Προσλήψεις

Και Νέα Πρόσληψη Προσωπικού Πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης» στον Δήμο Αλεξάνδρειας (ανακοίνωση ονομάτων)

  ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη:  Τις διατάξεις των άρθρων 58 παρ. 1(δ) , 254 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α.87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».  Την υπ’ αριθ. Νο 3/2019 Δημόσια Πρόσκληση του Οργανισμού...

Περισσότερα

Ανακοίνωση Πινάκων Κατάταξης για την Πρόσληψη Προσωπικού (11 θέσεις), για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου

Ανακοίνωση από την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας των Πινάκων Κατάταξης για την Πρόσληψη Προσωπικού, για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου α) ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2019 με αριθ.πρωτ. 1080/04.06.2019 ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 100, 101, 102, 103,...

Περισσότερα

Πρόσληψη προσωπικού Πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης» στον Δήμο Αλεξάνδρειας (ανακοίνωση ονομάτων)

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 58 παρ. 1(δ) , 254 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α.87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». Την υπ’ αριθ. Νο 3/2019 Δημόσια Πρόσκληση του Οργανισμού Απασχόλησης...

Περισσότερα

Πρόσληψη προσωπικού Πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, για 8.933 Θέσεις Πλήρους Απασχόλησης»

Πρόσληψη προσωπικού Πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε πενήντα έξι (56) Δήμους και τριάντα επτά (37) Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας/ Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών για 8.933 Θέσεις Πλήρους Απασχόλησης” ΑΠΟΦΑΣΗ Ο...

Περισσότερα

Πρόσληψη 8 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων για την Κάλυψη Εποχικών Αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αλεξάνδρειας

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 8 ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών...

Περισσότερα

3 Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής αναζητά η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας με διάρκεια σύμβασης 4 μήνες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώνει την με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας, που εδρεύει στην Αλεξάνδρεια –οδός Βεροίας-Δημοτικό Κολυμβητήριο...

Περισσότερα

(Ανακοίνωση προσληφθέντων) – Πρόσληψη προσωπικού Ειδικότητας ΥΕ Υδρονομέων Άρδευσης, έτους 2019

Απόφαση Δημάρχου Αλεξάνδρειας: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ Υδρονομέων Άρδευσης, έτους 2019:   ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010,(ΦΕΚ 87/Α΄/2010) 2. Το από 28.3/15-04-1957 Βασιλικό...

Περισσότερα

Πρόσληψη υπαλλήλων μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Κέντρα Υποδοχής και Δομές προσωρινής υποδοχής ή φιλοξενίας

Πρόσληψη προσωπικού Πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Κέντρα Υποδοχής και ταυτοποίησης ΤΟΣΚΕΔΠ και Δομές προσωρινής υποδοχής ή φιλοξενίας μέσω Δήμων, Περιφερειών κσι της υπηρεσίας υποδοχής και ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής -Γ΄Κύκλος για 2082 θέσεις πλήρους...

Περισσότερα

Αποτελέσματα κλήρωσης για την πρόσληψη ενός Βοηθού Φαρμακείου για το Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αλεξάνδρειας

  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 101 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΣΟΧ 1/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΆΝΔΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020” ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ09Β...

Περισσότερα

Πρόσκληση για συμμετοχή σε Δημόσια κλήρωση για την κάλυψη της θέσης Βοηθού για το Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αλεξάνδρειας

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ Θα διεξάγει Δημόσια κλήρωση για την κάλυψη μια (1) θέσης μεταξύ τεσσάρων  αιτούντων, λόγω απόλυτης ισοβαθμίας, για τον κωδικό θέσης 101 ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου της υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2019 Ανακοίνωσης του Δήμου Αλεξάνδρειας....

Περισσότερα

Μέγεθος γραμματοσειράς