Home Διοίκηση Νομικά Πρόσωπα

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου

E-mail Εκτύπωση PDF

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 155-162, 234 και 240 του Ν.3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 67, 266 και 267 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νομικού Προσώπου(Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού) σε τακτική  συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας που θα γίνει στις 29  Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα   και  ώρα 13 .30  με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. «Λήψη απόφασης για διαγραφή και εγγραφή βρεφών και νηπίων στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Νομικού Προσώπου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ για το σχολικό έτος 2014-2015»
2. «Λήψη απόφασης για διαγραφή, επανεγγραφή και εγγραφή βρεφών και νηπίων στους Βρεφονηπιακούς και παιδικούς Σταθμούς το Νομικού Προσώπου εκτός προγράμματος ΕΣΠΑ για το σχολικό έτος 2014-2015»
3. «Λήψη απόφασης για καθορισμό αριθμού ατόμων και ειδικοτήτων για ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Ν.Π.Δ.Δ.¨ Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας¨, σύμφωνα με την αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/136/19443/21-08-2014 απόφαση της  33/2006 ΠΥΣ»
4. «Λήψη απόφασης για ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης του Νομικού Προσώπου»
5. «Λήψη απόφασης για παράταση συμβάσεων ορισμένου χρόνου του προσωπικού που εργάζεται στο πρόγραμμα ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨ που υλοποιεί το Νομικό Πρόσωπο»
6. «Λήψη απόφασης για προσαρμογή της αριθ 47/2014 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου ως προς την υπογραφή σύμβασης με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. στα πλαίσια της αριθ. 1551/02-07-2014 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της δράσης ¨Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής¨» 
7. «Λήψη απόφασης για την καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και στον Αντιπρόεδρο καθώς και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Ν.Π.Δ.Δ.¨ Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας¨».
8. «Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπών καλής εκτέλεσης εργασιών, για το υπόλοιπο του έτους 2014»
9.  «Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων για το υπόλοιπο του έτους 2014» 
10. «Λήψη απόφασης για ορισμό μέλους επιτροπής βεβαίωσης παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής οχημάτων του Νομικού Προσώπου, για το υπόλοιπο του έτους 2014»


Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 
E-mail Εκτύπωση PDF


 ΨΗΦΙΣΜΑ
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
 
 
 
“Στον Oργανισμό Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας τα τελευταία χρόνια η υλοποίηση του προγράμματος ¨Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής¨ έχει καταστήσει την λειτουργία των Παιδικών Σταθμών, αναντικατάστατο και απολύτως απαραίτητο θεσμό, αποτελώντας έναν από τους πυλώνες της άσκησης κοινωνικής πολιτικής προς τους δημότες μας.
 
Είναι γνωστό το έργο που επιτελούν οι Παιδικοί Σταθμοί, προσφέροντας φιλοξενία σε βρέφη και νήπια, συνεισφέροντας στην κοινωνικοποίηση και εκπαίδευσή τους αλλά και βοηθώντας τους γονείς στην εργασία τους ή για ανεύρεση εργασίας.
 
Σύμφωνα με την αριθ. 1551/02-07-2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. προς τους Παιδικούς Σταθμούς για υποβολή αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα ¨Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής¨ υπάρχουν δραστικές μειώσεις σε σχέση με το 2013, της τάξης 10,8% στο ποσό επιχορήγησης ανά παιδί και της τάξης 30% στον αριθμό προς φιλοξενία παιδιών ανά δομή .  
 
Η επιχορήγηση βοηθά τους γονείς για δωρεάν φιλοξενία των παιδιών τους στους Παιδικούς Σταθμούς, στους δύσκολους καιρούς που περνούν οι δοκιμαζόμενες οικογένειες στην Ελλάδα.
 
Παράλληλα το ποσό της επιχορήγησης βοηθά οικονομικά τους Δήμους(τα Νομικά τους Πρόσωπα) σε πολύ σημαντικό βαθμό ειδικά τώρα που τα οικονομικά των Δήμων δοκιμάζονται λόγω περικοπών.
 
