Home Δελτία Τύπου Δήμου Αλεξάνδρειας

Δελτία Τύπου Δ.Αλεξάνδρειας

E-mail Print PDF
There are no translations available.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Αλεξάνδρεια, 8 Ιουνίου 2011


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΝΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΣΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΙ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ 2007-2013»

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου, συγχρηματοδοτούμενου από την Ε.Ε., προγράμματος «Νέοι εν Δράσει 2007-2013» στο οποίο συμμετέχει, ανέλαβε την υποχρέωση να οργανώσει την αποστολή μιας ομάδας νέων από την περιοχή μας στη πόλη Nasaud–Bistrita της Βόρειας Ρουμανίας.

Το ταξίδι της αποστολής θα πραγματοποιηθεί στις 22 Αυγούστου 2011 με επιστροφή στις 31 Αυγούστου 2011 και θα συμμετέχουν σε αυτήν, 6 (έξι) νέοι ηλικίας 16-17 ετών και 2 (δύο) ενήλικες, άνω των 28 ετών, Δημότες του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Το πρόγραμμα προβλέπει την υλοποίηση ενός πολυμερούς σχεδίου με τίτλο «Ας κάνουμε τη φτώχεια παρελθόν μέσα από την τέχνη», στο οποίο θα συμμετάσχουν νέοι από την Πολωνία, την Ιταλία, τη Λιθουανία, την Ισπανία, τη Ρουμανία και την Ελλάδα (Αλεξάνδρεια).

Το σχέδιο, που έχει ως βασικές θεματικές α) την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και β) την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση των φυσικών πόρων, θα πραγματοποιηθεί στην πόλη Nasaud–Bistrita της Ρουμανίας και στα περίχωρά της, για περίοδο 10 ημερών.

Συνολικά 48 συμμετέχοντες, νέοι και νέες, από κάθε χώρα, αναμένεται να συνεργαστούν, να ανταλλάξουν εμπειρίες και να μεταδώσουν ιδέες και προτάσεις σε θέματα όπως, η βελτίωση της ζωής των φτωχών ανθρώπων, η καταπολέμηση των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού και η ευαισθητοποίηση των νέων σε ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος.

Οι αποστολές από τις έξι συμμετέχουσες χώρες θα διαμένουν σε δύο ξενώνες της περιοχής και το κόστος διαμονής και καθημερινής πλήρους διατροφής για όλους τους συμμετέχοντες είναι εξασφαλισμένο από το πρόγραμμα.

Η μετάβαση της ελληνικής αποστολής θα γίνει αεροπορικώς, από το Αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης στο Αεροδρόμιο «Cluj-napoca» της Ρουμανίας, όπως και η επιστροφή.

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας προσκαλεί νέες και νέους ηλικίας 16-17 ετών και ενήλικες άνω των 28 ετών, που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στην παραπάνω αποστολή, να υποβάλλουν, μέχρι και την Τρίτη 14 Ιουνίου, αίτηση συμμετοχής.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο Γραφείο Πολιτισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας (αρμόδια η κ. Μοσχοτά Κρυστάλλω, τηλ. 23333-50116, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει απαραίτητα:

  • Να χειρίζονται άριστα ή πολύ καλά την αγγλική γλώσσα, στον προφορικό και γραπτό λόγο. 
  • Να έχουν εξασφαλίσει τη συγκατάθεση των κηδεμόνων τους, εφόσον είναι ανήλικοι (θα χορηγηθεί σχετική έντυπη βεβαίωση προς υπογραφή).
  • Να μην αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. 
  • Να χαρακτηρίζονται από κοινωνικότητα και συνεργασιμότητα, και
  • Να είναι Δημότες του Δήμου Αλεξάνδρειας (θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού από τον Δήμο).  

Σημειώνεται ότι η επιλογή των ατόμων, στην περίπτωση που οι αιτήσεις συμμετοχής υπερβαίνουν τον προβλεπόμενο αριθμό των μελών της αποστολής, θα γίνει δημόσια με κλήρωση, ενώπιον όσων επιθυμούν να παρευρίσκονται, την Τρίτη 14 Ιουνίου 2011 και ώρα 13:00.

 

 
E-mail Print PDF
There are no translations available.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          Αλεξάνδρεια 02/06/2011
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                       Αριθμ. πρωτ.: 21.058
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ             Αριθμ.απόφασης: 87    

ΘΕΜΑ: Μεταβίβασης της αρμοδιότητας Δημάρχου για  την διάθεση πίστωσης για τις περιπτώσεις της παρ 4 του άρθρου 158 του ν. 3463/2006  σε αρμόδιο  αντιδήμαρχο 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

αφού έλαβε υπόψη:

1. τις διατάξεις του άρθρου 58 & 59 του Ν.3852/2010

2. τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006

3. τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3871/2010 ,όπου αναφέρεται ότι τα καθήκοντα του διατάκτη είναι ασυμβίβαστα με τα καθήκοντα του δημοσίου υπολόγου .

4.Σύμφωνα με πάγια νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου ο Δήμαρχος αφού ενεργεί πράξεις διαχείρισης των λογαριασμών του Δήμου έχει την ιδιότητα του υπολόγου και ως εκ τούτου ευθύνεται ως υπόλογος. (βλ. πρακτ. 27ης Γ.Σ. Ολομ. Ε.Σ. της 23-10-2002 όπου και μειοψηφία και αποφ. IV Τμημ. Ε.Σ. 1466/2001, 685, 456, 457, 45/2000, 1602, 1597/1999). (Ε.Σ. Ολομ. 1/2007)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

Μεταβιβάζει την αρμοδιότητα της διάθεσης πίστωσης για τις περιπτώσεις της παρ.4 του άρθρου 158 του Ν.3463/2006 , δηλαδή την υπογραφή ως διατάκτη της ανάληψης υποχρεώσεων , στον αρμόδιο αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών , κο Γκαβαρδίνα Νικόλαο, με αναπληρωτή του τον αντιδήμαρχο κο Κούγκα Αθανάσιο. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 

Κοινοποίηση
Ø      Κο Γκαβαρδίνα Νικόλαο (Αντιδήμαρχο Αλεξάνδρειας)
Ø       Κο Κούγκα Αθανάσιο ( Αντιδήμαρχο Αλεξάνδρειας)
Ø       Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Ø       Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιων

 
E-mail Print PDF
There are no translations available.

                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Αλεξάνδρεια, 02-06-2011
Αριθ. Πρωτ. 21041
Αριθ. Πρόσκλησης: 11/2011
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                       
Ταχ. Διεύθυνση: 

Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Fax:
Email:
Εθνικής Αντίστασης 42
ΤΚ 59300 Αλεξάνδρεια
Πελαγία Δημητρίου
23333 50142
23333 03625
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 ΠΡΟΣ:
 Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
(Ως Πίνακα Αποδεκτών) 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 163 παρ.1,2 & 3 του Ν. 3463/06 ( ΦΕΚ 114/08.06.2006 Τεύχος Ά) όπως ισχύουν, σας καλούμε να προσέλθετε  στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την  9η του μηνός Ιουνίου  έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.30, με μοναδικό θέμα  ημερήσιας διάταξης: 

Μοναδικό θέμα: Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση των απολογισμών, ισολογισμών και των αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2010, για τις Δημοτικές Ενότητες Αλεξάνδρειας, Πλατέος και Αντιγονιδών.     

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημητριάδης Φώτιος

 
E-mail Print PDF
There are no translations available.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                                            Αλεξάνδρεια, 30 Μαΐου 2011

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΠΟΚΤΑ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Με την ένταξη σχετικού έργου στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Μετά από θετική αξιολόγηση αρμόδιας επιτροπής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013», εγκρίθηκε η πρόταση που υπεβλήθη τον περασμένο Σεπτέμβριο από το δήμο Αλεξάνδρειας, στα πλαίσια της πρόσκλησης 20.1 «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δήμων», για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός «Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης και Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων και Απορριμματοφόρων».

Το έργο, προϋπολογισμού 143.600 ευρώ, που χρηματοδοτείται εξ' ολοκλήρου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς πόρους, στοχεύει στη μείωση του κόστους λειτουργίας του στόλου των απορριμματοφόρων και των λοιπών οχημάτων που χρησιμοποιεί ο δήμος Αλεξάνδρειας, στην καλύτερη εκτέλεση του προγράμματος αποκομιδής των απορριμμάτων για την εξυπηρέτηση των δημοτών και στην εξασφάλιση της βέλτιστης εκμετάλλευσης του εγκατεστημένου εξοπλισμού.

Με την ανάπτυξη του συστήματος, θα παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης των καθημερινών μετακινήσεων και εργασιών των οχημάτων περισυλλογής απορριμμάτων αλλά και όλων των δημοτικών οχημάτων. Θα παρατηρούνται και θα καταγράφονται επίσης οι συνθήκες εφοδιασμού, τα διανυθέντα χιλιόμετρα, οι υπερβάσεις ταχύτητας, τυχόν υπερωρίες και τα ακριβή δρομολόγια για κάθε όχημα. Επίσης, ο έλεγχος της κατανάλωσης καυσίμων ανά όχημα και η παρακολούθηση της διαδικασίας προμήθειας καυσίμων από τα πρατήρια. Με τον τρόπο αυτό θα καλύπτεται η ανάγκη λεπτομερούς καταγραφής του ανεφοδιασμού και της ασύρματης μέτρησης της κατανάλωσης καυσίμου εν κινήσει του οχήματος (με κατάλληλο αισθητήρα μέτρησης ροής), καθώς και η ανάγκη μέτρησης στάθμης καυσίμου σε πραγματικό χρόνο, επιβεβαιώνοντας τον αριθμό λίτρων καυσίμων που προμηθεύεται κάθε όχημα σε σχέση με την τιμή του λίτρου και το συνολικό κόστος ανεφοδιασμού.

Το σύστημα θα δίνει ακόμη τη δυνατότητα διαχείρισης της αυτόματης ταυτοποίησης κάδων (RFID) και της δυναμικής καταγραφής του βάρους των απορριμμάτων κατά την αποκομιδή, με στόχο την βελτιστοποίηση της διαδικασίας διαχείρισης των οικιακών απορριμμάτων του δήμου και την μείωση του κόστους λειτουργίας. Θα καταγράφονται: α) Βάρος απορριμμάτων, β) Ημερήσια, εβδομαδιαία ή ετήσια ποσότητα παραγόμενων απορριμμάτων ανά γεωγραφικό σημείο ενδιαφέροντος, γ) σε ενημερωμένους ψηφιακούς χάρτες η χωροθέτηση των κάδων και η χωρητικότητα του καθενός, και δ) χάρτες δρομολογίων και ώρες αποκομιδής.

Μέσω της συνδυασμένης χρήσης προηγμένων συστημάτων εποπτείας στόλου, RFID και δυναμικής καταγραφής του βάρους των απορριμμάτων κατά την αποκομιδή, θα μπορούν να εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα από τον δήμο για:
• Τη βελτιστοποίηση δρομολογίων και χρήσης δημοτικών οχημάτων και απορριμματοφόρων,
• Την αποδοτικότερη παρακολούθηση και διαχείριση των κάδων,
• Την επαλήθευση του παραγόμενου έργου από τη δημοτική υπηρεσία καθαριότητας,
• Τη δημιουργία εναλλακτικών μοντέλων χρέωσης δημοτικών τελών, καθώς και τον σχεδιασμό προγραμμάτων ανακύκλωσης βάσει κινήτρων, στο βαθμό που επιτρέπει η εθνική νομοθεσία, η οποία παραμένει δυστυχώς αναχρονιστική σε σχέση με τα ισχύοντα σε άλλες προηγμένες χώρες της Δυτικής και Βόρειας Ευρώπης.

Το έργο προβλέπεται να υλοποιηθεί τμηματικά, σε πέντε (5) φάσεις, που περιλαμβάνουν τη μελέτη εφαρμογής για την ανάπτυξη του συστήματος, την προμήθεια και εγκατάσταση του τηλεματικού και τηλεμετρικού εξοπλισμού οχημάτων και πεδίου, την ανάπτυξη, τον έλεγχο και την ολοκλήρωση των υποσυστημάτων και των εφαρμογών, την πιλοτική λειτουργία και εκπαίδευση των χρηστών-υπαλλήλων του δήμου, καθώς και δράσεις δημοσιότητας και προβολής του έργου προς τους πολίτες.

Η έναρξη της χρήσης των εφαρμογών του συστήματος από τις υπηρεσίες του δήμου Αλεξάνδρειας αναμένεται να γίνει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2012.

 

 
E-mail Print PDF
There are no translations available.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

 

Από το πρακτικό της αριθ.6/2011  συνεδρίασηςτης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δ.Αλεξάνδρειας

 
Αριθμός απόφασης:34/2011
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη παράτασης  ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατ/μα της   εταιρίας Β.Σαρηκυριακίδου & ΣΙΑ Ε.Ε.  
                  
 Στην Αλεξάνδρεια και στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος, σήμερα στις 20η του μηνός Μαΐου     του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  73  Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 11097/11-4-2011 έγγραφη πρόσκληση του κ.Προέδρου. η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα         (9) μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, παραβρέθηκαν  έξι  (7) μέλη, ονομαστικά ως εξής:
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                        ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γκαβαρδίνας Νικόλαος
2. Βουλγαροπούλου Μαρία                          1.Κιοσέογλου Ιερεμίας
3. Ανδρονίδης Σάββας                                 2.Ναλμπάντης Κωνσταντίνος
4. Βενιόπουλος Κων/νος                                                           
5. Γκιορτζής Δημήτριος                                                             
6. Κωτούλας Χρήστος
7. Αλευράς Χρήστος 
           

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Πάντου Βασιλική, τακτική υπάλληλο του Δήμου Αλεξάνδρειας, του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού με Α΄Βαθμό.

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Ο  πρόεδρος εισηγήθηκε το αριθ.1ο  θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης  που αφορά χορήγηση ή μη  παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων της εταιρίας Β.Σαρηκυριακίδου & ΣΙΑ Ε.Ε. για το κατάστημά της «ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΜΠΑΡ» που βρίσκεται  στην Τ.Κ.Σταυρού     Δ.Αλεξάνδρειας.
Ο  πρόεδρος έθεσε υπόψη της Ε.Π.Ζ. την  υπ. αριθ.17453/19-5-2011 αίτηση της εταιρίας Β.Σαρηκυριακίδου & ΣΙΑ Ε.Ε με την οποία ζητά παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων  του κατ/τος της «ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΜΠΑΡ» που βρίσκεται  στην Τ.Κ.Σταυρού     Δ.Αλεξάνδρειας. (
αριθ. πρωτ. 7223/10-3-2011     άδεια μουσικών οργάνων). 
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε την  Ε.Π.Ζ.  ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 της 3/96 Αστυνομικής Διάταξης η άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων χορηγείται μέχρι την 22.00 ώρα την χειμερινή περίοδο και της 23.00 ώρα την θερινή περίοδο και μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων ,ανάλογα με το είδος των μουσικών οργάνων  και τη θέση του κέντρου σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους , για τα κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την 03.00 και για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι την 02.00 ώρα , με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων. Καλείται η  Ε.Π.Ζ.     να  αποφασίσει για  την  παράταση της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για την  παραπάνω ως εξής:

Για όλες τις μέρες της εβδομάδας μέχρι τις 03:00 με την προϋπόθεση να μην διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων. Σε διαφορετική περίπτωση η παρούσα θα ανακληθεί.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε την Ε.Π.Ζ να αποφασίσει σχετικά.

                                    Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

         Ύστερα από διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη

1.      Την εισήγηση του κ. προέδρου.

2.      Την αίτηση   της  ενδιαφερομένης.  

3.      Την παρ. 3 του άρθρου 3 της 3/96 Αστυνομικής Διάταξης

4.      Την αριθ. 7223/10-3-2011 άδεια μουσικών οργάνων

                                                            Αποφασίζει Ομόφωνα 

Εγκρίνει την παράταση ωραρίου     λειτουργίας μουσικών οργάνων της εταιρίας Β.Σαρηκυριακίδου & ΣΙΑ Ε.Ε. για το κατάστημά της «ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΜΠΑΡ» που βρίσκεται  στην Τ.Κ.Σταυρού     Δ.Αλεξάνδρειας, έως 31-12-2011,  ως εξής: Για όλες τις ημέρες της εβδομάδας έως τις 03:00, με την προϋπόθεση να μην διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων. Σε διαφορετική περίπτωση η παρούσα απόφαση θα ανακληθεί.

  

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθ.34.         

 


  Αριθμός απόφασης:35/2011
 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατ/μα της Δάρλα Ελένης του Στεφάνου (Τ.Κ.Νησίου).   
                  
Στην Αλεξάνδρεια και στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος, σήμερα στις 20η του μηνός Μαΐου     του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  73  Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής      ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 11097/11-4-2011 έγγραφη πρόσκληση του κ.Προέδρου. η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα         (9) μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, παραβρέθηκαν  έξι  (7) μέλη, ονομαστικά ως εξής: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γκαβαρδίνας Νικόλαος
2. Βουλγαροπούλου Μαρία                     1.Κιοσέογλου Ιερεμίας
3. Ανδρονίδης Σάββας                            2.Ναλμπάντης Κωνσταντίνος
4. Βενιόπουλος Κων/νος                                                           
5. Γκιορτζής Δημήτριος                                                             
6. Κωτούλας Χρήστος
7. Αλευράς Χρήστος 
           
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Πάντου Βασιλική, τακτική υπάλληλο του Δήμου Αλεξάνδρειας, του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού με Α΄Βαθμό.

   Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Ο  πρόεδρος εισηγήθηκε το αριθ.1ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης  που αφορά χορήγηση ή μη  παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων της Δάρλα Ελένης του Στεφάνου για το κατάστημά της «Αναψυκτήριο-Μπουγατσάδικο χωρίς παρασκευαστήριο», που βρίσκεται  στην Τ.Κ.Νησίου Δ.Αλεξάνδρειας. Ο πρόεδρος έθεσε υπόψη της Ε.Π.Ζ. την  υπ. αριθ.16243/12-5-2011 αίτηση της Δάρλα Ελένης του Σταφάνου     με την οποία ζητά παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων  του κατ/τος της «Αναψυκτήριο-Μπουγατσάδικο χωρίς παρασκευαστήριο» που βρίσκεται  στην Τ.Κ.Νησίου Δ.Αλεξάνδρειας. ( αριθ. πρωτ. 6730/19-4-2011 άδεια μουσικών οργάνων). Ο Πρόεδρος ενημέρωσε την  Ε.Π.Ζ.  ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 της 3/96 Αστυνομικής Διάταξης η άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων χορηγείται μέχρι την 22.00 ώρα την χειμερινή περίοδο και της 23.00 ώρα την θερινή περίοδο και μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων ,ανάλογα με το είδος των μουσικών οργάνων  και τη θέση του κέντρου σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους , για τα κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την 03.00 και για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι την 02.00 ώρα , με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων. Καλείται η  Ε.Π.Ζ.     να  αποφασίσει για  την  παράταση της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για την  παραπάνω ως εξής:

Για όλες τις μέρες της εβδομάδας μέχρι τις 03:00 με την προϋπόθεση να μην διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων. Σε διαφορετική περίπτωση η παρούσα θα ανακληθεί.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε την Ε.Π.Ζ να αποφασίσει σχετικά.

                                     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

         Ύστερα από διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη

1.      Την εισήγηση του κ. προέδρου.

2.      Την αίτηση   της  ενδιαφερομένης.  

3.      Την παρ. 3 του άρθρου 3 της 3/96 Αστυνομικής Διάταξης

4.      Την αριθ. 6730/19-4-2011     άδεια μουσικών οργάνων

 

                                       Αποφασίζει Ομόφωνα

 

  -Εγκρίνει την παράταση ωραρίου     λειτουργίας μουσικών οργάνων της Δάρλα Ελένης του Στεφάνου     για το κατάστημά της «Αναψυκτήριο-Μπουγατσάδικο χωρίς παρασκευαστήριο» που βρίσκεται  στην Τ.Κ.Νησίου      Δ.Αλεξάνδρειας, έως 31-12-2011,  ως εξής: Για όλες τις ημέρες της εβδομάδας έως τις 03:00, με την προϋπόθεση να μην διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων. Σε διαφορετική περίπτωση η παρούσα απόφαση θα ανακληθεί.

           
Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθ.35.         

 

 


 Αριθμός απόφασης:36/2011 

       ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Παντοπωλείο-Γαλακτοπωλείο-Πρατήριο Γάλακτος & Ειδών Ζαχαροπλαστικής) εντός του Κτιρίου Εξυπηρέτησης Ταξιδιωτών (Κ.Ε.Τ.) του αριστερού κλάδου (προς Βέροια) στη θέση Πλάτανος Δ.Αλεξάνδρειας της εταιρίας OLYMPUS PLAZA A.E.». 

Στην Αλεξάνδρεια και στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος, σήμερα στις 20η του μηνός Μαΐου     του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  73  Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής      ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 11097/11-4-2011 έγγραφη πρόσκληση του κ.Προέδρου. η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, παραβρέθηκαν  έξι  (7) μέλη, ονομαστικά ως εξής: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γκαβαρδίνας Νικόλαος
2. Βουλγαροπούλου Μαρία                        1.Κιοσέογλου Ιερεμίας
3. Ανδρονίδης Σάββας                               2.Ναλμπάντης Κωνσταντίνος
4. Βενιόπουλος Κων/νος                                                           
5. Γκιορτζής Δημήτριος                                                             
6. Κωτούλας Χρήστος
7. Αλευράς Χρήστος             

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Πάντου Βασιλική, τακτική υπάλληλο του Δήμου Αλεξάνδρειας, του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού με Α΄Βαθμό.           
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος 2ο   θέμα   της ημερήσιας διάταξης, είπε ότι:
           

1. Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αρμόδια, με την επιφύλαξη του άρθρου 83, για την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης κατ/των και επιχειρήσεων, μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου. Για τον προέλεγχο λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν τις χρήσεις γης, την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική, φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης., όπως αυτά ορίζονται από την  ισχύουσα νομοθεσία και από τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις, που τίθενται στις τοπικές κανονιστικές διατάξεις των οικιών δημοτικών αρχών. Στα θέματα αισθητικής, φυσιογνωμίας και εν γένει λειτουργιών της πόλης,  εξετάζεται για κατάστημα που ανήκει στην κατηγορία του Π.Δ. 180/79, αν αυτό βρίσκεται πλησίον σχολείου εκκλησίας, νοσοκομείου κ.λ.π.. Επίσης κατά τον προέλεγχο εξετάζονται ζητήματα που αφορούν τη συστέγαση του κατ/τος με κατοικίες (ΥΠΕΣΔΔΑ 66174/Εγκ.51/29-11-2006).

            Η προέγκριση ίδρυσης συνιστάται στην δυνατότητα ίδρυσης από τον ενδιαφερόμενο συγκεκριμένου κατ/τος, χορηγείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μήνα από την κατάθεση της αίτησης και αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

            Για την ανωτέρω προέγκριση ο ενδιαφερόμενος  καταθέτει αίτηση στην οποία δηλώνει το είδος  του καταστήματος και τις προσφερόμενες υπηρεσίες, την τοποθεσία στην οποία πρόκειται να λειτουργήσει, επισυνάπτοντας διάγραμμα της περιοχής στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση του κατ/τος, καθώς και το προβλεπόμενο παράβολο.           
2. Σύμφωνα επίσης με τα άρθρα 1 και 2 της ΚΥΑ 10551/2007, δεν απαιτείται η χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση ή την εγκατάσταση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος εφόσον: α) από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται ότι η άδεια ίδρυσης ή εγκατάστασης εκδίδεται από άλλη αρχή, β) πρόκειται για δραστηριότητα που είναι συνυφασμένη με την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών κτιρίων, (π.Χ. κυλικεία εντός δημοσίων κτιρίων) και γ) πρόκειται για δραστηριότητα υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα ασκηθεί εντός άλλου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για το οποίο έχει ήδη χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
 
Για την χορήγηση της προέγκρισης για την ίδρυση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και για την αντίστοιχη εγκαταστάσεων θεάτρων, κινηματογράφων και ψυχαγωγικών παιδιών ο ενδιαφερόμενος υποβάλει σχετική αίτηση προς τον οικείο Δήμο. Στην αίτηση επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία καθορίζεται το είδος του κατ/τος, οι  προσφερόμενες υπηρεσίες ή η κατηγορία της εγκατάστασης και μνημονεύεται πλήρης περιγραφή της τοποθεσίας του αντίστοιχου οικήματος (περιοχή-οικισμός, οδός, αριθμός ή οικοδομικό τετράγωνο) και σχετικό διάγραμμα, στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση του καταστήματος. Επισυνάπτεται, επίσης και το προβλεπόμενο παράβολο.. Η προέγκριση λογίζεται ότι έχει χορηγηθεί, εάν η τασσόμενη από τις οικίες διατάξεις προθεσμία για την έκδοσή της παρέλθει άπρακτη.           
3. Στην υπηρεσία του Δήμου Αλεξάνδρειας, υποβλήθηκε η αριθ.15874/11-5/-2011 αίτηση της εταιρίας
OLYMPUS PLAZA A.E. με την οποία ζητά χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση κατ/τος «Παντοπωλείο-Γαλακτοπωλείο-Πρατήριο Γάλακτος & Ειδών Ζαχαροπλαστικής) εντός του Κτιρίου Εξυπηρέτησης Ταξιδιωτών (Κ.Ε.Τ.) του αριστερού κλάδου (προς Βέροια) στη θέση Πλάτανος Δ.Αλεξάνδρειας». Στην αίτηση επισυνάπτονται τα απαραίτητα δικ/κα, ήτοι υπεύθυνη δήλωση, διάγραμμα της περιοχής και παράβολο ύψους 185 ευρώ το οποίο είναι σύμφωνο με το οριζόμενο στην ΚΥΑ 61167/17-12-2007  για το εν λόγω κατάστημα.
            
4. Επί της αιτήσεως αυτής διενεργήθηκε προέλεγχος από τις δημοτικές υπηρεσίες, από τον οποίο διαπιστώθηκε:
α) οι χρήσεις γης της περιοχής επιτρέπουν την ίδρυση του εν λόγω κατ/τος και
β) δεν υπάρχουν περιορισμοί που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος είτε από την ισχύουσα νομοθεσία είτε από  τοπικές κανονιστικές αποφάσεις,
γ) δεν υπάρχουν άλλοι περιορισμοί σχετικοί με την απόσταση του κατ/τος από την στέγασή του με κατοικίες.
            

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία του φακέλου, την πρόταση της υπηρεσίας και είδε τις κείμενες διατάξεις                                                

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΌΦΩΝΑ             

Χορηγεί στην εταιρία OLYMPUS PLAZA A.E προέγκριση ίδρυσης κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος: «Παντοπωλείο-Γαλακτοπωλείο-Πρατήριο Γάλακτος & Ειδών Ζαχαροπλαστικής» εντός του Κτιρίου Εξυπηρέτησης Ταξιδιωτών (Κ.Ε.Τ.) του αριστερού κλάδου (προς Βέροια) στη θέση Πλάτανος Δ.Αλεξάνδρειας».                          
Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας του κατ/τος.
            

