Εκτύπωση

 
 
 
 
 
 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 
Οικονομικά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού
για τον μήνα  Σεπτέμβριο  2018

Σύμφωνα με την παρ 1 άρθρο 10Α του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν. 4305/2014, από 1.12.2014 δημοσιεύονται στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών στην ιστοσελίδα τους και στο «Πρόγραμμα Διαύγεια», περιγράφοντας αναλυτικά στο σκέλος των εσόδων τα προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εσόδου και στο σκέλος των εξόδων τα προϋπολογισθέντα, τα πραγματοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου. 
 
Σε εφαρμογή των ανωτέρω , ακολουθούν τα οικονομικά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού  για τον μήνα  Σεπτέμβριο  2018.
 
 
Ο  Δήμαρχος  
 
 
Παναγιώτης Γκυρίνης
 
 
 
Συνημμένα: 
Οικ. Στοιχεία 09/2018