Home Διοικητικές Πράξεις Θέματα Προσωπικού (διορισμοί κ.τ.λ.)

Θέματα Προσωπικού

E-mail Print PDF
There are no translations available.


 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
 
Με σημερινή του απόφαση, ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας ορίζει αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Καθαριότητας Ανακύκλωσης και κίνησης οχημάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Πολεοδομίας και Καθαριότητας του Δήμου Αλεξάνδρειας, τον κύριο Χολέβα Γεώργιο του Αθανασίου, κλάδου ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου.
 
Την απόφαση θα τη βρείτε στο συνημμένο αρχείο
 
E-mail Print PDF
There are no translations available.


 
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ


Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 ,  του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α’ 114, 08.06.2006).
3. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου και της απλούστευσης των διαδικασιών, με σκοπό την καλύτερη και αποτελεσματικότερη άσκηση αρμοδιοτήτων του Δήμου  ,και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α] Εξουσιοδοτούμε, και αναθέτουμε την υπογραφή , “με εντολή Δημάρχου”, για  την θεώρηση γνησίου υπογραφής των υπαλλήλων της υπηρεσίας τους και την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων, εγγράφων  της  υπηρεσίας τους , στους παρακάτω υπαλλήλους, ως εξής:

1] Στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών:
α] Την κ. Γιάγκου Καλλιόπη, Προϊσταμένη της Δ/νσης
β] Την κ. Θεοδωρίδου Βασιλική,υπάλληλο της Δ/νης.

2] Στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών:
α] Τον κ. Καλταβερίδη Αναστάσιο,Προϊστάμενο της Δ/νσης,
β] Τον κ. Καραβασίλη Χρήστο, υπάλληλο της Δ/νσης.

3] Στην Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών:
α] Την κ. Παπαδοπούλου Ευαγγελία,Προϊσταμένη της Δ/νσης,
β] Τον κ. Σαμαρά Γεώργιο, Προϊστάμενο Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου,της ανωτέρω Δ/νσης, 
γ] Την κ. Κιρτικίδου Ευθυμία, υπάλληλο του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, της ανωτέρω Δ/νσης.

4] Στην Δ/νση  Υδομ και Περιβάλλοντος:
α] Την κ. Παπαδημητρίου Αναστασία,Προϊσταμένη της Δ/νσης,
β] Την κ.  Μελίδου Θεοδώρα, υπάλληλο της Δ/νσης.

5] Στην Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης:
α] Τον κ. Στάμο Δημήτριο, υπάλληλο της Δ/νσης,
β] Την κ. Πάντου Βασιλική, υπάλληλο της Δ/νσης.

6] Στο Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής:
α] Την κ. Νικολοπούλου Βιργινία,υπάλληλο του Τμήματος,
β] Τον κ. Μαμουδέλη Θεόδωρο,υπάλληλο του Τμήματος,

7] Στο Αυτοτελές Τμήμα Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού :
α] Την κ. Μοσχοτά Κρυστάλλω, υπάλληλο του Τμήματος,
β] Την κ. Ποράβου Ελισσάβετ, υπάλληλο του Τμήματος.

Β] Εξουσιοδοτούμε, και αναθέτουμε την υπογραφή , “με εντολή Δημάρχου”, για την θεώρηση γνησίου υπογραφής των πολιτών και την επικύρωση αντιγράφων  από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο της διοικητικής αρχής που το  εξέδωσε, μόνο στην περίπτωση που αυτά υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο σε ιδιωτικούς φορείς και όχι σε φορείς του δημόσιου τομέα [δηλ. σε φορείς που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της ρύθμισης του νόμου 4250/2014, π.χ. σε ιδιωτική εταιρεία,τράπεζα, συμβολαιογράφο, κλπ.],  ως εξής:
 
1] Στον κ. Ναλμπάντη Κων/νο, αντιδήμαρχο Δήμου Αλεξάνδρειας,
2] Στους υπαλλήλους:
 
α] Στον κ. Σαμαρά Γεώργιο,προϊστάμενο του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας.
β] Στην κ. Ζαρκάδα Ολυμπία ,υπάλληλο του παραπάνω Τμήματος.
γ] Στην κ. Μούρνου Αλεξία,υπάλληλο του παραπάνω Τμήματος.
δ]Στην κ. Ελισσάβετ Κουρκουτά, υπάλληλο του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας της  Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

Η παρούσα ισχύει από την κοινοποίησή της και λήγει με την μερική ή ολική ανάκλησή της.
Η παρούσα να αναρτηθεί στη Διαύγεια ,στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΓΚΥΡΙΝΗΣ    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 
 
