Εκτύπωση

 
 
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», καλείστε να προσέλθετε στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στις 9 ΜΑΪΟΥ 2017, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω (μοναδικού) θέματος της ημερήσιας διάταξης:

θέμα: «Κατάρτιση προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Αλεξάνδρειας και Νομικών Προσώπων του έτους 2017 και εισήγησή του στην Οικονομική Επιτροπή»
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