Home Δελτία Τύπου Δήμου Αλεξάνδρειας

Δελτία Τύπου Δ.Αλεξάνδρειας

E-mail Print PDF
There are no translations available.


 
 
 
 
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει ότι άρχισε η υποβολή των αιτήσεων για το Επίδομα Στέγασης. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά είτε από τους ίδιους τους αιτούντες, απευθείας συμπληρώνοντας την αίτηση που διατίθεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.epidomastegasis.gr χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet, είτε μέσω των Δήμων, είτε μέσω των Κέντρων Κοινότητας. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι ανοιχτή καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
 
Οι μονογονεϊκές οικογένειες και τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα υποβάλλουν αίτηση αποκλειστικά στο Δήμο ή στο Κέντρο Κοινότητας, εφόσον η μονογονεϊκότητα ή η ύπαρξη απροστάτευτου τέκνου δεν αντλούνται αυτόματα από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις.
 
Η μονάδα που υποβάλλει την αίτηση είναι το νοικοκυριό, τουτέστιν, η αίτηση συμπληρώνεται από όλα τα ενήλικα άτομα που διαβιούν κάτω από την ίδια στέγη. Απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστική υποβολή της αίτησης είναι η συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων. Οι αιτούντες δηλώνουν υποχρεωτικά τα στοιχεία επικοινωνίας τους . Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενήλικο υπόχρεο υποβολής φορολογικής δήλωσης ή τον/την σύζυγό του, στο όνομα του οποίου έχει συναφθεί ηλεκτρονικό μισθωτήριο. Μετά τη συμπλήρωση της αίτησης και σε περίπτωση που δεν υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και του αποτελέσματος των διασταυρώσεων, ο αιτών δύναται να υποβάλλει οριστικά την αίτηση. Σε περίπτωση που προκύψει αναντιστοιχία,  ο αιτών υποχρεούται να προσκομίσει στο Δήμο ή στο Κέντρο Κοινότητας διαμονής του, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την αλλαγή. 
 
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
 • Έντυπο συναίνεσης υπογεγραμμένο από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού συμπεριλαμβανομένου και των φιλοξενουμένων  με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους (διατίθεται στην Κοινωνική Υπηρεσία και στην ιστοσελίδα www.epidomastegasis.gr ) 
 • Αριθμός ΑΜΚΑ και  ΑΦΜ όλων των μελών του νοικοκυριού και των φιλοξενούμενων (εάν υπάρχουν) 
 • Ηλεκτρονικό Μισθωτήριο το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για το σύνολο της περιόδου χορήγησης του επιδόματος .
 • Δελτίο ταυτότητας ή διαβατηρίου 
 • Αριθμό τραπεζικού λογαριασμού IBAN 
 • Σε περίπτωση που η σύνθεση του νοικοκυριού είναι διαφορετική απαιτείται οποιοδήποτε δικαιολογητικό τεκμηριώνει την μεταβολή (π.χ. πιστοποιητικό γέννησης , ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικό γάμου κλπ)
 • Σε περίπτωση που ο αιτών είναι αλλοδαπός και εφόσον η παραμονή του δεν αντλείται μέσω των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων απαιτείται η προσκόμιση άδειας διαμονής σε ισχύ ή βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος ανανέωσης της .
 • Σε περίπτωση που για κάποιον αιτούντα δεν καλύπτεται το κριτήριο περί διαμονής των ενήλικων μελών στην Ελλάδα, (κυρίως παιδιά τα οποία έκαναν λιγότερες από πέντε (5) φορολογικές δηλώσεις τα τελευταία πέντε (5) έτη) πρέπει να προσκομίσουν φορολογικές δηλώσεις έντυπο  Ε1 των γονέων τους στις οποίες φαίνονται ως προστατευόμενα μέλη τους. ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν μπορούν να αιτηθούν οι αιτούντες διεθνούς προστασίας (αιτούντες άσυλο), κάτοχοι ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής και όσοι έχουν αιτηθεί αρχική έκδοση άδειας διαμονής .
 • Στις μονογονεϊκές οικογένειες κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό που τεκμηριώνει ότι μόνο ένας γονέας ασκεί την επιμέλεια (δικαστική απόφαση, συμβολαιογραφική πράξη, κλπ).
 • Έντυπο φορολογικής δήλωσης E1
 • Λογαριασμός ΔΕΗ
 
