Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 26 Μαΐου και ώρα 13.00 στο Δημοτικό Κατάστημα Αλεξάνδρειας.

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 
Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής   που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 26η του μηνός Μαΐου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13.00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι θίγονται άμεσα τα συμφέροντα του Δήμου.  

1. Λήψη απόφασης  για την αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου (αφορά υπόθεση διαταγή πληρωμής του ΧΑΛΙΑΜΑΝΤΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ).

2. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης (αφορά υπόθεση σχολικών φυλάκων ).

3. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου (αφορά υπόθεση της προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας ΤΕΔΡΑ ΑΤΕ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

Δημητριάδης Φώτιος

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς