E-mail Εκτύπωση PDF

 
 
 
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  
ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-18 
 
Ανακοινώνονται από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας οι Οριστικοί πίνακες αποτελεσμάτων για την πλήρωση 10 θέσεων Πτυχιούχων για την κάλυψη αναγκών των Προγραμμάτων "Άθλησης για Όλους" περιόδου 2017-2018.
 
Τους πίνακες θα τους βρείτε στο συνημμένο αρχείο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Εκτύπωση PDF
 
 
 
 
 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
 
Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του Ν.4412/2016, καταρτίζει καταλόγους εργοληπτών και μελετητών, και απευθύνει πρόσκληση για να δηλώσουν συμμετοχή οι ενδιαφερόμενοι σε μία η περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες, μέχρι και τις 10 Ιανουαρίου 2018. 
 
Α. Για Έργα
1. Οδοποιία
2. Οικοδομικά
3. Υδραυλικά
4. Ηλεκτρομηχανολογικά
5. Έργων Γεωτρήσεων
6. Έργων Πρασίνου

Β. Για Μελέτες
1. Χωροταξικές και Ρυθμιστικές (1)
2. Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές (2)
3. Αρχιτεκτονικές Κτιριακών Έργων (6)
4. Ειδικές Αρχιτεκτονικές (7)
5. Στατικές (8)
6. Μηχανολογικές , Ηλεκτρολογικές & Ηλεκτρονικές (9)
7. Συγκοινωνιακών Έργων (10)
8. Υδραυλικών Έργων (13)
9. Ενεργειακές (14)
10. Τοπογραφίας (16)
11. Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές. (20)
12. Γεωτεχνικές (21)
13. Περιβαλλοντικές (27)

Γ. Για παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών
1. Παροχή υπηρεσίας εκπόνησης εργαστηριακών ελέγχων σε μελέτες ΚΑΝ. ΕΠΕ.
2. Παροχή υπηρεσίας φυσικοχημικών αναλύσεων.
3. Παροχή υπηρεσίας ενεργειακών επιθεωρήσεων για την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών.
4. Παροχή υπηρεσίας πολιτικών μηχανικών.
5. Παροχή υπηρεσίας κτηνιάτρων.

Με την εγγραφή τους θα μπορούν να συμμετέχουν στην επιλογή αναδόχων, μέσω των δημοσίων ηλεκτρονικών κληρώσεων. Η σχετική αίτηση είτε κατατίθεται στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου (οδός Εθν. Αντίστασης 42, 59300, Αλεξάνδρεια) είτε αποστέλλεται ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , με επισυναπτόμενα δικαιολογητικά:

1. Για τους ενδιαφερόμενους για την ομάδα (Α), αντίγραφο εργοληπτικού πτυχίου ή βεβαίωση εγγραφής σε πρώην νομαρχιακό μητρώο σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής.

2. Για τους ενδιαφερόμενους για την ομάδα (Β), αντίγραφο μελετητικού πτυχίου σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής.

3. Για τους ενδιαφερόμενους για την ομάδα (Γ.1), αντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας του ενδιαφερόμενου υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για ελέγχους στον τομέα Τσιμέντου, Σκυροδέματος και Τεχνικών Υλικών και συγκεκριμένα για εργαστηριακούς ελέγχους σε μελέτες ΚΑΝ.ΕΠΕ., η οποία να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής και νομιμοποιητικά έγγραφα του νομίμου εκπροσώπου (ΦΕΚ σύστασης, καταστατικό κτλ).

4. Για τους ενδιαφερόμενους για την ομάδα (Γ.2), πιστοποιητικό διαπίστευσης του εργαστηρίου από τον Εθνικό Φορέα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) στις χημικές αναλύσεις και στη δειγματοληψία, του οποίου το πεδίο θα καλύπτει τις παραμέτρους ελέγχου ph, BOD5, COD, SO4, NH4-N, οργανικό Ν, CL, φθόριο, TOC, φαινόλες, αγωγιμότητα, φωσφορικά και βαρέα μέταλλα, πετρέλαιο/ υδρογονάνθρακες, αρσενικό (As). 

5. Για τους ενδιαφερόμενους για την ομάδα (Γ.3), πιστοποιητικό ενεργειακού επιθεωρητή και εγγραφή στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, σε ισχύ.

6. Για τους ενδιαφερόμενους για την ομάδα (Γ.4), άδεια ασκήσεως επαγγέλματος πολιτικού μηχανικού και βεβαίωση εγγραφής στο ΤΕΕ.