 
Το επίδομα καταβάλλεται μηνιαίως με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμού του δικαιούχου.  Το δικαίωμα εισοδηματικής ενίσχυσης ισχύει από την 1η ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν που υποβλήθηκε η αίτηση.  Κατά την πρώτη εφαρμογή του προγράμματος  για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο το δικαίωμα υποβολής του επιδόματος αρχίζει από 1/1/2019, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει ηλεκτρονικό μισθωτήριο από την ημερομηνία αυτή. 
 
Εξαιρέσεις Υπαγωγής στο πρόγραμμα
 
Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις νοικοκυριών:
 • που αφορούν μη ηλεκτροδοτούμενες κατοικίες .
 • που μισθώνουν τμήμα κατοικίας 
 • που μισθώνουν ως κατοικία ακίνητο συγγενών Α΄ βαθμού εξ΄ αίματος ή εξ’ αγχιστείας  ή πρώην συζύγου, καθώς και ετέρου μέρους συμφώνου συμβίωσης, εκτός κι αν η σύμβαση μίσθωσης έχει ημερομηνία πριν την 31/01/2019 και έχει υποβληθεί εμπροθέσμως.
 • που μισθώνουν κατοικία που τους είχε παραχωρηθεί σε προηγούμενη φορολογική χρήση.
 • που έχουν ενταχθεί σε οποιοδήποτε πρόγραμμα επιδότησης ή κάλυψης ενοικίου.
 
Κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα
 
Το εισόδημα του νοικοκυριού όπως προκύπτει από τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις του νοικοκυριού δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε μέλος νοικοκυριού. Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ ετησίως ανεξάρτητα την σύνθεση του νοικοκυριού. 
 
Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, όπως αυτή ορίζεται από την ΚΥΑ,  δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 120.000 ευρώ για το πρώτο άτομο, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος του νοικοκυριού και με ανώτερο όριο για κάθε ωφελούμενη μονάδα έως 180.000 ευρώ.
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας και Πολιτισμού, όπου στεγάζεται και το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλεξάνδρειας (Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, δίπλα στο ΚΑΠΗ) στα τηλέφωνα 23330 – 53071 και 53072, καθώς επίσης και στο Παράρτημα ΡΟΜΑ Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αλεξάνδρειας (Πλατεία Παπαντωνίου) στο τηλ. 23330 – 23114.-

 
 
Ο Αντιδήμαρχος
Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού
Δήμου Αλεξάνδρειας

 
Στέφανος Δριστάς
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Print PDF
There are no translations available.

 
 
 
 
 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ  


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας Αθανάσιος Γ. Παντόπουλος σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας τη πόλης μας και με αφορμή την έξαρση της γρίπης στις ευπαθείς ομάδες και ειδικότερα στα άτομα της  τρίτης  ηλικίας  σας προσκαλεί την Τετάρτη 20 Μαρτίου  2019 και ώρα 11:00 πμ στην ομιλία που θα πραγματοποιηθεί  στην αίθουσα ψυχαγωγίας του ΚΑΠΗ  από την Γενική ιατρό του Κέντρου Υγείας Φιλιππίδου Δέσποινας  με θέμα:
 
"Γρίπη στην Τρίτη ηλικία, επιπτώσεις και αντιμετώπιση."
 
 ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ σε όλα τα μέλη του ΚΑΠΗ και στους Δημότες μας .
 
 
 
 
Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   
            
 
E-mail Print PDF
There are no translations available.

 
 
 
 
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
 
"Ο Αυτισμός και η προσέγγισή του μέσα από την Λογοτεχνία"
 
 
Οι Εκδόσεις Πνοή, το πολιτιστικό περιοδικό apostaktirio.gr και η Ημαθιώτισσα συγγραφέας Ελένη Δόμανου, σας προσκαλούν στην εκδήλωση, με τίτλο «Ο Αυτισμός και η προσέγγισή του μέσα από την Λογοτεχνία», με αφορμή το μυθιστόρημά της «Αγγίζοντας το αύριο».