Υπάρχει όμως και οριζόντια μείωση του αριθμού προς φιλοξενία παιδιών ανά δομή της τάξης του 30% με αποτέλεσμα οι ωφελούμενοι γονείς να είναι κατά πολύ λιγότεροι, με ότι αυτό συνεπάγεται.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ

Για τις μεγάλες μειώσεις στα ποσά επιχορήγησης και αριθμούς προς φιλοξενία παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς και σας καλούμε να αυξήσετε αντίστοιχα τα ποσά και αριθμούς παιδιών με σκοπό να καλυφθούν οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των συμπολιτών μας για δωρεάν κοινωνικές παροχές.


Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ


ΚΟΥΤΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 
E-mail Εκτύπωση PDF

 
 Δελτίο Τύπου

«Λήψη απόφασης   για έκδοση ψηφίσματος 
για τη μη εφαρμογή του μέτρου της συγκριτικής αξιολόγησης 
των υπαλλήλων του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. του Ν. 4250/2014» 


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Αλεξάνδρειας, στην τακτική συνεδρίασή του που έλαβε χώρα τη Τετάρτη 30 Ιουλίου 2014 στις 13:30, προέβη κατά πλειοψηφία στην έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος, με θέμα τη μη εφαρμογή του μέτρου της συγκριτικής αξιολόγησης των υπαλλήλων του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. του Ν. 4250/2014:

ΨΗΦΙΣΜΑ

«Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν,Π.Δ.Δ. ¨Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας¨ εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στη νέα μέθοδο ¨αξιολόγησης¨ που προάγει ο Ν.4250/2014, ένα ακόμη μνημονιακό και αντεργατικό μέτρο που αποσκοπεί στη μείωση του προσωπικού και στη εκχώρηση δομών και υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα και των Ο.Τ.Α στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα.

Η κυβέρνηση προσπαθεί, με εργαλείο τη συγκριτική αξιολόγηση, να δημιουργήσει μια νέα δεξαμενή διαθέσιμων καθορίζοντας εκ των προτέρων τα ποσοστά και τις κλίμακες βαθμολόγησης. Η εισαγωγή της αυθαίρετης ποσόστωσης και περαιτέρω επιμερισμού ανά οργανική μονάδα, στρεβλώνει κάθε έννοια αντικειμενικής και ¨δίκαιης¨ χρήσης της αξιολόγησης που σκοπό θα πρέπει να έχει την αξιοποίηση των εργαζομένων και βελτίωση της απόδοσής τους, με γνώμονα την καλύτερη παροχή υπηρεσιών στους πολίτες.

Ζητάμε την άμεση τροποποίηση-βελτίωση του Νόμου 4250/2014 αναφορικά με τη νέα μέθοδο συγκριτικής ¨αξιολόγησης¨ των υπαλλήλων, ώστε να μη διακυβεύεται καμία θέση εργαζόμενου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και προκειμένου να αποτραπεί η εκχώρηση δομών και υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. σε ιδιώτες» 

 
E-mail Εκτύπωση PDF

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 155-162, 234 και 240 του Ν.3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 67, 266 και 267 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νομικού Προσώπου(Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού) σε τακτική  συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας που θα γίνει στις  30 Ιουλίου 2014 ημέρα Τετάρτη  και  ώρα 13.30  με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. «Λήψη απόφασης  για έκδοση ψηφίσματος για τη μη εφαρμογή του μέτρου της συγκριτικής αξιολόγησης των υπαλλήλων του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. του Ν.4250/2014».
2. «Λήψη απόφασης για έγκριση προμήθειας και διάθεση πίστωσης για προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών στους Παιδικούς Σταθμούς του Νομικού Προσώπου»
3. «Λήψη απόφασης για έγκριση προμήθειας και διάθεση πίστωσης για προμήθεια παιδικών καθισμάτων(relax) και καλυμμάτων αυτών για τους Παιδικούς Σταθμούς του Νομικού Προσώπου» 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΚΟΥΤΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 
E-mail Εκτύπωση PDF

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 155-162, 234 και 240 του Ν.3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 67, 266 και 267 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νομικού Προσώπου(Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού) σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας που θα γίνει στις 10 Απριλίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. «Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 29.921,63 ευρώ από επιστροφή εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και καλής εκτέλεσης για τη συμμετοχή του Νομικού Προσώπου στο πρόγραμμα ¨Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής¨-9η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014»