7. Για τους ενδιαφερόμενους για την ομάδα (Γ.5), άδειας ασκήσεως επαγγέλματος με την ειδικότητα του κτηνιάτρου και εγγραφής στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο, άδεια λειτουργίας κτηνιατρείου, υπεύθυνη δήλωση ότι ο ανάδοχος χρησιμοποιεί μόνο εγκεκριμένο και πιστοποιημένο ιατροφαρμακευτικό υλικό για την παροχή των κτηνιατρικών του υπηρεσιών, βεβαίωση ή άλλο παραστατικό πιστοποίησης από τη Δ/νση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με τη δυνατότητα πρόσβασης στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση καταχώρησης των στοιχείων των ζώων που θα σημανθούν.


Ε.Δ.
Ο Δήμαρχος
κ.α.α.

Τόκας Σωτήριος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Εκτύπωση PDF
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  
ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-18 
 
Ανακοινώνονται από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας οι Προσωρινοί Πίνακες Μοριοδότησης για την κάλυψη 10 θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για την κάλυψη αναγκών των Προγραμμάτων "Άθλησης για Όλους" περιόδου 2017-2018.
 
Υποβολή ενστάσεων κατά των Προσωρινών Πινάκων Μοριοδότησης σύμφωνα με την αριθ.πρωτ.2299/20-11-2017ανακοίνωση της Κ.Ε.Δ.Α. για την πρόσληψη δέκα (10) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση των Γενικών & Ειδικών  Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους περιόδου 2017-2018, από την  ΤΕΤΑΡΤΗ 13/12/2017 έως και την  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/12/2017 στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης- Οδός Βεροίας – Δημοτικό Κολυμβητήριο.
 
Τους πίνακες θα τους βρείτε στο συνημμένο αρχείο

 
 
E-mail Εκτύπωση PDF

 
 
 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 παρ. 1(δ) , 254 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α.87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 
2. Την υπ’ αριθ. Νο 9/2017 Δημόσια Πρόσκληση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού σε εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους και σε Υπηρεσίες Α΄ Υποδοχής , Ασύλου και Διαχείρισης Προσφυγικών Ροών-Β΄κύκλος, για 1639 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης. 
 
3. Τον Οριστικό Πίνακα με τα Τελικά Αποτελέσματα Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα  σε Δήμους και σε Υπηρεσίες Α΄ Υποδοχής, Ασύλου και Διαχείρισης Προσφυγικών Ροών-Β΄κύκλος, για 1639 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης.
 
4. Τα συστατικά σημειώματα θέσεων εργασίας των επιτυχόντων ωφελουμένων που τοποθετούνται στο Δήμο Αλεξάνδρειας.
 
5. Τον έλεγχο των προβλεπόμενων δικαιολογητικών της Πρόσκλησης, όπως αυτά προβλέπονται στην υπ’ αριθ. Νο 9/2017 Δημόσια Πρόσκληση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 
Την πρόσληψη των κάτωθι:
 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

1

ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ

ΚΟΣΜΑΣ

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 01-12-2017

Έως 31-07-2018

2

ΡΙΜΠΑ ΕΜΜΕΛΕΙΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 01-12-2017

Έως 31-07-2018

3

ΚΑΛΑΪΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 01-12-2017

Έως 31-07-2018

4

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 01-12-2017

Έως 31-07-2018

5

ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 01-12-2017

Έως 31-07-2018

 
 
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Εκτύπωση PDF

 
 
 
 
 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ‘’ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ’’(Π.Φ.Α.)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ 
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (Π.Α.γ.Ο)
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

 
Έχοντας υπόψη:

1. Την αιτιολογική έκθεση του Ν.4151/2013 και την παρ.6 του αρθ.39 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει, και σύμφωνα με το οργανωτικό πλαίσιο των ΠΑγΟ, η ΓΓΑ, τα εποπτευόμενα από αυτήν νομικά πρόσωπα, καθώς και οι φορείς υλοποίησης  των Προγραμμάτων Άθληση για  Όλους, μπορούν να προσλαμβάνουν και να απασχολούν ΠΦΑ αποκλειστικά για τις ανάγκες υλοποίησης των πιο πάνω προγραμμάτων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου Χρόνου, διάρκειας όχι μεγαλύτερης των οκτώ μηνών.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4151/2013, σύμφωνα με το οποίο οι Π.Φ.Α. εξαιρούνται των διαδικασιών της υπ' αρίθμ. 33/2006 ΠΥΣ (Ά 280) και υπόκεινται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

3. Το Οργανωτικό Πλαίσιο (Ο.Π.) των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους, ΦΕΚ 1774/τ.β΄/17-6-2016.

4. Την Α.Π.:ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/363084/20154/1815/1308/12-09-2017 με ΑΔΑ:Ω3ΦΧ4653Π4-13Ω απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών με  Θέμα: «Έγκριση Κατανομής Θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών  που υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) έτους 2017-2018».

5. Το Α.Π.: ΥΠΠΟΑ /ΓΔΥΑ/ ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ ΤΣΠΕΠΑΟ/ 444247/23485/2310/1586/27-10-2017   και ΑΔΑ:6ΤΡΤ4653Π4-Δ66 με θέμα: “Εγκρίσεις Γενικών Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους μεγάλης διάρκειας περιόδου 2017-2018”.

6.  Το Α.Π.:ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/444331/23490/2313/1587/27-10-2017  και ΑΔΑ:7Υ064653Π4-0ΞΡ  με θέμα ''Εγκρίσεις Ειδικών Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους μεγάλης διάρκειας περιόδου 2017-2018''. 

7. Την αριθ. 385/2017 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Α. με ΑΔΑ:ΩΔ0ΖΟΛΣΓ-ΚΟ5 με θέμα: «Λήψη απόφασης για την ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ‘’Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής’’ για την υλοποίηση των  Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) περιόδου 2017-2018».

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωρομίσθια αποζημίωση, συνολικά δέκα (10) ατόμων –ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - για την υλοποίηση Γενικών και Ειδικών Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.),  μεγάλης διάρκειας - περιόδου 2017-2018, με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού,  με τα εξής  απαιτούμενα τυπικά  προσόντα  και χρονική διάρκεια:

ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ προϋπηρεσίας:
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΘΕΣΕΩΝ

ΤΥΠΙΚΑ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής

για την υλοποίηση των

Γενικών προγραμμάτων7

Πτυχιούχοι

Φυσικής

Αγωγής


έως

31-07-2018

 
ΕΚΤΟΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ προϋπηρεσίας(σύμφωνα με το άρθρο 9.5 του Οργ.Πλαισίου):
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΘΕΣΕΩΝ

ΤΥΠΙΚΑ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής

για την υλοποίηση των

Γενικών προγραμμάτων


2

Πτυχιούχος

Φυσικής

Αγωγής

έως

31-07-2018

 
ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ προϋπηρεσίας:
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΘΕΣΕΩΝ

ΤΥΠΙΚΑ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής

για την υλοποίηση των

Ειδικών προγραμμάτων


1

Πτυχιούχος

Φυσικής

Αγωγής

έως

31-07-2018

 
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει κατόπιν μοριοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Οργανωτικού Πλαισίου (Ο.Π.) των Προγραμμάτων Άθλησης για όλους ΦΕΚ 1774/τ.β΄/17-6-2016 , όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα έως 31-07-2018.
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία  έως 65 ετών.

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).
 
 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κλπ.
 
2.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή, και ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση.
 
3. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
 
4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
 
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 
6. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας
 
7. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.
 
8.Εγραφα που να αποδεικνύουν την προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.
 
9. Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με  την ισχύουσα νομοθεσία.

 ΕΠΙΛΟΓΗ-ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή επιλογής προσλήψεων προσωπικού, σύμφωνα με το άρθρο 9 του  Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (ΦΕΚ 1774/β΄/17-6-2016).
 
Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης θα αναρτηθούν: α) στην εξώθυρα των γραφείων της κοινωφελούς επιχείρησης (οδός Βεροίας - Δημοτικό Κολυμβητήριο) και β) στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αλεξάνδρειας.
 
Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την επόμενη  ημέρα ανάρτησης των αποτελεσμάτων, στα γραφεία της επιχείρησης  στην οδό Βεροίας- Δημοτικό Κολυμβητήριο.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Κοινωφελούς  Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Διεύθυνση: Βεροίας – Δημοτικό Κολυμβητήριο, Τ.Κ. 59300 - Αλεξάνδρεια, τηλ. 2333053450-52, που αρχίζει από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας    και  λήγει εντός 10 ημερών.  

Υποβολή αιτήσεων μέχρι την Παρασκευή, 1η Δεκεμβρίου στα Γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας.
 
 
 
Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 
 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σελίδα 1 από 16

Ιστορία - Παράδοση

Πόσοι είναι online

Έχουμε 93 επισκέπτες συνδεδεμένους

Υπεύθυνοι Ενημέρωσης Περιεχομένων:

- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Γραφείο Ειδικών Συνεργατών

 


Αναζήτηση

diavgeia all logo
Minors & Alcoholo

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ιανουάριος 2018
Δ T Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4