Την Κυριακή, 24 Μαρτίου 2019, στις 7 μ.μ., στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας.

Θα μιλήσουν:
 • Χρυσή Τράντου, MSc Λογοθεραπεύτρια
 • Αλέξανδρος Ακριτίδης, Συγγραφέας - Πτυχιούχος Ανθρωπιστικών Επιστημών
 • Ελένη Δόμανου, Συγγραφέας
Υπό την αιγίδα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αλεξάνδρειας και του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού.

Η παρουσία σας θα μας τιμούσε ιδιαίτερα.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Print PDF
There are no translations available.


 
 
 
 
 
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας ευχαριστεί τους συντελεστές
των εκδηλώσεων για το "Μελικιώτικο Καρναβάλι του 2019"

Μετά την παρέλαση αρμάτων, παραδοσιακών συγκροτημάτων και καρναβαλιστών της Καθαράς Δευτέρας 11 Μαρτίου, και την ολοκλήρωση με επιτυχία των πολυήμερων εκδηλώσεων με θεατρικές παραστάσεις, χορωδίες, αναβιώσεις εθίμων του Μελικιώτικου Καρναβαλιού 2019, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου  στους συντελεστές της επιτυχούς διοργάνωσης του Καρναβαλιού για την προσφορά τους και συγκεκριμένα:
 • Τους μαθητές και τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων των Δημοτικών Σχολείων της Μελίκης. 
 • Το 1ο Νηπιαγωγείο Μελίκης και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων.
 • Το Γυμνάσιο και το Λύκειο Μελίκης.
 • Τις ομάδες των καρναβαλιστών.
 • Τους ιδιώτες και επαγγελματίες, χορηγούς του καρναβαλιού.
 • Τους ιδιώτες για την διάθεση και χειρισμό των μηχανημάτων – ρυμουλκούμενων οχημάτων.
 • Τις Χορωδίες Μελίκης και τις Χοράρχες τους, Κατερίνα Σωτηρίου και Νατάσα Μοσχοπούλου.
 • Τους υπαλλήλους του Δήμου Αλεξάνδρειας και της Κ.Ε.Δ.Α.
 • Τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας.
 • Το προσωπικό της υπηρεσίας «Βοήθεια στο σπίτι».
 • Την Τροχαία Βεροίας.
 • Τους παρουσιαστές του καρναβαλιού Διαμαντοπούλου Τζένη και Ματζολόπουλο Θωμά.
 • Όλα τα τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά, διαδικτυακά και έντυπα μέσα που κάλυψαν τις εκδηλώσεις.
 • Τους ιατρούς Φραγκάκη Δημήτρη και Γιαννόπουλο Αντώνη, το ΕΚΑΒ και το Γενικό Νοσοκομείο της Βέροιας για την άμεση ανταπόκρισή τους σε ιατρικό συμβάν. 
Τους Συλλόγους και φορείς:
 • Τον Σύλλογο Θρακιωτών Μελίκης «Το Κωστί»
 • Τον ΜΑΟΚ Μελίκης «Ο Φίλιππος»
 • Τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέων Νεοκάστρου
 • Τον Αναπτυξιακό & Λαογραφικό Σύλλογο Σταυρού «Η Εστία»
 • Τον Προοδευτικό Μορφωτικό Σύλλογο Νέων Αγκαθιάς «Ο ΑΣΤΗΡ»
 • Τον Λαογραφικό Σύλλογο Ντόπιων Μακροχωρίου και Περιχώρων
 • Τον Πολιτιστικό Σύλλογο Διαβατού 
 • Τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σάμης Κεφαλονιάς «Αιγιαλός»
 • Τον Σύλλογο Γυναικών Ροδιανής Κοζάνης «Η ωραία Ελένη»
 • Την Χορωδία του Χορευτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης
 • Το Κέντρο Μελέτης Παραδοσιακών χορών «Κύκλος» Θεσσαλονίκης 
 • Τον Πανθεσσαλικό Σύλλογο Καλαρρυτινών «Οι Καλαρρύτες»
 • Το τμήμα Ακροβατικής Γυμναστικής του Φιλίππου Μελίκης και την γυμνάστρια Μαμουτοπούλου Ελένη  
 • Την Ομάδα Ζούμπα της Πάττυ Παράσχου
Τους μεγάλους χορηγούς:
 • Αγρόκτημα Καρανίκα
 • Καταστήματα πώλησης τρακτέρ και ανταλλακτικών, Χαλιαμάντας
 • Συνεργείο Φορτηγών και Μηχανημάτων, Μαλιόγλου Γιάννης
 • Εθνικό Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, Θεοχαρόπουλος
 • RAM Computer, Τάκης Νικόλαος
 • Κατασκευή-Εμπόριο-Επισκευή Υποβρύχιων Αντλιών ORCA PUMPS
 • Χρυσοχοείο Art and Gold Θωμάς Μαυρόπουλος, Αλεξάνδρεια
 • Γεωργικά Φάρμακα – Εφόδια, Μπασδεκόπουλος Θεόδωρος, Αγκαθιά
 • Εταιρία WIND
 • Το καφέ scandal και το club Angels
 • Silk and Design διαφημιστική εταιρία, Έφη Καραγιάννη
 • Εταιρία ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ, Ορεκτικά Ελληνικής Φύσης
Τους διοργανωτές του Καρναβαλιού:
 • Την Κ.Ε.Δ.Α. και τον Πρόεδρό της, Στέφανο Δελιόπουλο
 • Τον Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Μελίκης, Νίκο Σαρακατσιάνο
 • Τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μελίκης, Αλέξανδρο Ακριτίδη 
 • Την Τοπική Σύμβουλο της Δημοτικής Κοινότητας Μελίκης, Σταματία Τζικανούλα
 • Τον Λαογραφικό Όμιλο Μελίκης και Περιχώρων και τον Πρόεδρό του, Θωμά Ματζολόπουλο. 
Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εθελοντές που συνέβαλαν στο φετινό Μελικώτικο Καρναβάλι και κλείνοντας, μαζί με τις ευχές μου για Καλή Σαρακοστή, να ανανεώσω το ραντεβού μας για το Μελικιώτικο Καρναβάλι του 2020. 

