Προσλήψεις

Συμπληρωματική Πρόσληψη ενός (1) ατόμου μέσω της Πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα» διάρκειας πέντε (5) μηνών

  ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 58 παρ. 1(δ) , 254 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α.87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». Την υπ’ αριθ. Νο 5/2013 Δημόσια Πρόσκληση του Οργανισμού Απασχόλησης...

Περισσότερα

Ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δ.Αλεξάνδρειας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών του.

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ΄αριθ. ΣΟΧ 1/2014 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού...

Περισσότερα

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για αντιμετώπιση εποχικών αναγκών, διάρκειας δύο (2) μηνών (Ανακοίνωση ονομάτων)

 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ  Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 205,  206 παρ. 1, 3 και 207  του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ειδικότερα προσωπικού...

Περισσότερα

Ανακοίνωση για την πρόσληψη πέντε (5) εργατών καθαριότητας από το Δήμο Αλεξάνδρειας (με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο μηνών)

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΓια την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ύστερα από την υπ’ αριθ. 406/2013 απόφαση του Δ.Σ και την υπ’ αριθ. 10571/07-11-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό...

Περισσότερα

Προκήρυξη θέσης καθαρίστριας με σύμβαση μίσθωσης έργου στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας

Ανακοίνωση ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ, ΣΤΟ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας, με την 33/7-10-2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, προκηρύσσει θέση Καθαριστή/τριας με Σύμβαση Μίσθωσης...

Περισσότερα

Προκήρυξη δώδεκα (12) θέσεων Καθαριστριών, με σύμβαση μίσθωσης έργου, σε Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ, ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ, ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας, με την υπ' αριθμό 27/17-09-2012 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, προκηρύσσει δώδεκα (12) θέσεις καθαριστριών/των, με...

Περισσότερα

Δεκαέξι άτομα με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών προτίθεται να προσλάβει ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας. Ημερομηνία λήξης των αιτήσεων: Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2013

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  O Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα έξι (16) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του, για τις κάτωθι ειδικότητες: ΤΕ ΒρεφονηπιοκόμωνΔΕ Βοηθών ΒρεφοκόμωνΔΕ ΜαγείρωνΥΕ Καθαριστριώνμε διάρκεια...

Περισσότερα

Ανακοίνωση πρόσληψης 20 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών αναγκών του Δήμου Αλεξάνδρειας και με διάρκεια σύμβασης 8 μηνών

  Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αλεξάνδρειας, που εδρεύει στην Αλεξάνδρεια Νομού Ημαθίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα,...

Περισσότερα

Ανακοίνωση 35 προσληπτέων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Το από 28.3/15-04-1957 Βασιλικό Διάταγμα «Περί της αστυνομίας επί των Αρδευτικών Υδάτων» (ΦΕΚ 60Α ). Τις διατάξεις του άρθρου 211 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143Α )....

Περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη Υδρονομέων Άρδευσης κατά την αρδευτική περίοδο από το Δήμο Αλεξάνδρειας (περίοδος υποβολής: 05/04/2013 – 12/04/2013)

  Πρόσκληση Υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη Υδρονομέων Άρδευσης  Ο δήμος Αλεξάνδρειας προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς άρδευσης να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στην έδρα του Δήμου από 05/04/2013 έως και 12/04/2013 (εργάσιμες ημέρες και ώρες). Ο αριθμός των...

Περισσότερα

Μέγεθος γραμματοσειράς