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 36/2011

 


 

Αριθμός απόφασης:37/2011           

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Καφετερία-Αναψυκτήριο-Εστιατόριο-Σνακ Μπαρ-Ζαχαροπλαστείο χωρίς παρασκευαστήριο) εντός του Κτιρίου Εξυπηρέτησης Ταξιδιωτών (Κ.Ε.Τ.) του αριστερού κλάδου (προς Βέροια) στη θέση Πλάτανος Δ.Αλεξάνδρειας, της εταιρίας OLYMPUS PLAZA A.E.». 

Στην Αλεξάνδρεια και στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος, σήμερα στις 20η του μηνός Μαΐου     του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  73  Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 11097/11-4-2011 έγγραφη πρόσκληση του κ.Προέδρου. η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, παραβρέθηκαν  έξι  (7) μέλη, ονομαστικά ως εξής: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                          ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γκαβαρδίνας Νικόλαος
2. Βουλγαροπούλου Μαρία                       1.Κιοσέογλου Ιερεμίας
3. Ανδρονίδης Σάββας                              2.Ναλμπάντης Κωνσταντίνος
4. Βενιόπουλος Κων/νος                                                           
5. Γκιορτζής Δημήτριος                                                             
6. Κωτούλας Χρήστος
7. Αλευράς Χρήστος             

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Πάντου Βασιλική, τακτική υπάλληλο του Δήμου Αλεξάνδρειας, του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού με Α΄Βαθμό. 
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος 3ο   θέμα   της ημερήσιας διάταξης, είπε ότι:
           
1. Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αρμόδια, με την επιφύλαξη του άρθρου 83, για την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης κατ/των και επιχειρήσεων, μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου.
           
Για τον προέλεγχο λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν τις χρήσεις γης, την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική, φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης., όπως αυτά ορίζονται από την  ισχύουσα νομοθεσία και από τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις, που τίθενται στις τοπικές κανονιστικές διατάξεις των οικιών δημοτικών αρχών. Στα θέματα αισθητικής, φυσιογνωμίας και εν γένει λειτουργιών της πόλης,  εξετάζεται για κατάστημα που ανήκει στην κατηγορία του Π.Δ. 180/79, αν αυτό βρίσκεται πλησίον σχολείου εκκλησίας, νοσοκομείου κ.λ.π.. Επίσης κατά τον προέλεγχο εξετάζονται ζητήματα που αφορούν τη συστέγαση του κατ/τος με κατοικίες (ΥΠΕΣΔΔΑ 66174/Εγκ.51/29-11-2006).

Η προέγκριση ίδρυσης συνιστάται στην δυνατότητα ίδρυσης από τον ενδιαφερόμενο συγκεκριμένου κατ/τος, χορηγείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μήνα από την κατάθεση της αίτησης και αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Για την ανωτέρω προέγκριση ο ενδιαφερόμενος  καταθέτει αίτηση στην οποία δηλώνει το είδος  του καταστήματος και τις προσφερόμενες υπηρεσίες, την τοποθεσία στην οποία πρόκειται να λειτουργήσει, επισυνάπτοντας διάγραμμα της περιοχής στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση του κατ/τος, καθώς και το προβλεπόμενο παράβολο.           
2. Σύμφωνα επίσης με τα άρθρα 1 και 2 της ΚΥΑ 10551/2007, δεν απαιτείται η χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση ή την εγκατάσταση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος εφόσον: α) από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται ότι η άδεια ίδρυσης ή εγκατάστασης εκδίδεται από άλλη αρχή, β) πρόκειται για δραστηριότητα που είναι συνυφασμένη με την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών κτιρίων, (π.Χ. κυλικεία εντός δημοσίων κτιρίων) και γ) πρόκειται για δραστηριότητα υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα ασκηθεί εντός άλλου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για το οποίο έχει ήδη χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

Για την χορήγηση της προέγκρισης για την ίδρυση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και για την αντίστοιχη εγκαταστάσεων θεάτρων, κινηματογράφων και ψυχαγωγικών παιδιών ο ενδιαφερόμενος υποβάλει σχετική αίτηση προς τον οικείο Δήμο. Στην αίτηση επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία καθορίζεται το είδος του κατ/τος, οι  προσφερόμενες υπηρεσίες ή η κατηγορία της εγκατάστασης και μνημονεύεται πλήρης περιγραφή της τοποθεσίας του αντίστοιχου οικήματος (περιοχή-οικισμός, οδός, αριθμός ή οικοδομικό τετράγωνο) και σχετικό διάγραμμα, στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση του καταστήματος. Επισυνάπτεται, επίσης και το προβλεπόμενο παράβολο.
Η προέγκριση λογίζεται ότι έχει χορηγηθεί, εάν η τασσόμενη από τις οικίες διατάξεις προθεσμία για την έκδοσή της παρέλθει άπρακτη.
3. Στην υπηρεσία του Δήμου Αλεξάνδρειας, υποβλήθηκε η αριθ.15871/11-5/-2011 αίτηση της εταιρίας OLYMPUS PLAZA A.E. με την οποία ζητά χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση κατ/τος «Καφετερία-Αναψυκτήριο-Εστιατόριο-Σνακ Μπαρ-Ζαχαροπλαστείο χωρίς παρασκευαστήριο) εντός του Κτιρίου Εξυπηρέτησης Ταξιδιωτών (Κ.Ε.Τ.) του αριστερού κλάδου (προς Βέροια) στη θέση Πλάτανος Δ.Αλεξάνδρειας. Στην αίτηση επισυνάπτονται τα απαραίτητα δικ/κα, ήτοι υπεύθυνη δήλωση, διάγραμμα της περιοχής και παράβολο ύψους 185 ευρώ το οποίο είναι σύμφωνο με το οριζόμενο στην ΚΥΑ 61167/17-12-2007  για το εν λόγω κατάστημα.            
4. Επί της αιτήσεως αυτής διενεργήθηκε προέλεγχος από τις δημοτικές υπηρεσίες, από τον οποίο διαπιστώθηκε:
α) οι χρήσεις γης της περιοχής επιτρέπουν την ίδρυση του εν λόγω κατ/τος και
β) δεν υπάρχουν περιορισμοί που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος είτε από την ισχύουσα νομοθεσία είτε από  τοπικές κανονιστικές αποφάσεις,
γ) δεν υπάρχουν άλλοι περιορισμοί σχετικοί με την απόσταση του κατ/τος από την στέγασή του με κατοικίες.
           

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία του φακέλου, την πρόταση της υπηρεσίας και είδε τις κείμενες διατάξεις                                               

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΌΦΩΝΑ            

Χορηγεί στην εταιρία OLYMPUS PLAZA A.E προέγκριση ίδρυσης κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος: «Καφετερία-Αναψυκτήριο-Εστιατόριο-Σνακ Μπαρ-Ζαχαροπλαστείο χωρίς παρασκευαστήριο) εντός του Κτιρίου Εξυπηρέτησης Ταξιδιωτών (Κ.Ε.Τ.) του αριστερού κλάδου (προς Βέροια) στη θέση Πλάτανος Δ.Αλεξάνδρειας                             
Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας του κατ/τος.
            