 
 
 
                               
Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Print PDF
There are no translations available.


 
 
 
 
 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ &
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
 
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
 
Σχετικά με το θέμα των συμβάσεων μίσθωσης έργου με τους αναδόχους  καθαριστές/καθαρίστριες  των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  που έχει προκύψει μετά απο δημοσίευμα τοπικού ειδησεογραφικού site ενημερώνουμε τους πολίτες ότι:
1. Με την Αρίθμ 33/2006 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ 33/2006 ΦΕΚ 280/2006 Α) αποφασίστηκε η αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα.
  
2. Στις 12/6/2018 δημοσιεύτηκε ο Ν.4547 (ΦΕΚ102 Α) όπου σύμφωνα με το άρθρο 115    αναφέρεται ότι: «Μέχρι τη λήξη της ισχύος της Π.Υ.Σ. 33/2006, ο καθαρισμός των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όταν οι ανάγκες τους δεν καλύπτονται από το προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις, μπορεί να ανατίθεται σε καθαριστές -καθαρίστριες με συμβάσεις μίσθωσης έργου, διάρκειας δύο (2)διδακτικών ετών.»

3. Η διαδικασία πρόσληψης των καθαριστών/καθαριστριών για τα σχολεία των Δήμων όλης της Επικράτειας , εκκινείται όταν καθοριστεί με Υπουργική Απόφαση ο φορέας χρηματοδότησης που τα τελευταία χρόνια είναι το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ).  