E-mail Print PDF
There are no translations available.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                           ΑΔΑ: Β44ΘΩΨΠ-ΞΣΦ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                                   Αλεξάνδρεια, 12.03.2012
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ               Αριθ. Πρωτ. 7809
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ                   Αριθ. Απόφασης: 58/2011
Ταχ. Διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 42
Ταχ. Κώδικας: 59300 Αλεξάνδρεια
Πληροφορίες: Κιρτικίδου Ευθυμία
Τηλέφωνο: 23333 50.122
Fax: 23330 23.625
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ Α’ 143/28.6.07) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
 3. Την από 01.03.2012 έγγραφη δήλωση της κ. Κωτίτσα Ευδοκίας του Σάββα, ΥΕ Καθαριστριών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης, με την οποία δηλώνει την παραίτησή της λόγω συνταξιοδότησης και τελευταία ημέρα εργασίας στις 29.02.2012.
 4. Τα στοιχεία του ατομικού υπηρεσιακού φακέλου του ανωτέρω υπαλλήλου.
 5. Την αριθ. 7240791148/12.03.2012 Βεβαίωση αποχώρησης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με την οποία η ανωτέρω διαγράφηκε από το μητρώο μισθοδοτούμενων του ελληνικού δημοσίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Λύουμε τη σύμβαση εργασίας της Kωτίτσα Ευδοκίας του Σάββα, ΥΕ Καθαριστριών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης, από 01.03.2012, ύστερα από έγγραφη δήλωσή της λόγω συνταξιοδότησης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Εσωτερική Διανομή:
1. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
2. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών – Γραφείο Μισθοδοσίας
3. Γραφείο Δημάρχου

 
E-mail Print PDF
There are no translations available.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
     ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                             Αλεξάνδρεια,   13-02-2012 

                                                                       Αριθμ. Πρωτ.:  4699

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ύστερα από την υπ’ αριθ. 15/2012 απόφαση του Δ.Σ, την υπ’ αριθ. 980/03-02-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και το υπ’ αριθ. οικ. 1586/13-01-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών-Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι ατόμων (20) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για την εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητα, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 

Α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού αυτοκινήτων Οχημάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Πτυχίο Α΄ή Β΄κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Απολυτήριος Τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή :

 - Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή

– Ηλεκτρολογικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή

 – Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή

 – Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή

– Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ΙΕΚ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

 

Β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας, και

 

Γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τις Συμπληρωματικές Διευκρινήσεις που ακολουθούν.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

 

Α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.

 

Β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας,  και

 

 Γ) Πιστοποιητικά Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τις Συμπληρωματικές Διευκρινήσεις που ακολουθούν).

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιους με τα ανωτέρω προσόντα)

 

Α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και εμπειρία επαγγελματία οδηγού αυτοκινήτου τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.

 

Β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και

 

Γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τις Συμπληρωματικές Διευκρινήσεις που ακολουθούν).

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

 

Α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και εμπειρία επαγγελματία οδηγού αυτοκινήτου τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.

 

Β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας , και

 

Γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τις Συμπληρωματικές Διευκρινήσεις που ακολουθούν).

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ (σύμφωνα με την απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)

 

Υποψήφιοι οι οποίοι απέκτησαν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου της κατηγορίας Γ΄ή Γ΄+ Ε΄ από την 10η Σεπτεμβρίου 2009 και μετά απαιτείται να προσκομίσουν πλέον της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) μεταφοράς εμπορευμάτων, σύμφωνα με το π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/18.06.2008 τ. Α΄). Σύμφωνα με το ίδιο π.δ. όσοι υποψήφιοι απέκτησαν μία από τις ανωτέρω άδειες οδήγησης μέχρι και την 9η Σεπτεμβρίου 2009 εξαιρούνται από την υποβολή του ανωτέρω πιστοποιητικού μέχρι και την 9η Σεπτεμβρίου 2014 την επόμενη της οποίας απαιτείται το ανωτέρω πιστοποιητικό.

 

Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)  απαιτείται:

 

Είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α.  στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερόμενου .

 

Είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την ανακοίνωση.

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης δεν έχει προχωρήσει στη συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις του ανωτέρω πιστοποιητικού  (ΠΕΙ), ο υποψήφιος προκείμενου να γίνει δεκτός για τη θέση του ΟΔΗΓΟΥ της συγκεκριμένης ανακοίνωσης, πρέπει να προσκομίσει απαραιτήτως σχετικό έγγραφο της  υπηρεσίας αυτής, στο οποίο να αναφέρεται η αδυναμία έκδοσης του ανωτέρω πιστοποιητικού εξ΄ αφορμής της μη συγκρότησης της εν λόγω επιτροπής.

 

Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων , όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωση απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας συγκοινωνιών.    

 

Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει τη βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί:

-                    η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς και

-                    - η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την προκήρυξη.

 

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης  αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής».

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δύο (2) μήνες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΣΑΡΩΘΡΟ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ι΄ τάξης Γ΄ σύμφωνα με το π.δ 31/1990.

β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική (Υπουργική Απόφαση 3486/1979).

γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄και Β΄κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού-χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν  από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

 

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ι΄ τάξης Γ΄ σύμφωνα με το π.δ 31/1990.

β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική (Υπουργική Απόφαση 3486/1979).

γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού-χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

  (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν  από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

 

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ι΄ τάξης Γ΄ σύμφωνα με το π.δ 31/1990.

β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική (Υπουργική Απόφαση 3486/1979).

γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά από την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν  από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

 

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ι΄ τάξης Γ΄ σύμφωνα με το π.δ 31/1990.

β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική (Υπουργική Απόφαση 3486/1979)

γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά από την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δύο (2) μήνες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 

1 . Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Γεωργικών Μηχανημάτων ή Αγροτικών Μηχανημάτων ή Τεχνικού Συντήρησης και Επισκευής Γεωργικών Μηχανημάτων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΕΑΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2 . Ισχύουσα άδεια οδήγησης γεωργικών μηχανημάτων τύπου Α΄.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

1 . Ομώνυμος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής.

2 . Ισχύουσα άδεια οδήγησης γεωργικών μηχανημάτων τύπου Α΄.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

1 . Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης γεωργικού ελκυστήρα.

2 . Ισχύουσα άδεια οδήγησης γεωργικών μηχανημάτων τύπου Α΄.

 

ΠΡΟΣΟΝTΑ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

1 . Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης γεωργικού ελκυστήρα.

2 . Ισχύουσα άδεια οδήγησης γεωργικών μηχανημάτων τύπου Α΄.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δύο (2) μήνες

 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)

 

11

 

Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα σύμφωνα με το Ν. 2527/1997 άρθρο 5 παρ. 2

 

 

 

Δύο (2) μήνες

 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

 

2

 

Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα σύμφωνα με το Ν. 2527/1997 άρθρο 5 παρ. 2

 

 

 

Δύο (2) μήνες

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

Αναφέρουμε ενδεικτικά:

1.      Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

2.      Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

3.      Κυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους όπου απαιτείται. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.

4.      Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄κατηγορίας για την ειδικότητα που απαιτείται.

5.      Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ι΄τάξης Γ΄, σύμφωνα με το Π.Δ. 31/1990, για την ειδικότητα που απαιτείται.

6.      Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, για την ειδικότητα που απαιτείται.

7.      Ισχύουσα άδεια οδήγησης γεωργικών μηχανημάτων τύπου Α΄, για την ειδικότητα που απαιτείται.

8.      Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.

9.      Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός δωδεκαμήνου. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Αλεξάνδρειας (Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης 42, 1ος όροφος τηλ: 23333-50.122). Αρμόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Κιρτικίδου Ευθυμία  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα και τον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου καθώς και στους χώρους ανακοινώσεων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.


Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Αναλυτικά η προκήρυξη 

 
E-mail Print PDF
There are no translations available.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Αλεξάνδρεια, 27-01-2011
Αριθ. Πρωτ. 2562

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΟΔΕ) 
ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΔΙΑΥΓΕΙΑ"

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, ενόψει της εφαρμογής, από 15-3-2011, του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α' 112) "Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις" από τους ΟΤΑ α' βαθμού, απευθύνει πρόσκληση στους υπαλλήλους (μόνιμους και αορίστου χρόνου) του Δήμου Αλεξάνδρειας που επιθυμούν, εθελοντικά, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στην Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) με αντικείμενο την επιχειρησιακή, τεχνική και οργανωτική υποστήριξη της εφαρμογής του Προγράμματος "Διαύγεια" και της ανάρτησης στο διαδίκτυο όλων των πράξεων που εκδίδουν τα δημοτικά όργανα.  

Το "Πρόγραμμα Διαύγεια" στοχεύει μεταξύ άλλων στην επίτευξη της μέγιστης δημοσιότητας της διοικητικής δράσης των δημοτικών αρχών. Η ευρεία δημοσιότητα και η ανοικτή πρόσβαση των πολιτών στην πληροφορία που παρέχουν τα νέα μέσα διαδικτυακής επικοινωνίας, διασφαλίζουν τη διαφάνεια της δημοτικής δράσης και κατ’ αποτέλεσμα την υπευθυνότητα, την ευθύνη και τη λογοδοσία από την πλευρά των φορέων άσκησης της δημόσιας εξουσίας.

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, μετά και το αριθ. πρωτ. 2016/26-01-2011 έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προτίθεται να συγκροτήσει με απόφαση Δημάρχου, εντός του πρώτου δεκαημέρου του Φεβρουαρίου 2011, Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ), αποτελούμενη από υπαλλήλους του, για την υποστήριξη της διαδικασίας ανάρτησης στο διαδίκτυο όλων των πράξεων που θα εκδίδει.

Η ΟΔΕ που θα συγκροτηθεί θα έχει ως αντικείμενό της την επιχειρησιακή, τεχνική και οργανωτική υποστήριξη της ανάρτησης στο διαδίκτυο όλων των αποφάσεων που θα εκδίδουν τα μονομελή και συλλογικά αποφασιστικά όργανα του Δήμου (Δήμαρχος, Αντιδήμαρχοι, Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, κλπ). Ο ρόλος που καλείται να επιτελέσει η ομάδα διαχείρισης/διοίκησης έργου, έχει εξαιρετικά κρίσιμη σημασία για τη σωστή και ολοκληρωμένη εφαρμογή του Ν.3861/2010 στο Δήμο. Η συμμετοχή των υπαλλήλων σ' αυτήν δεν συνεπάγεται καμία επιπλέον αμοιβή ή αποζημίωση.

Συγκεκριμένα, στα μέλη της Ομάδας Διοίκησης Έργου του Δήμου Αλεξάνδρειας θα ανατεθούν καθήκοντα:

 • Σχεδιασμού των κατάλληλων εσωτερικών διαδικασιών στη διοικητική οργάνωση του Δήμου (στα πλαίσια κατάρτισης του νέου ΟΕΥ του Δήμου), για την υποστήριξη του προγράμματος.
 • Καταχώρησης των πράξεων και αποφάσεων για τον Δήμο Αλεξάνδρειας στο διαδικτυακό τόπο ειδικού σκοπού αφού πρώτα τα μέλη της εκπαιδευθούν.
 • Μέριμνας για τη διασφάλιση της επιλογής και προσθήκης των κατάλληλων θεματικών ενοτήτων στο διαδικτυακό τόπο.
 • Συλλογής και αξιοποίησης των σχολίων, των ιδεών και των προτάσεων που θα καταθέτουν στελέχη του Δήμου και των εποπτευόμενων Φορέων του αλλά και Πολίτες, σχετικά με την εφαρμογή του νόμου από τον Δήμο.
 • Προετοιμασίας, μεταφοράς αποκτηθείσας εμπειρίας καθώς και συντονισμού για τη σύσταση αντίστοιχων ΟΔΕ στα εποπτευόμενα νέα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου (Κοινωφελή Επιχείρηση, ΔΕΥΑ, ΝΠΔΔ, Σχολικές Επιτροπές), που πρόκειται να συσταθούν-προέλθουν από τη συγχώνευση των υφιστάμενων.  

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε μόνιμους υπάλληλους καθώς και υπάλληλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας (με εξαίρεση όσους υπηρετούν στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου), που κρίνουν ότι διαθέτουν (ή έχουν την προθυμία να αποκτήσουν) τις κατάλληλες διοικητικές και τεχνικές γνώσεις, για την οργάνωση και την υποστήριξη της εφαρμογής του νόμου.

Για το σκοπό αυτό, σας καλούμε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον συμμετοχής στη στελέχωση της ΟΔΕ του Δήμου Αλεξάνδρειας υποβάλλοντας σχετική αίτηση, όπου θα αναφέρονται οι διοικητικές και τεχνικές γνώσεις σας, στο Γραφείο του αρμόδιου Αντιδημάρχου κ. Νικόλαου Γκαβαρδίνα, ή, εναλλακτικά, μέσω της Online Υπηρεσίας για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος συμμετοχής στις ΟΔΕ Υποστήριξης του Προγράμματος "Διαύγεια", στον ιστοτόπο:
https://apps.gov.gr/oderegister/select_office.php?option=ode_ota  
επιλέγοντας, από τον πίνακα Δήμων, τον Δήμο Αλεξάνδρειας για να συνεχίσετε τη διαδικασία.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑΣ

  

 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 2

History-Tradition

Πόσοι είναι online

We have 117 guests online

 Υπεύθυνοι Ενημέρωσης Περιεχομένων: 
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Γραφείο Ειδικών Συνεργατών


Search

diavgeia all logo

Πολιτική Προστασία

Minors & Alcoholo