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 37/2011

 


 

Αριθμός απόφασης:38/2011        

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Παντοπωλείο-Γαλακτοπωλείο-Πρατήριο Γάλακτος & Ειδών Ζαχαροπλαστικής) εντός του Κτιρίου Εξυπηρέτησης Ταξιδιωτών (Κ.Ε.Τ.) του δεξιού  κλάδου (προς Θεσ/νίκη)    στη θέση Πλάτανος Δ.Αλεξάνδρειας της εταιρίας OLYMPUS PLAZA A.E.».  

Στην Αλεξάνδρεια και στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος, σήμερα στις 20η του μηνός Μαΐου     του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  73  Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής      ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 11097/11-4-2011 έγγραφη πρόσκληση του κ.Προέδρου. η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα         (9) μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, παραβρέθηκαν  έξι  (7) μέλη, ονομαστικά ως εξής: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                      ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γκαβαρδίνας Νικόλαος
2. Βουλγαροπούλου Μαρία                   1.Κιοσέογλου Ιερεμίας
3. Ανδρονίδης Σάββας                          2.Ναλμπάντης Κωνσταντίνος
4. Βενιόπουλος Κων/νος                                                           
5. Γκιορτζής Δημήτριος                                                             
6. Κωτούλας Χρήστος
7. Αλευράς Χρήστος            

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Πάντου Βασιλική, τακτική υπάλληλο του Δήμου Αλεξάνδρειας, του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού με Α΄Βαθμό.           
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος 4ο   θέμα   της ημερήσιας διάταξης, είπε ότι:
           
1. Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αρμόδια, με την επιφύλαξη του άρθρου 83, για την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης κατ/των και επιχειρήσεων, μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου.
           
Για τον προέλεγχο λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν τις χρήσεις γης, την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική, φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης., όπως αυτά ορίζονται από την  ισχύουσα νομοθεσία και από τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις, που τίθενται στις τοπικές κανονιστικές διατάξεις των οικιών δημοτικών αρχών. Στα θέματα αισθητικής, φυσιογνωμίας και εν γένει λειτουργιών της πόλης,  εξετάζεται για κατάστημα που ανήκει στην κατηγορία του Π.Δ. 180/79, αν αυτό βρίσκεται πλησίον σχολείου εκκλησίας, νοσοκομείου κ.λ.π.. Επίσης κατά τον προέλεγχο εξετάζονται ζητήματα που αφορούν τη συστέγαση του κατ/τος με κατοικίες (ΥΠΕΣΔΔΑ 66174/Εγκ.51/29-11-2006).
 
Η προέγκριση ίδρυσης συνιστάται στην δυνατότητα ίδρυσης από τον ενδιαφερόμενο συγκεκριμένου κατ/τος, χορηγείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μήνα από την κατάθεση της αίτησης και αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
Γ
ια την ανωτέρω προέγκριση ο ενδιαφερόμενος  καταθέτει αίτηση στην οποία δηλώνει το είδος  του καταστήματος και τις προσφερόμενες υπηρεσίες, την τοποθεσία στην οποία πρόκειται να λειτουργήσει, επισυνάπτοντας διάγραμμα της περιοχής στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση του κατ/τος, καθώς και το προβλεπόμενο παράβολο.           
2. Σύμφωνα επίσης με τα άρθρα 1 και 2 της ΚΥΑ 10551/2007, δεν απαιτείται η χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση ή την εγκατάσταση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος εφόσον: α) από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται ότι η άδεια ίδρυσης ή εγκατάστασης εκδίδεται από άλλη αρχή, β) πρόκειται για δραστηριότητα που είναι συνυφασμένη με την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών κτιρίων, (π.Χ. κυλικεία εντός δημοσίων κτιρίων) και γ) πρόκειται για δραστηριότητα υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα ασκηθεί εντός άλλου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για το οποίο έχει ήδη χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
 
Για την χορήγηση της προέγκρισης για την ίδρυση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και για την αντίστοιχη εγκαταστάσεων θεάτρων, κινηματογράφων και ψυχαγωγικών παιδιών ο ενδιαφερόμενος υποβάλει σχετική αίτηση προς τον οικείο Δήμο. Στην αίτηση επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία καθορίζεται το είδος του κατ/τος, οι  προσφερόμενες υπηρεσίες ή η κατηγορία της εγκατάστασης και μνημονεύεται πλήρης περιγραφή της τοποθεσίας του αντίστοιχου οικήματος (περιοχή-οικισμός, οδός, αριθμός ή οικοδομικό τετράγωνο) και σχετικό διάγραμμα, στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση του καταστήματος. Επισυνάπτεται, επίσης και το προβλεπόμενο παράβολο. 
Η προέγκριση λογίζεται ότι έχει χορηγηθεί, εάν η τασσόμενη από τις οικίες διατάξεις προθεσμία για την έκδοσή της παρέλθει άπρακτη.

3. Στην υπηρεσία του Δήμου Αλεξάνδρειας, υποβλήθηκε η αριθ.15866/11-5/-2011 αίτηση της εταιρίας OLYMPUS PLAZA A.E. με την οποία ζητά χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση κατ/τος «Παντοπωλείο-Γαλακτοπωλείο-Πρατήριο Γάλακτος & Ειδών Ζαχαροπλαστικής» εντός του Κτιρίου Εξυπηρέτησης Ταξιδιωτών (Κ.Ε.Τ.) του δεξιού    κλάδου (προς Θεσ/νίκη) στη θέση Πλάτανος Δ.Αλεξάνδρειας». 
Στην αίτηση επισυνάπτονται τα απαραίτητα δικ/κα, ήτοι υπεύθυνη δήλωση, διάγραμμα της περιοχής και παράβολο ύψους 185 ευρώ το οποίο είναι σύμφωνο με το οριζόμενο στην ΚΥΑ 61167/17-12-2007  για το εν λόγω κατάστημα.
           

4. Επί της αιτήσεως αυτής διενεργήθηκε προέλεγχος από τις δημοτικές υπηρεσίες, από τον οποίο διαπιστώθηκε:
α) οι χρήσεις γης της περιοχής επιτρέπουν την ίδρυση του εν λόγω κατ/τος και
β) δεν υπάρχουν περιορισμοί που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος είτε από την ισχύουσα νομοθεσία είτε από  τοπικές κανονιστικές αποφάσεις,
γ) δεν υπάρχουν άλλοι περιορισμοί σχετικοί με την απόσταση του κατ/τος από την στέγασή του με κατοικίες.
           

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία του φακέλου, την πρόταση της υπηρεσίας και είδε τις κείμενες διατάξεις                                                

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΌΦΩΝΑ            

Χορηγεί στην εταιρία OLYMPUS PLAZA A.E προέγκριση ίδρυσης κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος: «Παντοπωλείο-Γαλακτοπωλείο-Πρατήριο Γάλακτος & Ειδών Ζαχαροπλαστικής» εντός του Κτιρίου Εξυπηρέτησης Ταξιδιωτών (Κ.Ε.Τ.) του δεξιού κλάδου (προς Θες/νίκη) στη θέση Πλάτανος Δ.Αλεξάνδρειας».                                   
Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας του κατ/τος.
            

