Οικονομικά Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού για τον μήνα Μάιο 2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΜΗΝΟΣ
ΜΑΪΟΥ 2019

Σύµφωνα µε την παρ 1 άρθρο 10Α του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 15 του ν. 4305/2014, από 1.12.2014 δηµοσιεύονται στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισµού των Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.∆.∆. αυτών στην ιστοσελίδα τους και στο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια», περιγράφοντας αναλυτικά στο σκέλος των εσόδων τα προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθµό Εσόδου και στο σκέλος των εξόδων τα προϋπολογισθέντα, τα πραγµατοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθµό Εξόδου.

Σε εφαρµογή των ανωτέρω , ακολουθούν τα οικονοµικά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισµού για τον Μάιο 2019.

Ο
∆ήµαρχος

Παναγιώτης Γκυρίνης

Συνημμένα: Οικονομικά Στοιχεία Μαΐου 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέγεθος γραμματοσειράς