 2. «Λήψη απόφασης για ορισμό μέλους επιτροπής βεβαίωσης παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής αυτοκινήτων του Νομικού Προσώπου»

 3. «Λήψη απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης για προμήθεια υλικών φαρμακείου»

 4. «Λήψη απόφασης για έγκριση διάθεσης πίστωσης για προμήθεια σκευών κουζίνας»

 5. «Λήψη απόφασης για έγκριση διάθεσης πίστωσης για προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών»

 6. «Λήψη απόφασης για έγκριση διάθεση πίστωσης για προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΚΟΥΤΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 
E-mail Εκτύπωση PDF

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 155-162, 234 και 240 του Ν.3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 67, 266 και 267 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νομικού Προσώπου (Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού) σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας που θα γίνει στις 02 Απριλίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. «Λήψη απόφασης για χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος(Ν. 103/75) της πρώην υπαλλήλου στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ¨Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας¨, ΠΑΣΧΑΛΗ ΑΘΗΝΑΣ».¨

 2. «Λήψη απόφασης για 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014»

 3. «Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 10.349,92 ευρώ από τον Δήμο Αλεξάνδρειας σύμφωνα με την 98/2014 απόφασή του για την υλοποίηση του προγράμματος ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨- 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014»

 4. «Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 450,00 ευρώ από ΙΚΑ Αλεξάνδρειας που αφορά επιστροφή προστίμων-5η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014»

 5. «Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 2.654,54 ευρώ από ΙΚΑ Αλεξάνδρειας που αφορά επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών-6η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014».

 6. «Λήψη απόφασης για έγκριση προμήθειας σκευών κουζίνας στους Παιδικούς Σταθμούς του Νομικού Προσώπου»

 7. «Λήψη απόφασης για έγκριση προμήθειας ηλεκτρικών συσκευών στους Παιδικούς Σταθμούς του Νομικού Προσώπου»

 8. «Λήψη απόφασης έγκρισης-διάθεσης πίστωσης για εργασίες απολύμανσης κτιρίου του Παιδικού Σταθμού Σταυρού»

 9. «Λήψη απόφασης έγκρισης-διάθεσης πίστωσης για προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων και έγκρισης-διάθεσης πίστωσης για προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων»

 10. «Λήψη απόφασης έγκρισης-διάθεσης πίστωσης για προμήθεια εποπτικού υλικού»

 11. «Λήψη απόφασης για έγκριση προμήθειας υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων Παιδικών Σταθμών»

 12. «Λήψη απόφασης έγκρισης-διάθεσης πίστωσης για εκτέλεση εργασίας συντήρησης και επισκευής κτιρίων Παιδικών Σταθμών»

 13. «Λήψη απόφασης για απαλλαγή από καταβολή τροφείων μετά από αίτηση του Ιωσηφίδη Χρήστου για τον γιό του Ιωσηφίδη Κωνσταντίνο-Άγγελο που φιλοξενείται στον Παιδικό Σταθμό Σταυρού».

 14. «Λήψη απόφασης για διαγραφή και εγγραφή βρεφών και νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Νομικού Προσώπου»


 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΚΟΥΤΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 

 
E-mail Εκτύπωση PDF

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Τα Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Δήμου Αλεξάνδρειας διοργανώνουν τον ετήσιο χορό τους το Σάββατο, 29 Μαρτίου 2014 στις οκτώ το βράδυ στο κέντρο διασκέδασης “Αλεξάνδρειο Μέλαθρον”.

Η τιμή της πρόσκλησης είναι 7,5 ευρώ κατ΄ άτομο και θα διατεθεί λεωφορείο για τη μεταφορά από την Αλεξάνδρεια.

Προσκλήσεις διατίθενται από το Κεντρικό ΚΑΠΗ του Δήμου Αλεξάνδρειας, Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού τηλέφωνο 23330-26743. 
 
Σελίδα 3 από 5

Ιστορία - Παράδοση

 Υπεύθυνοι Ενημέρωσης Περιεχομένων: 
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Γραφείο Ειδικών Συνεργατών

Πόσοι είναι online

Έχουμε 216 επισκέπτες συνδεδεμένους

Αναζήτηση

diavgeia all logo
Minors & Alcoholo

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ιούλιος 2018
Δ T Τ Π Π Σ Κ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5