E-mail Εκτύπωση PDF

 
 
 
 
 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ‘’ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ’’(Π.Φ.Α.)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ 
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (Π.Α.γ.Ο)
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

 
Έχοντας υπόψη:

1. Την αιτιολογική έκθεση του Ν.4151/2013 και την παρ.6 του αρθ.39 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει, και σύμφωνα με το οργανωτικό πλαίσιο των ΠΑγΟ, η ΓΓΑ, τα εποπτευόμενα από αυτήν νομικά πρόσωπα, καθώς και οι φορείς υλοποίησης  των Προγραμμάτων Άθληση για  Όλους, μπορούν να προσλαμβάνουν και να απασχολούν ΠΦΑ αποκλειστικά για τις ανάγκες υλοποίησης των πιο πάνω προγραμμάτων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου Χρόνου, διάρκειας όχι μεγαλύτερης των οκτώ μηνών.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4151/2013, σύμφωνα με το οποίο οι Π.Φ.Α. εξαιρούνται των διαδικασιών της υπ' αρίθμ. 33/2006 ΠΥΣ (Ά 280) και υπόκεινται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

3. Το Οργανωτικό Πλαίσιο (Ο.Π.) των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους, ΦΕΚ 1774/τ.β΄/17-6-2016.

4. Την Α.Π.:ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/363084/20154/1815/1308/12-09-2017 με ΑΔΑ:Ω3ΦΧ4653Π4-13Ω απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών με  Θέμα: «Έγκριση Κατανομής Θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών  που υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) έτους 2017-2018».

5. Το Α.Π.: ΥΠΠΟΑ /ΓΔΥΑ/ ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ ΤΣΠΕΠΑΟ/ 444247/23485/2310/1586/27-10-2017   και ΑΔΑ:6ΤΡΤ4653Π4-Δ66 με θέμα: “Εγκρίσεις Γενικών Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους μεγάλης διάρκειας περιόδου 2017-2018”.

6.  Το Α.Π.:ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/444331/23490/2313/1587/27-10-2017  και ΑΔΑ:7Υ064653Π4-0ΞΡ  με θέμα ''Εγκρίσεις Ειδικών Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους μεγάλης διάρκειας περιόδου 2017-2018''. 

7. Την αριθ. 385/2017 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Α. με ΑΔΑ:ΩΔ0ΖΟΛΣΓ-ΚΟ5 με θέμα: «Λήψη απόφασης για την ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ‘’Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής’’ για την υλοποίηση των  Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) περιόδου 2017-2018».

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωρομίσθια αποζημίωση, συνολικά δέκα (10) ατόμων –ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - για την υλοποίηση Γενικών και Ειδικών Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.),  μεγάλης διάρκειας - περιόδου 2017-2018, με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού,  με τα εξής  απαιτούμενα τυπικά  προσόντα  και χρονική διάρκεια:

ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ προϋπηρεσίας:
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΘΕΣΕΩΝ

ΤΥΠΙΚΑ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής

για την υλοποίηση των

Γενικών προγραμμάτων7

Πτυχιούχοι

Φυσικής

Αγωγής


έως

31-07-2018

 
ΕΚΤΟΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ προϋπηρεσίας(σύμφωνα με το άρθρο 9.5 του Οργ.Πλαισίου):
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΘΕΣΕΩΝ

ΤΥΠΙΚΑ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής

για την υλοποίηση των

Γενικών προγραμμάτων


2

Πτυχιούχος

Φυσικής

Αγωγής

έως

31-07-2018

 
ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ προϋπηρεσίας:
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΘΕΣΕΩΝ

ΤΥΠΙΚΑ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής

για την υλοποίηση των

Ειδικών προγραμμάτων


1

Πτυχιούχος

Φυσικής

Αγωγής

έως

31-07-2018

 
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει κατόπιν μοριοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Οργανωτικού Πλαισίου (Ο.Π.) των Προγραμμάτων Άθλησης για όλους ΦΕΚ 1774/τ.β΄/17-6-2016 , όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα έως 31-07-2018.
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία  έως 65 ετών.

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).
 
 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κλπ.
 
2.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή, και ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση.
 
3. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
 
4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
 
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 
6. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας
 
7. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.
 
8.Εγραφα που να αποδεικνύουν την προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.
 
9. Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με  την ισχύουσα νομοθεσία.

 ΕΠΙΛΟΓΗ-ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή επιλογής προσλήψεων προσωπικού, σύμφωνα με το άρθρο 9 του  Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (ΦΕΚ 1774/β΄/17-6-2016).
 
Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης θα αναρτηθούν: α) στην εξώθυρα των γραφείων της κοινωφελούς επιχείρησης (οδός Βεροίας - Δημοτικό Κολυμβητήριο) και β) στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αλεξάνδρειας.
 
Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την επόμενη  ημέρα ανάρτησης των αποτελεσμάτων, στα γραφεία της επιχείρησης  στην οδό Βεροίας- Δημοτικό Κολυμβητήριο.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Κοινωφελούς  Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Διεύθυνση: Βεροίας – Δημοτικό Κολυμβητήριο, Τ.Κ. 59300 - Αλεξάνδρεια, τηλ. 2333053450-52, που αρχίζει από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας    και  λήγει εντός 10 ημερών.  

Υποβολή αιτήσεων μέχρι την Παρασκευή, 1η Δεκεμβρίου στα Γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας.
 
 
 
Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 
 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Εκτύπωση PDF

 

Πρόσληψη και Τοποθέτηση προσωπικού
Πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα
σε Δήμους & σε Υπηρεσίες Α΄ Υποδοχής , Ασύλου και Διαχείρισης Προσφυγικών Ροών
Β΄ κύκλος, για 1639 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης» 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 παρ. 1(δ) , 254 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α.87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Την υπ’ αριθ. Νο 9/2017 Δημόσια Πρόσκληση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού σε εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους και σε Υπηρεσίες Α΄ Υποδοχής , Ασύλου και Διαχείρισης Προσφυγικών Ροών-Β΄κύκλος, για 1639 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης. 

3. Τον Οριστικό Πίνακα με τα Τελικά Αποτελέσματα Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα  σε Δήμους και σε Υπηρεσίες Α΄ Υποδοχής , Ασύλου και Διαχείρισης Προσφυγικών Ροών-Β΄κύκλος, για 1639 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης.

4. Τα συστατικά σημειώματα θέσεων εργασίας των επιτυχόντων ωφελουμένων που τοποθετούνται στο Δήμο Αλεξάνδρειας.

5. Τον έλεγχο των προβλεπόμενων δικαιολογητικών της Πρόσκλησης, όπως αυτά προβλέπονται στην υπ’ αριθ. Νο 9/2017 Δημόσια Πρόσκληση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την πρόσληψη & τοποθέτηση των κάτωθι:
 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

1

ΖΓΚΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 06-11-2017

Έως 05-07-2018

ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ «ΤΧΗ (ΜΧ) Γ. ΠΕΛΑΓΟΥ» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

2

ΖΑΝΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 06-11-2017

Έως 05-07-2018

ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ «ΤΧΗ (ΜΧ) Γ. ΠΕΛΑΓΟΥ» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

3

ΤΣΙΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 06-11-2017

Έως 05-07-2018

ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ «ΤΧΗ (ΜΧ) Γ. ΠΕΛΑΓΟΥ» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

4

ΑΔΗΛΟΓΛΟΥ ΧΑΣΑΝ

ΜΟΥΣΤΑΦΑ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 06-11-2017

Έως 05-07-2018

ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ «ΤΧΗ (ΜΧ) Γ. ΠΕΛΑΓΟΥ» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

5

ΤΣΟΛΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 06-11-2017

Έως 05-07-2018

ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ «ΤΧΗ (ΜΧ) Γ. ΠΕΛΑΓΟΥ» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

6

ΛΑΓΟΜΑΤΗΣ- ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ- ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 06-11-2017

Έως 05-07-2018

ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ «ΤΧΗ (ΜΧ) Γ. ΠΕΛΑΓΟΥ» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

7

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ

ΠΕΤΡΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 06-11-2017

Έως 05-07-2018

ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ «ΤΧΗ (ΜΧ) Γ. ΠΕΛΑΓΟΥ» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

8

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 06-11-2017

Έως 05-07-2018

ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ «ΤΧΗ (ΜΧ) Γ. ΠΕΛΑΓΟΥ» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

9

ΜΠΑΛΤΖΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 06-11-2017

Έως 05-07-2018

ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ «ΤΧΗ (ΜΧ) Γ. ΠΕΛΑΓΟΥ» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

10

ΜΑΡΤΣΕΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΘΕΜΙΔΑ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 06-11-2017

Έως 05-07-2018

ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ «ΤΧΗ (ΜΧ) Γ. ΠΕΛΑΓΟΥ» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

11

ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 06-11-2017

Έως 05-07-2018

ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ «ΤΧΗ (ΜΧ) Γ. ΠΕΛΑΓΟΥ» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

12

ΚΙΤΣΑ ΑΣΤΕΡΩ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 06-11-2017

Έως 05-07-2018

ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ «ΤΧΗ (ΜΧ) Γ. ΠΕΛΑΓΟΥ» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

13

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 06-11-2017

Έως 05-07-2018

ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ «ΤΧΗ (ΜΧ) Γ. ΠΕΛΑΓΟΥ» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

14

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 06-11-2017

Έως 05-07-2018

ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ «ΤΧΗ (ΜΧ) Γ. ΠΕΛΑΓΟΥ» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

15

ΠΑΡΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 06-11-2017

Έως 05-07-2018

ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ «ΤΧΗ (ΜΧ) Γ. ΠΕΛΑΓΟΥ» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

16

ΤΟΛΙΟΥ ΟΛΓΑ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 06-11-2017

Έως 05-07-2018

ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ «ΤΧΗ (ΜΧ) Γ. ΠΕΛΑΓΟΥ» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

17

ΛΩΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 06-11-2017

Έως 05-07-2018

ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ «ΤΧΗ (ΜΧ) Γ. ΠΕΛΑΓΟΥ» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

18

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 06-11-2017

Έως 05-07-2018

ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ «ΤΧΗ (ΜΧ) Γ. ΠΕΛΑΓΟΥ» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

19

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 06-11-2017

Έως 05-07-2018

ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ «ΤΧΗ (ΜΧ) Γ. ΠΕΛΑΓΟΥ» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

20

ΤΖΕΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 06-11-2017

Έως 05-07-2018

ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ «ΤΧΗ (ΜΧ) Γ. ΠΕΛΑΓΟΥ» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

21

ΤΣΕΠΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 06-11-2017

Έως 05-07-2018

ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ «ΤΧΗ (ΜΧ) Γ. ΠΕΛΑΓΟΥ» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

22

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΜΙΧΑΗΛ

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 06-11-2017

Έως 05-07-2018

ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ «ΤΧΗ (ΜΧ) Γ. ΠΕΛΑΓΟΥ» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

23

ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 06-11-2017

Έως 05-07-2018

ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ «ΤΧΗ (ΜΧ) Γ. ΠΕΛΑΓΟΥ» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

24

ΜΑΝΩΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 06-11-2017

Έως 05-07-2018

ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ «ΤΧΗ (ΜΧ) Γ. ΠΕΛΑΓΟΥ» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

25

ΜΑΛΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 06-11-2017

Έως 05-07-2018

ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ «ΤΧΗ (ΜΧ) Γ. ΠΕΛΑΓΟΥ» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

26

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 06-11-2017

Έως 05-07-2018

ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ «ΤΧΗ (ΜΧ) Γ. ΠΕΛΑΓΟΥ» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

27

ΜΠΡΟΥΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 06-11-2017

Έως 05-07-2018

ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ «ΤΧΗ (ΜΧ) Γ. ΠΕΛΑΓΟΥ» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

28

ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 06-11-2017

Έως 05-07-2018

ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ «ΤΧΗ (ΜΧ) Γ. ΠΕΛΑΓΟΥ» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

29

ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 06-11-2017

Έως 05-07-2018

ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ «ΤΧΗ (ΜΧ) Γ. ΠΕΛΑΓΟΥ» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

30

ΛΑΠΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 06-11-2017

Έως 05-07-2018

ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ «ΤΧΗ (ΜΧ) Γ. ΠΕΛΑΓΟΥ» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

31

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 06-11-2017

Έως 05-07-2018

ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ «ΤΧΗ (ΜΧ) Γ. ΠΕΛΑΓΟΥ» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

32

ΓΚΙΜΠΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 06-11-2017

Έως 05-07-2018

ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ «ΤΧΗ (ΜΧ) Γ. ΠΕΛΑΓΟΥ» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

33

ΚΑΡΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΩΜΑΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 06-11-2017

Έως 05-07-2018

ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ «ΤΧΗ (ΜΧ) Γ. ΠΕΛΑΓΟΥ» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

34

ΠΑΡΤΣΑΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 06-11-2017

Έως 05-07-2018

ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ «ΤΧΗ (ΜΧ) Γ. ΠΕΛΑΓΟΥ» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

 
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 
 

 
 
Συνημμένα: Οι αποφάσεις Πρόσληψης Τοποθέτησης των επιτυχόντων στη Διαύγεια
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Εκτύπωση PDF

 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 
Ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης  και απορριπτέων για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών του.
 
Επί των αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από σήμερα. Η ένσταση κατατίθεται απευθείας στο ΑΣΕΠ, συγκεκριμένα στην Διοικητική υπηρεσία του Αποκεντρωμένου Τμήματος ΑΣΕΠ Θεσσαλονίκης (Λεωφόρος Γ. Σχολής 65, 57001 Θέρμη), συνοδεία παραβόλου (20€).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Εκτύπωση PDF

 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει τα ονόματα των επιτυχόντων στις ειδικότητες Κοινωνικών Επιστημών, Ψυχολόγων και Οικονομικής Κατεύθυνσης για τη στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου.
 
Τους ανασυνταγμένους Πίνακες κατάταξης και Βαθμολογίας θα τους βρείτε στο συνημμένο αρχείο
 
E-mail Εκτύπωση PDF

 
 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ
Απασχόληση προσωπικού με νέες συμβάσεις,
σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις τoυ άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α.87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 94/τ. Α΄/29-06-2017), σύμφωνα με τις οποίες «…..μέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διοριστέων είτε στις νέες οργανικές θέσεις που συνιστώνται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού είτε σε ήδη υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ και, σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της 31ης-03-2017, οι οικείοι ΟΤΑ δύνανται, με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να απασχολούν στις αντίστοιχες θέσεις όσους παρείχαν τις υπηρεσίες αυτές, μέχρι της 07-06-2017».
 
3. Την υπ’ αριθ. 19/οικ.22159/30-06-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 (Α΄24)-Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των ΤΑ Α΄βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα-Παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών, μέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διοριστέων στις θέσεις αυτές».
 
4. Την υπ’ αριθ. 23/29644/05-09-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Παροχή πρόσθετων διευκρινήσεων για την ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 (Α΄94)»
 
5. Το υπ’ αριθ. 23124/10-07-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Παροχή διευκρινήσεων, σχετικά με το άρθρο 24 του Ν. 4479/2017».
 
6. Τα υπ’ αριθ. 20462/26-07-2017  και 20873/01-08-2017 σε ορθή επανάληψη αιτήματα της υπηρεσίας μας, σύμφωνα με την εγκύκλιο 25/16-12-2016 του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη των υφιστάμενων κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού που υφίστανται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλεξάνδρειας.
 
7. Την υπ’ αριθ. 297/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία αποφασίσθηκε η απασχόληση προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) (συνολικά 19 ατόμων), σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας με νέες συμβάσεις, σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 479/2017.
 
8. Την υπ’ αριθ. 328/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία αποφασίσθηκε η απασχόληση προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) (συνολικά 1 ατόμου), σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας με νέες συμβάσεις, σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 479/2017.
 
9. Το γεγονός ότι ο κάτωθι προσλήφθηκε στο Δήμο μας με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου και εξακολούθησε να παρέχει τις υπηρεσίες του σε θέσεις ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας, μέχρι την 7η-06-2017.
 
10. Την υπ’ αριθ. 27235/03-10-2017 Βεβαίωση της Διεύθυνσης Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών περί ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Δήμου μας έτους 2017 για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του συνόλου του προσωπικού που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017.
 
11. Το γεγονός ότι συντρέχει εξαιρετικός λόγος δημόσιας υγείας που επιβάλλει την κατεπείγουσα και αδιάλειπτη μέχρι την πλήρωση των οργανικών θέσεων του προηγούμενου εδαφίου κάλυψη οργανικών αναγκών, οι οποίες δεν είναι εποχικού ή πρόσκαιρου χαρακτήρα.  
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απασχόληση από 05-10-2017, έως την ημερομηνία κατάρτισης των προσωρινών πινάκων διοριστέων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης-03-2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017, του κάτωθι προσωπικού το οποίο προσλήφθηκε  στο Δήμο μας με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και εξακολουθούσε να παρέχει τις υπηρεσίες του σε θέσεις ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας, έως την 07η-06-2017:
 

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

  1.  

ΖΑΡΑΜΠΟΥΚΑΣ

ΗΛΙΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)

 
Στον προϋπολογισμό του έτους 2017 υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στους Κ.Α. 20/6041 & 20/6054.01 για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας και εργοδοτικών εισφορών του ανωτέρω προσωπικού. Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον προϋπολογισμό έτους 2018 και όχι πέραν της 31ης-03-2018.

 
 
Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 
 
 
 
ΥΓ. Μπορείτε να βρείτε την απόφαση και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σελίδα 1 από 15

Ιστορία - Παράδοση

Πόσοι είναι online

Έχουμε 122 επισκέπτες συνδεδεμένους

Υπεύθυνοι Ενημέρωσης Περιεχομένων:

- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Γραφείο Ειδικών Συνεργατών

 


Αναζήτηση

diavgeia all logo
Minors & Alcoholo

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Νοέμβριος 2017
Δ T Τ Π Π Σ Κ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3