Home Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

E-mail Εκτύπωση PDF
 
 
 
 
 
 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
 
(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017) 
 
Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών ελαιοχρωματισμού και μονωτικών υλικών για τα κτίρια του Δήμου» , συνολικού προϋπολογισμού 64.736,18  ευρώ με το Φ.Π.Α. 
 
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Οδός:ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 42
Ταχ.Κωδ.: 59300
Τηλ.: 2333350138
fax: 2333350159
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Ιστοσελίδα:www.alexandria.gr
 
2. Πρόσβαση στα έγγραφα:
Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.alexandria.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το αυτοτελές τμήμα προμηθειών, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV: 44111000-1   

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:
O Δήμος πρόκειται να προμηθευτεί υλικά ελαιοχρωματισμού και μονωτικά υλικά για τη συντήρηση και την επισκευή των  κτιρίων του Δήμου Αλεξάνδρειας.
 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗ-

ΤΑ

ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ

ΜΕ ΦΠΑ

1

ΟΜΑΔΑ 1– ΕΙΔΗ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ (Κ.Α.02.10.6661)

ΚΙΛΟ

950

967,20

2

ΟΜΑΔΑ 2 – ΕΙΔΗ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ (Κ.Α.02.15.6661.01)


ΛΙΤΡΟ


5.080


23.030,52

3

ΟΜΑΔΑ 2 – ΕΙΔΗ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ (Κ.Α.02.15.6661.01)


ΚΙΛΟ


1.505


2.139,00

4

ΟΜΑΔΑ 2 – ΕΙΔΗ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ (Κ.Α.02.15.6661.01)


ΤΕΜΑΧΙΟ


547


4.824,96

5

ΟΜΑΔΑ 1– ΕΙΔΗ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ (Κ.Α.02.10.6661)


ΛΙΤΡΟ


3.330


14.825,44

6

ΟΜΑΔΑ 3 – ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (Κ.Α.02.15.6661.02)


ΤΕΜΑΧΙΟ


445


14.796,30


7

ΟΜΑΔΑ 1– ΕΙΔΗ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ (Κ.Α.02.10.6661)


ΤΕΜΑΧΙΟ


445


4.152,76


 


ΣΥΝΟΛΟ

64.736,18

 
5. Εναλλακτικές προσφορές: 
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.  

6. Χρόνος παράδοσης προμήθειας:
Η προθεσμία ολοκλήρωσης της προμήθειας ορίζεται για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης.   

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 13 της διακήρυξης.

8. Υποδιαίρεση σε τμήματα:
Η σύμβαση υποδιαιρείται σε ομάδες. Προσφορές θα γίνονται δεκτές μόνο για το σύνολο των ομάδων. Δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για ένα μόνο είδος του προϋπολογισμού της μελέτης.

9. Παραλαβή προσφορών:
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα Αλεξάνδρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 20/11/2017 ημέρα Δευτέρα. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 10.00 π.μ. και η ώρα λήξης 10.30 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

10. Χρόνος ισχύος προσφορών:
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα δώδεκα (12) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών:
Ελληνική

12. Χρηματοδότηση: 
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Δημοτικούς πόρους και βαρύνει τους:
α) Κ.Α. 02.10.6661 με τίτλο: “Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων (Είδη ελαιοχρωματισμού”, με το ποσό των 19.945,40 ευρώ με τον ΦΠΑ, 
β) Κ.Α. 02.15.6661.01 με τίτλο: “Προμήθεια ειδών ελαιοχρωματισμού”,  με το ποσό των 29.994,48 ευρώ με τον ΦΠΑ και
γ) Κ.Α. 02.15.6661.02 με τίτλο: “Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων (Μονωτικά Υλικά)”,  με το ποσό των 14.796,30 ευρώ με τον ΦΠΑ του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2017 (υπ’ αριθμ.431/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την ανάληψη της υποχρέωσης και τη διάθεση των  πιστώσεων).

13. Ενστάσεις:
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

14. Δημοσιεύσεις:
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ. Προκήρυξη αυτής (περίληψη της Διακήρυξης), αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.alexandria.gr), δημοσιεύεται σε μία (1) τοπική εφημερίδα και τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.


Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ
 
 
 

Συνημμένα:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Εκτύπωση PDF

 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ”
 
(ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 09 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 - ΔΕΙΤΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ) 


 
Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την κάλυψη λακκουβών των οδών του Δήμου» , συνολικού προϋπολογισμού 44.999,85  ευρώ με το Φ.Π.Α. 
 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα Αλεξάνδρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 15/11/2017 ημέρα Τετάρτη. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 9.30 π.μ. και η ώρα λήξης 10.00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ
 
 
 
 
Συνημμένα:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Εκτύπωση PDF
 
 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
α) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΛΠ) ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΜΕΛΙΚΗΣ, 
β) ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ Δ.Ε ΠΛΑΤΕΟΣ

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια α) ηλεκτρολογικού υλικού (ειδών ηλεκτροφωτισμού, εορταστικού διακόσμου, φωτιστικών σωμάτων κλπ) για τη Δ.Ε. Μελίκης β) φωτιστικών σωμάτων στην Τ.Κ. Λιανοβεργίου Δ.Ε. Πλατέος» , συνολικού προϋπολογισμού 26.381,00  ευρώ με το Φ.Π.Α. 
 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα Αλεξάνδρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 13/11/2017 ημέρα Δευτέρα. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 9.30 π.μ. και η ώρα λήξης 10.00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Εκτύπωση PDF
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές (σε έντυπα οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας) για την παροχή υπηρεσιών ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
 
Η προϋπολογιζόμενη για την προμήθεια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 10.745,15€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Αλεξάνδρειας στην οδό Εθν. Αντίστασης 42 την Δευτέρα 06/11/2017 και ώρα 09.30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Αντίγραφα της αναλυτικής διακήρυξης και μελέτης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καθώς επίσης και τα έντυπα της οικονομικής προσφοράς είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου: www.alexandria.gr, ενώ πληροφορίες γι' αυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Αυτοτελές Τμήμα Προμηθειών (1ος όροφος-Γραφείο 6) του Δήμου Αλεξάνδρειας, Ταχ. Δ/νση Εθν. Αντίστασης 42, τηλ.2333350115.                                        

 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Εκτύπωση PDF

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(για την Εκμίσθωση του Σχολικού Κυλικείου του Γυμνασίου Τρικάλων)

 

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας, σύμφωνα με:

1) τις διατάξεις της υπ’ αριθμό 64321/Δ4/16-05-2008 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1003/Β/30-05-2008)και κατά την τροποποίηση της ΚΥΑ Φ2/1553/129578/Δ1/04-08-2016 (ΦΕΚ 2646Β/25-08-2016) «Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων» &

2) την αριθ.49/2017 με ΑΔΑ:6ΠΨΒΟΛΜΨ-ΘΜΔ απόφασή της, προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείο του   Γυμνασίου Τρικάλων .

α) Τόπος και χρόνος του διαγωνισμού:

Ο  διαγωνισμός [άνοιγμα προσφορών]  θα   γίνει   στο   γραφείο   της  Διευθύντριας   του  Γυμνασίου Τρικάλων  στις 26 Οκτωβρίου 2017  ημέρα  Πέμπτη και ώρα 11:30π.μ.  και σε περίπτωση μη επίτευξης αποτελέσματος, ο επαναληπτικός διαγωνισμός στις 16 Νοεμβρίου  2017,  ημέρα  Πέμπτη  στον ίδιο χώρο την ίδια ώρα. 

β) Υποβολή προσφορών:

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης  25 Οκτωβρίου 2017  και ώρα 13:00 στο γραφείο  της  Διευθύντριας   του  Γυμνασίου Τρικάλων

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για εννέα (9) χρόνια, και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, χωρίς καμία περαιτέρω παράταση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη (παραλαβή αιτήσεων, εγκυκλίου, παροχή διευκρινήσεων) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη  Διευθύντρια του  Γυμνασίου Τρικάλων  κα.Χάνδρου Κυριακή τηλ.23330 81081 και στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (υπεύθυνη κα. Μοσχοτά Κρυστάλλω) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.                                  

 

 

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 

 

ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σελίδα 1 από 30

Ιστορία - Παράδοση

Πόσοι είναι online

Έχουμε 79 επισκέπτες συνδεδεμένους

Υπεύθυνοι Ενημέρωσης Περιεχομένων:

- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Γραφείο Ειδικών Συνεργατών

 


Αναζήτηση

diavgeia all logo
Minors & Alcoholo

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Νοέμβριος 2017
Δ T Τ Π Π Σ Κ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3