4. Στις 28/8/2018 με το Αρ.Πρωτ. 604/155/28980 έγγραφο του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης ( Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ ) πρός τις Σχολικές Επιτροπές Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης των Δήμων Επικράτειας, μας ενημερώνει ότι η αρμοδιότητα για την πρόσληψη των καθαριστών/καθαριστριών παραμένει για τα δύο ακόμη διδακτικά έτη (2018-2019) στο Υπουργείο Παιδείας και αναμένεται η έκδοση της Υπουργικής Απόφασης για τον ορισμό του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ ώς συμβαλλόμενου μέρους για τη χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών.

5. Στις 3/9/2018 δημοσιεύται στο ΦΕΚ 3794/2018 τεύχος Β η αρίθμ.140251/Γ4 απόφαση του Υπουργού Παιδείας σύμφωνα με την οποία ορίζεται το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ ως συμβαλλόμενο μέρος για την χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου.

6. Στις 4/9/2018 με το Αρ.Πρωτ.604/159/29464 έγγραφο του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) προς τις Σχολικές Επιτροπές των Δήμων Επικράτειας  ενημερώνονται οι Σχολικές Επιτροπές για την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν  για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου και μεταξύ άλλων αναφέρονται και τα κάτωθι:
α) ο καθαρισμός των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης, όταν οι ανάγκες τους δεν καλύπτονται από το προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις, μπορεί να ανατίθεται σε καθαριστές-καθαρίστριες με συμβάσεις μίσθωσης έργου, διάρκειας δύο (2) διδακτικών ετών.
β) το αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης για το σχολικό έτος 2018-2019 το οποίο θα συμπεριληφθεί στη μεταξύ μας σύμβαση,θα κυμανθεί ΑΥΣΤΗΡΑ στο εγκεκριμένο ποσό του 2017-2018, προσαυξημένο σύμφωνα με την τροποποίηση του ύψους αμοιβής των καθαριστών-στριών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που συνδέονται με το Δημόσιο με σύμβαση μίσθωσης έργου ΚΥΑ 7867/1-9-2017 (ΦΕΚ 3083/2017 Β)

7. Με την υπ.αρίθμ. 7867/6-9-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3083/2017 Β)  καθορίζεται το ύψος της αμοιβής των καθαριστών/καθαριστριών των σχολείων σε 2230,04 ευρώ κατά διδακτικό έτος (10 μήνες) εφόσον το σχολείο λειτουργεί με έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας.

8. Στις 7/9/2018 συνεδριάζει εκτάκτως η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα: «Α)Προκήρυξη των θέσεων καθαριστριών των σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Αλεξάνδρειας  με ΣΜΕ & Β) Συγκρότηση και ορισμός 3μελούς  Επιτροπής για την επιλογή των θέσεων καθαριστριών των  σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Αλεξάνδρειας για το διδακτικό έτος 2018-2019.» όπου ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε:
Α) η πρόσληψη καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου για 46 σχολικές μονάδες 
Β) η έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη των καθαριστριών με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
Γ) η τοιχοκόλληση της πρόσκλησης στις Σχολικές Μονάδες, στο Δημοτικό Κατάστημα, στο site του Δήμου και η κατάθεση των δικαιολογητικών απο 11/9/2018 εώς και 17/9/2018
Δ) ο ορισμός της τριμελούς επιτροπής επιλογής καθαριστριών.

9. Στις 21/9/2018 συνεδριάζει εκτάκτως η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα: «Α) Προκήρυξη των θέσεων καθαριστριών των σχολικών μονάδων Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Αλεξάνδρειας  με ΣΜΕ & Β) Συγκρότηση και ορισμός 3μελούς  Επιτροπής για την επιλογή των θέσεων καθαριστριών των  σχολικών μονάδων Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Αλεξάνδρειας για το διδακτικό έτος 2018-2019.» όπου ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε:
Α) η πρόσληψη καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου για 7 σχολικές μονάδες 
Β) η έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη των καθαριστριών με τα απαιτούμενα διακιολογητικά
Γ) η τοιχοκόλληση της πρόσκλησης στις Σχολικές Μονάδες, στο Δημοτικό Κατάστημα, στο site του Δήμου και η κατάθεση των δικαιολογητικών απο 24/9/2018 εώς και 26/9/2018 
Δ) ο ορισμός της τριμελούς επιτροπής επιλογής καθαριστριών.

10. Με τις αριθμ. 43/2018 και 26/2018 αποφάσεις των σχολικών επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα, αποφασίστηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η πρόσληψη των καθαριστριών των οποίων η σύμβαση ορίστηκε με έναρξη απο  1/10/2018 εώς και 30-6-2019.

Από τα ανωτέρω στοιχεία, τα οποία είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου, προκύπτουν αυτονόητα τα εξής συμπεράσματα:

1. Η σύμβαση μίσθωσης έργου με τις καθαρίστριες θα μπορούμε να συναφθεί απο τις 1/9/2018 και όχι απο τις 1/10/2018 μόνο εφόσον η Υπουργική Απόφασή ορισμού του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ ώς φορέα χρηματοδότησης θα είχε εκδοθεί στα τέλη Ιουλίου του 2018 ώστε η ενημέρωση που έλαβε χώρα απο το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ προς τις Σχολικές Επιτροπές τον Σεπτέμβριο 2018 για την εκκίνηση της διαδικασίας πρόσληψης αυτών, θα ήτο στις αρχές του Αυγούστου 2018 ώστε να γίνουν έγκαιρα όλες οι απαραίτητες διοικητικές διαδικασίες όπως αυτές περιγράφηκαν παραπάνω.
 
2.  Όσον αφορά την αναφορά των 10 μηνών, δηλαδή ενός διδακτικού έτους της ΚΥΑ 7867/6-9-2017 (ΦΕΚ 3083/2017 Β), αυτή έχει ώς σκοπό να καθορίσει το ύψος της αμοιβής βάζοντας ώς βάση των αριθμό των αιθουσών. Συνεπώς καθορίζει το ύψος της αμοιβής για κάποια καθαρίστρια που μπορεί να είναι αυξημένο ή μειωμένο ανάλογα με τις αίθουσες του σχολείου και όχι την διάρκεια της σύμβασης

Ιστορικό σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου προηγούμενων ετών Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:
 • Διδακτικό έτος 2014-2015: Σύμβαση απο 1/9/2014 εώς 30/6/2015 - Πρόεδρος κ. Γρηγόριος Στεργιόπουλος
 • Διδακτικό έτος 2015-2016: Σύμβαση απο 1/10/2015 εώς 30/6/2016 - Πρόεδρος κ. Μόσχος Κυτούδης
 • Διδακτικό έτος 2016-2017: Σύμβαση απο 1/10/2016 εώς 30/6/2017 - Πρόεδρος κ. Μόσχος Κυτούδης
 • Διδακτικό έτος 2017-2018: Σύμβαση απο 1/10/2017 εώς 30/6/2018 - Πρόεδρος κ. Μόσχος Κυτούδης
 • Διδακτικό έτος 2018-2019: Σύμβαση απο 1/10/2018 εώς 30/6/2019 - Πρόεδρος κ. Στέφανος Γκιουρτζής
Ιστορικό σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου προηγούμενων ετών Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
 • Διδακτικό έτος 2014-2015: Σύμβαση απο 1/9/2014 εώς 30/6/2015 - Πρόεδρος κ. Δημήτριος Συρόπουλος
 • Διδακτικό έτος 2015-2016: Σύμβαση απο 1/10/2015 εώς 30/6/2016 - Πρόεδρος κ. Δημήτριος Συρόπουλος
 • Διδακτικό έτος 2016-2017: Σύμβαση απο 1/10/2016 εώς 30/6/2017 - Πρόεδρος κ. Δημήτριος Συρόπουλος
 • Διδακτικό έτος 2017-2018: Σύμβαση απο 1/10/2017 εώς 30/6/2018 - Πρόεδρος κ. Δημήτριος Συρόπουλος
 • Διδακτικό έτος 2018-2019: Σύμβαση απο 1/10/2018 εώς 30/6/2019 - Πρόεδρος κ. Στέφανος Γκιουρτζής
Όσον αφορά την δυνατότητα που δόθηκε με το άρθρο 115 του  Ν.4547 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για δύο  διδακτικά έτη, οι δύο Σχολικές Επιτροπές στις αποφάσεις τους έλαβαν υπόψιν ότι: 
 
α)  ο προσδιορισμός  “ενιαία” κατάρτιση αναφέρεται στο ενιαίο πλαίσιο κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της τροπολογίας και όχι στο τύπο και στη διάρκεια της σύμβασης και 
β) αυτό θα αναιρούσε ένα απο τα βασικά δικαιολογητικά πρόσληψης που είναι η βεβαίωση καλής εκτέλεσης καθηκόντων απο τον Διευθυντή του σχολείου και θα αφορούσε τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν για το διδακτικό έτος 2018-2019 και θα δέσμευε την  επιτροπή για τη συνέχιση με την ίδια καθαρίστρια και το επόμενο διδακτικό έτος 2019-2020 σε περίπτωση αρνητικής εισήγησης του Διευθυντή.

Για το διδακτικό έτος 2019-2020 είναι ήδη ορισμένη η διαδικασία  πρόσληψης όπως αναφέρεται στο από 4/9/2018 με Αρ.Πρωτ.604/159/29464 έγγραφο του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ).
 
Ώς εκ τούτου για το διδακτικό έτος 2019-2020 δίδεται η δυνατότητα  όλες οι απαιτούμενες διοικητικές διαδικασίες να γίνουν έγκαιρα και να συναφθούν οι συμβάσεις απο τις 1/9/2019 εφόσον διασφαλιστεί έγκαιρα και η απαιτούμενη χρηματοδότηση.  

Κρίσιμο σημείο που πρεπεί να αναφερθεί και μπορούν να το επιβεβαιώσουν οι προκάτοχοί μου, είναι ότι η ροή της χρηματοδότησης απο το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ δεν γίνεται σε μηνιαία βάση αλλά συνήθως ανά τρίμηνο.
 
Το ποσό που αποστέλεται κάθε φορά, αφορά αποκλειστικά τους μήνες εργασίας για τους οποίους έχει παράσχει τις υπηρεσίες του  ο κάθε εργαζόμενος. Παρόλα αυτά, οι Σχολικές Επιτροπές καταβάλουν στο ακέραιο έμπρόθεσμα τη μισθοδοσία των καθαριστριών κάθε μήνα.
       
Σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέπαμε αλλά και ούτε θα επιτρέψουμε να χαθούν χρήματα που αφορούν την καθαριότητα των Σχολικών μας Μονάδων απο αναίτιες καθυστερήσεις.
 
Επίσης  θα ήθελα να ενημερώσω όλους τους πολίτες του Δήμου, ότι απο την πρώτη στιγμή που ανέλαβα την Διοίκηση των δύο Σχολικών Επιτροπών, επιθυμία τόσο δική μου αλλά και όλων των μελών των δύο Διοικητικών Συμβουλίων, όπως αυτές αποτυπώνονται σε κάθε συνεδρίαση που αφορά την πρόσληψη των καθαριστριών στον ευαίσθητο τομέα της σχολικής κοινότητας είναι ή εγκαιρη κάθε φορά  πρόσληψη αυτών η οποία όμως εξαρτάται και ορίζεται απο αποφάσεις της Κεντρικής Διοίκησης της χώρας.

Θέση δική μου αλλά και όλης της Δημοτικής Αρχής είναι να δοθεί η δυνατότητα απο το αρμόδιο Υπουργείο η πρόσληψη ΜΟΝΙΜΟΥ προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών της καθαριότητας όλων των σχολείων σε όλους τους Δήμους  της χώρας, βάζοντας ένα οριστικό τέλος σε μια επίπονη γραφειοκρατική διαδικασία.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Page 2 of 319

History-Tradition

Πόσοι είναι online

We have 169 guests online

 Υπεύθυνοι Ενημέρωσης Περιεχομένων: 
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Γραφείο Ειδικών Συνεργατών


Search

diavgeia all logo

Πολιτική Προστασία

Minors & Alcoholo