Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χορήγηση δέκα (10) αδειών άσκησης υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου από το Δήμο Αλεξάνδρειας

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας, έχοντας υπόψη,

1. τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145 Α΄) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

2. τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α΄) “Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015”

3. τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ΠΔ 254/2005 (ΦΕΚ 307 Α΄) «Ρύθμιση Υπαίθριου Εμπορίου»

4. την υπ’ αριθ. 358/2013 (ΑΔΑ ΒΛΛ4ΩΨΠ-ΨΨ4) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας περί «έκφρασης γνώμης επί του ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου εμπορίου για το έτος 2014»

5. τη με αριθ. πρωτ: 88076/27-11-2013 Απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Μ-Θ (ΑΔΑ ΒΛ12ΟΡ1Υ-ΡΚ9), περί “καθορισμού του ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου στάσιμου και υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου με άδεια τύπου Β΄ εντός των ορίων της Α.Δ.Μ-Θ για το έτος 2014»,

πρόκειται να χορηγήσει 10 άδειες άσκησης υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου για το έτος 2014 και πιο συγκεκριμένα:

Άδειες τύπου Β΄:

1. Για προϊόντα εκτός προϊόντων γης και ανθέων, προϊόντων αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας και

2.      για κινητές καντίνες.

Ανώτατος αριθμός νέων αδειών συνολικά για το έτος 2014:  10 (ΔΕΚΑ).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Αλεξάνδρειας έως και 31-01-2014, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου στο Δημοτικό Κατάστημα της Αλεξάνδρειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23333-50127 και  50112.    
Αιτήσεις πέραν της ανωτέρω ημερομηνίας δε θα γίνονται δεκτές.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς