%

(€)

ΣΥΝΟΛ Ο (€)

ΤΜΗΜΑ Ι

1.1

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡ Ο ΟΧΗΜΑΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΜΕ

ΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ (6m3)

34144512-0

110.000,00

1

110.000,00

26.400,00

136.400,0

0

ΤΜΗΜΑ II

2.1

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 240 lt

44613800-8

50,00

790

39.500,00

9.480,00

48.980,00

ΤΜΗΜΑ III

3.1

ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΣ ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ 34223300-9

58.000,00

1

58.000,00

13.920,00

71.920,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

207.500,00

49.800,00

257.300,0

0

 1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.alexandria.gr). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα για τη σύναψη ηλ. Δημόσιων συμβάσεων προμήθειας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: Εθνικής Αντίστασης 42, Ταχ.Κωδ.: 593 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

Τηλ.: 2333350115, Telefax: 2333350108, Αρμόδιος υπάλληλος: Κακαγιάννης Δημήτριος E-mail: kakagiannis@alexandria.gr,

Ιστοσελίδα: http://www.alexandria.gr

Κωδικός NUTS: EL521

 1. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 07/06/2021, ημέρα Δευτέρα

Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 11/06/2021, ημέρα Παρασκευή

Ως ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 11:00

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

 1. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν οικονομικοί φορείς που ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.

 2. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ανά τμήμα συμμετοχής, ύψους ως εξής:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (€) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟ ΦΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ (€) ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1

ΤΜΗΜΑ 1

110.000,00

2.200,00
2

ΤΜΗΜΑ 2

39.500,00

790,00
3

ΤΜΗΜΑ 3

58.000,00

1.160,00
 1. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον 1 μήνα από την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της προσφοράς.

 2. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι οκτώ (8) μήνες.

 3. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Αλεξάνδρειας» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 3208/17.06.2020 του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και έχει λάβει κωδικό MIS 5047436. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ και συγκεκριμένα από τον κωδικό ενάριθμο 2020ΣΕ27510061.

 4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός εκατόν πενήντα (150) ημερών για το τμήμα Ι, εντός εξήντα (60) ημερών για το τμήμα ΙΙ και εντός ενενήντα ημερών για το τμήμα III από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

 5. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με συστημικό αριθμό 132614 (ΤΜΗΜΑ 1), 132615 (ΤΜΗΜΑ 2) και 132616 (ΤΜΗΜΑ 3) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.gr, ενώ η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στο πρόγραμμα Διαύγεια, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.gr και θα αποσταλεί στο επιμελητήριο.

 6. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 19.05.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 07.06.2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ηλεκτρονική υπογραφή.

 1. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας.

 2. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Ο Δήμαρχος

Παναγιώτης Γκυρίνης

 

Συνημμένα: Φάκελος Διαγωνισμού

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση