'Εργων

E-mail Print PDF
There are no translations available.


 
 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 
1. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ» με προϋπολογισμό 60.000,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 24% και αναλύεται σε:
 • Δαπάνη Εργασιών 35.292,96€
 • Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 6.352,73€
 • Απρόβλεπτα 6.246,85€
 • Απολογιστικά 494,56€
 • ΦΠΑ 11.612,90€
Το έργο είναι κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και Η/Μ.

2. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 10,00 ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους.

Επιπρόσθετα προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο της σύμβασης και τα παραρτήματά της στην ιστοσελίδα του Δήμου www.alexandria.gr. Για να υποβάλλουν προσφορά οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να προμηθευτούν δωρεάν το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς, από τα γραφεία της αναθέτουσας αρχής, υπεύθυνη κ. Τσιτλακίδου Αθανασία , τηλ. 2333350158.

3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12.09.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
 • Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και Η/Μ και που είναι εγκατεστημένα σε:
  • σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
  • σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
  • σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
  • σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
 • Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και Η/Μ Α1 τάξης και άνω ή στα Νομαρχιακά Μητρώα με τις ανάλογες προϋποθέσεις.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών.

7. Η διάρκεια του έργου είναι εκατόν πενήντα ημέρες.

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας.

9. Ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει στο ΤΕΥΔ μόνο την Ενότητα α του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV.

 
 

Ο Δήμαρχος

 

 

Γκυρίνης Παναγιώτης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Print PDF
There are no translations available.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       ΑΔΑ: Β43ΞΩΨΠ-9ΦΣ               
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                 Αλεξάνδρεια, 19-10-2012
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                        Αριθμ. Πρωτ.: 39188
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 1. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ» με προϋπολογισμό 4.058.700,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με προϋπολογισμό 3.095.433,81 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία Η/Μ με προϋπολογισμό 139.650,49 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα της υπηρεσίας, Εθν. Αντίστασης 42, Αλεξάνδρεια, μέχρι τις 28 Νοεμβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη με αντίτιμο 100,00 ΕΥΡΩ. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Α. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23333 50109, FAX επικοινωνίας 2333350108.
 3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 4 Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (χρόνος λήψης υποβολής προσφορών) . Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με «επί μέρους ποσοστά έκπτωσης» του άρθρου 6 του ν.3669/2008. Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή.
 4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
  I. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες:
  α. είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν:
  στην Τρίτη, και Τέταρτη τάξη ανεξαρτήτως Νομού και Τρίτη, Τέταρτη και Πέμπτη τάξη με έδρα στο Νομό Ημαθίας ή αν αυτός είναι δηλωμένος σαν δεύτερος Νομός επιλογής της για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ (κύρια κατηγορία)
  στην Α2 και Πρώτη τάξη ανεξαρτήτως Νομού και Α2, Πρώτη και Δεύτερη τάξη με έδρα στο Νομό Ημαθίας ή αν αυτός είναι δηλωμένος σαν δεύτερος Νομός επιλογής της για έργα κατηγορίας Η/Μ Εγκαταστάσεων (δευτερεύουσα κατηγορία),
  β. προέρχονται από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π., είτε
  γ. προέρχονται από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
  II. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ν. 3669/08 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
  III. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων που ανήκουν
  στην Τρίτη, και Τέταρτη τάξη ανεξαρτήτως Νομού και Τρίτη, Τέταρτη και Πέμπτη τάξη με έδρα στο Νομό Ημαθίας ή αν αυτός είναι δηλωμένος σαν δεύτερος Νομός επιλογής της για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ (κύρια κατηγορία)
  στην Α2 και Πρώτη τάξη ανεξαρτήτως Νομού και Α2, Πρώτη και Δεύτερη τάξη με έδρα στο Νομό Ημαθίας ή αν αυτός είναι δηλωμένος σαν δεύτερος Νομός επιλογής της για έργα κατηγορίας Η/Μ Εγκαταστάσεων (δευτερεύουσα κατηγορία), για την κάλυψη των διάφορων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 3669/08. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
  IV. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη A1 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Η/Μ Εγκαταστάσεων, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 3669/08, (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).
  V. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.
 5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 64.702,00 ΕΥΡΩ υπέρ του Κύριου του Έργου και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού δηλ. μέχρι 04.07.2013. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
 6. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) Άξονας Προτεραιότητας 2 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» - Θεματική Προτεραιότητα: «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ (ΛΥΜΑΤΑ)»( αριθμό εγγραφής 2011ΣΕ07580165 , MIS 340365, η υπ’ αριθμ. 172918/26.10.2011 απόφαση ένταξης). Υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (ΦΕΚ 137 Α/24-8-93) και από ίδιους πόρους της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟXΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ. Η μη επιλέξιμη δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από ίδιους πόρους της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟXΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ. Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής στον Ανάδοχο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 7. Η διάρκεια του έργου είναι 18 μήνες.
 8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας.
 9. Περίληψη απεστάλη στην ΕΕ στις 19.10.2012.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

 

 

History-Tradition

Πόσοι είναι online

We have 172 guests online

 Υπεύθυνοι Ενημέρωσης Περιεχομένων: 
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Γραφείο Ειδικών Συνεργατών


Search

diavgeia all logo

Πολιτική Προστασία

Minors & Alcoholo