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 38/2011

 


 

Αριθμός απόφασης:39/2011        

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Καφετερία-Αναψυκτήριο-Εστιατόριο-Σνακ Μπαρ-Ζαχαροπλαστείο χωρίς παρασκευαστήριο) εντός του Κτιρίου Εξυπηρέτησης Ταξιδιωτών (Κ.Ε.Τ.) του δεξιού    κλάδου (προς Θεσ/νίκη) στη θέση Πλάτανος Δ.Αλεξάνδρειας, της εταιρίας OLYMPUS PLAZA A.E.». 

Στην Αλεξάνδρεια και στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος, σήμερα στις 20η του μηνός Μαΐου     του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  73  Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής      ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 11097/11-4-2011 έγγραφη πρόσκληση του κ.Προέδρου. η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα         (9) μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, παραβρέθηκαν  έξι  (7) μέλη, ονομαστικά ως εξής: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γκαβαρδίνας Νικόλαος
2. Βουλγαροπούλου Μαρία                        1.Κιοσέογλου Ιερεμίας
3. Ανδρονίδης Σάββας                               2.Ναλμπάντης Κωνσταντίνος
4. Βενιόπουλος Κων/νος                                                           
5. Γκιορτζής Δημήτριος                                                             
6. Κωτούλας Χρήστος
7. Αλευράς Χρήστος             

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Πάντου Βασιλική, τακτική υπάλληλο του Δήμου Αλεξάνδρειας, του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού με Α΄Βαθμό.           

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος 5ο   θέμα   της ημερήσιας διάταξης, είπε ότι:           
1. Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αρμόδια, με την επιφύλαξη του άρθρου 83, για την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης κατ/των και επιχειρήσεων, μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου.
Για τον προέλεγχο λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν τις χρήσεις γης, την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική, φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης., όπως αυτά ορίζονται από την  ισχύουσα νομοθεσία και από τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις, που τίθενται στις τοπικές κανονιστικές διατάξεις των οικιών δημοτικών αρχών. Στα θέματα αισθητικής, φυσιογνωμίας και εν γένει λειτουργιών της πόλης,  εξετάζεται για κατάστημα που ανήκει στην κατηγορία του Π.Δ. 180/79, αν αυτό βρίσκεται πλησίον σχολείου εκκλησίας, νοσοκομείου κ.λ.π.. Επίσης κατά τον προέλεγχο εξετάζονται ζητήματα που αφορούν τη συστέγαση του κατ/τος με κατοικίες (ΥΠΕΣΔΔΑ 66174/Εγκ.51/29-11-2006). 
Η προέγκριση ίδρυσης συνιστάται στην δυνατότητα ίδρυσης από τον ενδιαφερόμενο συγκεκριμένου κατ/τος, χορηγείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μήνα από την κατάθεση της αίτησης και αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
Για την ανωτέρω προέγκριση ο ενδιαφερόμενος  καταθέτει αίτηση στην οποία δηλώνει το είδος  του καταστήματος και τις προσφερόμενες υπηρεσίες, την τοποθεσία στην οποία πρόκειται να λειτουργήσει, επισυνάπτοντας διάγραμμα της περιοχής στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση του κατ/τος, καθώς και το προβλεπόμενο παράβολο.           
2. Σύμφωνα επίσης με τα άρθρα 1 και 2 της ΚΥΑ 10551/2007, δεν απαιτείται η χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση ή την εγκατάσταση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος εφόσον: α) από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται ότι η άδεια ίδρυσης ή εγκατάστασης εκδίδεται από άλλη αρχή, β) πρόκειται για δραστηριότητα που είναι συνυφασμένη με την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών κτιρίων, (π.Χ. κυλικεία εντός δημοσίων κτιρίων) και γ) πρόκειται για δραστηριότητα υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα ασκηθεί εντός άλλου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για το οποίο έχει ήδη χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
 
Για την χορήγηση της προέγκρισης για την ίδρυση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και για την αντίστοιχη εγκαταστάσεων θεάτρων, κινηματογράφων και ψυχαγωγικών παιδιών ο ενδιαφερόμενος υποβάλει σχετική αίτηση προς τον οικείο Δήμο. Στην αίτηση επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία καθορίζεται το είδος του κατ/τος, οι  προσφερόμενες υπηρεσίες ή η κατηγορία της εγκατάστασης και μνημονεύεται πλήρης περιγραφή της τοποθεσίας του αντίστοιχου οικήματος (περιοχή-οικισμός, οδός, αριθμός ή οικοδομικό τετράγωνο) και σχετικό διάγραμμα, στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση του καταστήματος. Επισυνάπτεται, επίσης και το προβλεπόμενο παράβολο. 
Η προέγκριση λογίζεται ότι έχει χορηγηθεί, εάν η τασσόμενη από τις οικίες διατάξεις προθεσμία για την έκδοσή της παρέλθει άπρακτη.
3
. Στην υπηρεσία του Δήμου Αλεξάνδρειας, υποβλήθηκε η αριθ.15869/11-5-2011 αίτηση της εταιρίας OLYMPUS PLAZA A.E. με την οποία ζητά χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση κατ/τος «Καφετερία-Αναψυκτήριο-Εστιατόριο-Σνακ Μπαρ-Ζαχαροπλαστείο χωρίς παρασκευαστήριο) εντός του Κτιρίου Εξυπηρέτησης Ταξιδιωτών (Κ.Ε.Τ.) του δεξιού    κλάδου (προς Θες/νίκη) στη θέση Πλάτανος Δ.Αλεξάνδρειας.             
Στην αίτηση επισυνάπτονται τα απαραίτητα δικ/κα, ήτοι υπεύθυνη δήλωση, διάγραμμα της περιοχής και παράβολο ύψους 185 ευρώ το οποίο είναι σύμφωνο με το οριζόμενο στην ΚΥΑ 61167/17-12-2007  για το εν λόγω κατάστημα.
            
4. Επί της αιτήσεως αυτής διενεργήθηκε προέλεγχος από τις δημοτικές υπηρεσίες, από τον οποίο διαπιστώθηκε:
α) οι χρήσεις γης της περιοχής επιτρέπουν την ίδρυση του εν λόγω κατ/τος και
β) δεν υπάρχουν περιορισμοί που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος είτε από την ισχύουσα νομοθεσία είτε από  τοπικές κανονιστικές αποφάσεις,
γ) δεν υπάρχουν άλλοι περιορισμοί σχετικοί με την απόσταση του κατ/τος από την στέγασή του με κατοικίες.
           

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία του φακέλου, την πρόταση της υπηρεσίας και είδε τις κείμενες διατάξεις                                               

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΌΦΩΝΑ            

Χορηγεί στην εταιρία OLYMPUS PLAZA A.E προέγκριση ίδρυσης κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος: «Καφετερία-Αναψυκτήριο-Εστιατόριο-Σνακ Μπαρ-Ζαχαροπλαστείο χωρίς παρασκευαστήριο) εντός του Κτιρίου Εξυπηρέτησης Ταξιδιωτών (Κ.Ε.Τ.) του δεξιού κλάδου (προς Θες/νίκη ) στη θέση Πλάτανος Δ.Αλεξάνδρειας                              
Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας του κατ/τος.
            

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 39/2011

 


 

 

Αριθμός απόφασης:40/2011 
 ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος της κ. Λούδα Βασιλική Παναγιώτη.
                               

Στην Αλεξάνδρεια και στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος, σήμερα στις 20η του μηνός Μαΐου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  73  Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 11097/11-4-2011 έγγραφη πρόσκληση του κ.Προέδρου. η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, παραβρέθηκαν  έξι  (7) μέλη, ονομαστικά ως εξής: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γκαβαρδίνας Νικόλαος
2. Βουλγαροπούλου Μαρία                            1.Κιοσέογλου Ιερεμίας
3. Ανδρονίδης Σάββας                                   2.Ναλμπάντης Κωνσταντίνος
4. Βενιόπουλος Κων/νος                                                           
5. Γκιορτζής Δημήτριος                                                             
6. Κωτούλας Χρήστος
7. Αλευράς Χρήστος             

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Πάντου Βασιλική, τακτική υπάλληλο του Δήμου Αλεξάνδρειας, του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού με Α΄Βαθμό.           

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος 6ο   θέμα   της ημερήσιας διάταξης, είπε ότι:           
1. Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αρμόδια, με την επιφύλαξη του άρθρου 83, για την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης κατ/των και επιχειρήσεων, μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου.
           
Για τον προέλεγχο λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν τις χρήσεις γης, την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική, φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης., όπως αυτά ορίζονται από την  ισχύουσα νομοθεσία και από τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις, που τίθενται στις τοπικές κανονιστικές διατάξεις των οικιών δημοτικών αρχών. Στα θέματα αισθητικής, φυσιογνωμίας και εν γένει λειτουργιών της πόλης,  εξετάζεται για κατάστημα που ανήκει στην κατηγορία του Π.Δ. 180/79, αν αυτό βρίσκεται πλησίον σχολείου εκκλησίας, νοσοκομείου κ.λ.π.. Επίσης κατά τον προέλεγχο εξετάζονται ζητήματα που αφορούν τη συστέγαση του κατ/τος με κατοικίες (ΥΠΕΣΔΔΑ 66174/Εγκ.51/29-11-2006).
 
Η προέγκριση ίδρυσης συνιστάται στην δυνατότητα ίδρυσης από τον ενδιαφερόμενο συγκεκριμένου κατ/τος, χορηγείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μήνα από την κατάθεση της αίτησης και αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
Για την ανωτέρω προέγκριση ο ενδιαφερόμενος  καταθέτει αίτηση στην οποία δηλώνει το είδος  του καταστήματος και τις προσφερόμενες υπηρεσίες, την τοποθεσία στην οποία πρόκειται να λειτουργήσει, επισυνάπτοντας διάγραμμα της περιοχής στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση του κατ/τος, καθώς και το προβλεπόμενο παράβολο.           
2. Σύμφωνα επίσης με τα άρθρα 1 και 2 της ΚΥΑ 10551/2007, δεν απαιτείται η χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση ή την εγκατάσταση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος εφόσον: α) από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται ότι η άδεια ίδρυσης ή εγκατάστασης εκδίδεται από άλλη αρχή, β) πρόκειται για δραστηριότητα που είναι συνυφασμένη με την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών κτιρίων, (π.Χ. κυλικεία εντός δημοσίων κτιρίων) και γ) πρόκειται για δραστηριότητα υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα ασκηθεί εντός άλλου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για το οποίο έχει ήδη χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
 
Γ
ια την χορήγηση της προέγκρισης για την ίδρυση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και για την αντίστοιχη εγκαταστάσεων θεάτρων, κινηματογράφων και ψυχαγωγικών παιδιών ο ενδιαφερόμενος υποβάλει σχετική αίτηση προς τον οικείο Δήμο. Στην αίτηση επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία καθορίζεται το είδος του κατ/τος, οι  προσφερόμενες υπηρεσίες ή η κατηγορία της εγκατάστασης και μνημονεύεται πλήρης περιγραφή της τοποθεσίας του αντίστοιχου οικήματος (περιοχή-οικισμός, οδός, αριθμός ή οικοδομικό τετράγωνο) και σχετικό διάγραμμα, στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση του καταστήματος. Επισυνάπτεται, επίσης και το προβλεπόμενο παράβολο. Η προέγκριση λογίζεται ότι έχει χορηγηθεί, εάν η τασσόμενη από τις οικίες διατάξεις προθεσμία για την έκδοσή της παρέλθει άπρακτη.
3. Στην υπηρεσία του Δήμου Αλεξάνδρεια υποβλήθηκε η αριθ.15745/11-5-2011 αίτηση της Λούδα Βασιλική του Παναγιώτη με την οποία ζητά χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση κατ/τος ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ  στην Τοπική Κοινότητα Ξεχασμένης. Στην αίτηση επισυνάπτονται τα απαραίτητα δικ/κα, ήτοι υπεύθυνη δήλωση, διάγραμμα της περιοχής και παράβολο ύψους 185 ευρώ το οποίο είναι σύμφωνο με το οριζόμενο στην ΚΥΑ 61167/17-12-2007  για το εν λόγω κατάστημα.            
4. Επί της αιτήσεως αυτής διενεργήθηκε προέλεγχος από τις δημοτικές υπηρεσίες, από τον οποίο διαπιστώθηκε:
α) οι χρήσεις γης της περιοχής επιτρέπουν την ίδρυση του εν λόγω κατ/τος και
β) δεν υπάρχουν περιορισμοί που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος είτε από την ισχύουσα νομοθεσία είτε από  τοπικές κανονιστικές αποφάσεις,
γ) δεν υπάρχουν άλλοι περιορισμοί σχετικοί με την απόσταση του κατ/τος από την στέγασή του με κατοικίες.
            

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία του φακέλου, την πρόταση της υπηρεσίας και είδε τις κείμενες διατάξεις                                                

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΌΦΩΝΑ             

Χορηγεί στην Λούδα Βασιλική του Παναγιώτη  προέγκριση ίδρυσης κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» το οποίο βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Ξεχασμένης Δ.Αλεξάνδρειας.            
Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας του κατ/τος.
            

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 40/2011

 

 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφτηκε το παρόν πρακτικό.            

Ακριβές Απόσπασμα                              Αλεξάνδρεια 20/5/2011                               

                Τα μέλη                                                  Ο Πρόεδρος    
 

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής            Γκαβαρδίνας Νικόλαος

 
Page 314 of 319

History-Tradition

Πόσοι είναι online

We have 92 guests online

 Υπεύθυνοι Ενημέρωσης Περιεχομένων: 
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Γραφείο Ειδικών Συνεργατών


Search

diavgeia all logo

Πολιτική Προστασία

Minors & Alcoholo